297/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Lag om ändring av lagen om kommunala allmänna sjukhus

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 oktober 1965 om kommunala allmänna sjukhus (561/65) 2 § 5 mom. och 23 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 11 juli 1972 (550/72) och 23 § 1 mom. i lag av den 17 september 1982 (690/82), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 11 juli 1972, ett nytt 6 mom., till 21 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 17 september 1982, ett nytt 2 mom. och till 23 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 14 juni 1985 (476/85), ett nytt 3 mom., som följer:
2 §

Vid förekomst av sällsynta sjukdomar, på grund av sjukvårdens krävande karaktär eller på grund av speciella sjukvårdssynpunkter kan det förordnas att en del av sjukvården skall vara högspecialiserad sjukvård. För anordnandet av högspecialiserad sjukvård indelas landet i specialansvarsområden. Statsrådet fastställer specialansvarsområdena så att vart och ett omfattar ett centralsjukhusdistrikt inom vilket det finns ett universitet som ger läkarutbildning.

Det ankommer på medicinalstyrelsen att bestämma vilka undersökningar och åtgärder samt vilken vård som hör till den högspecialiserade sjukvården samt att fastställa de koefficienter som skall iakttas då ersättningen för dem bestäms.

21 §

På remiss från ett centralsjukhus skall patienter tas in för högspecialiserad sjukvård på ett sådant centralsjukhus som ger i 2 § 5 mom. nämnd högspecialiserad sjukvård från de centralsjukhusdistrikt som hör till specialansvarsområdet.

23 §

Har inte annat avtalats, skall i ersättning för vård av en patient från någon annan kommun än en medlemskommun det kommunalförbund för centralsjukhus i vars medlemskommun patienten har hemort enligt lagen om befolkningsböcker och, om patienten inte har hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker, det kommunalförbund för centralsjukhus i vars medlemskommun patienten vistas, till kommunalförbundet för det centralsjukhus som vårdat patienten betala de genomsnittliga vårdkostnaderna. Om kommunen är medlem i flera kommunalförbund för centralsjukhus, skall kommunalförbundet för det centralsjukhusdistrikt som kommunen hör till betala ersättning.


Då ersättning räknas ut i fråga om centralsjukhus som anordnar i 2 § 5 mom. nämnd högspecialiserad sjukvård, görs följande avvikelser från 2 mom.:

1) till de totala driftsutgifterna läggs 5 procent i stället för 10 procent och

2) ersättningen för krävande högspecialiserad sjukvård höjs enligt den koefficient som medicinalstyrelsen fastställt med stöd av 2 § 6 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 43/87
Ekonomiutsk. bet. 1 /88
Stora utsk. bet. 9/88

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.