284/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Lag om ändring av lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 34 c § lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70), sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 januari 1985 (30/85), samt

fogas till lagen nya 34 d-34 h §§ som följer:

34 c §
Tillfällig vårdledighet

Om en arbetstagares eget barn eller annat i hans hem varaktigt boende barn som inte har fyllt tio år plötsligt insjuknar, har arbetstagaren rätt till tillfällig vårdledighet under högst fyra arbetsdagar för att ordna vård eller för att vårda barnet.

Av barnets föräldrar kan endast en i sänder ta ut tillfällig vårdledighet. Arbetstagaren skall genast underrätta arbetsgivaren om att han håller tillfällig vårdledighet och om orsaken.

Ett avtal som begränsar arbetstagarens rättigheter enligt denna paragraf är ogiltigt.

34 d §
Partiell vårdledighet

En arbetstagare kan få partiell vårdledighet för vård av sitt barn eller annat i hans hem varaktigt boende barn som inte har fyllt fyra år samt under den första terminen för vård av ett barn som börjar grundskolan.

En förutsättning för partiell vårdledighet är dessutom att barnets båda föräldrar eller, då det är fråga om en ensamförsörjare, han eller hon arbetar utanför hemmet och att arbetsförhållandet för den arbetstagare som skall ta ut partiell vårdledighet har fortgått utan avbrott minst ett år.

Av barnets föräldrar kan endast en i sänder få partiell vårdledighet.

34 e §
Tillämpning av partiell vårdledighet

Partiell vårdledighet beaktas som en förkortning av arbetstiden på det sätt som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om, så att arbetstiden är sex timmar per dygn och 30 timmar i veckan, om inte annat avtalats.

Arbetsgivaren och arbetstagaren skall avtala om hur den partiella vårdledigheten förläggs. Har inte annat avtalats, ges den partiella vårdledigheten som en förkortning av den dagliga arbetstiden, och den skall förläggas till början eller slutet av arbetsdagen. Om arbetstiden har fastställts för längre tid än en vecka, kan >partiell vårdledighet likväl ges så att arbetstiden i medeltal är 30 timmar i veckan.

Arbetsgivaren kan inte utan vägande skäl vägra att med arbetstagare som avses i 34 d § ingå avtal om en i 1 mom. nämnd partiell vårdledighet. Sådana skäl kan endast vara att den partiella vårdledigheten, med beaktande av arbetsplatsens storlek samt den produktions- och serviceteknik som används, åsamkar arbetsgivaren eller verksamheten i en rörelse, en inrättning eller ett ämbetsverk betydande olägenhet. Arbetsgivaren skall motivera de grunder som han åberopar.

34 f §
Uppdelning och avbrytande av partiell vårdledighet

En arbetstagare kan ta ut partiell vårdledighet under högst en period per år. Periodens minimilängd är sex månader, utom för föräldrar till barn som börjar grundskolan, då perioden är en termin. Avtal om partiell vårdledighet skall ingås två månader innan den partiella vårdledighet som avses i avtalet börjar. Arbetstagaren skall lämna sin begäran om partiell vårdledighet till arbetsgivaren tre månader före den planerade ledigheten.

Arbetsgivaren och arbetstagaren skall avtala om avbrytande av partiell vårdledighet. Om sådan överenskommelse inte kan nås, har arbetstagaren rätt att oberoende av det ingångna avtalet av motiverad anledning avbryta den partiella vårdledigheten genom att anmäla saken till arbetsgivaren senast två månader innan den partiella vårdledigheten avbryts eller så snart som möjligt.

34 g §
Arbetsgivares skyldighet att betala lön vid tillfällig och partiell vårdledighet

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön till arbetstagaren för tiden för tillfällig eller partiell vårdledighet, om inte annat har avtalats.

34 h §
Arbetstagares rätt att återgå i tidigare arbete

En arbetstagare som återvänder från moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller från vårdledighet eller tillfällig eller partiell vårdledighet har rätt att återgå till sitt tidigare arbete eller därmed jämförbart arbete.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988. En arbetstagare kan dock utan hinder av 34 f § 1 mom. hålla partiell vårdledighet för vård av ett barn som börjar grundskolan år 1988.

Inom de branscher där ett riksomfattande kollektivavtal som bör anses vara allmänt inom branschen innehåller bestämmelser om sådana rättigheter för arbetstagaren som motsvarar de i 34 c § 1 mom. nämnda rättigheterna för arbetstagaren att vara ledig från arbetet, tillämpas denna lag dock först sedan kollektivavtalets giltighetstid har löpt ut.

Regeringens proposition 166/87
Socialutsk. bet. 31/87
Stora utsk. bet. 4/88

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.