256/1988

Given i Helsingfors den 25 mars 1988

Förordning om fronttecken

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 1 § lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension, sådan den lyder i lag av den 4 december 1987 (938/87):

1 §

En person, vilken såsom finsk medborgare under krigen 1939-1945 med stöd av lagen om arbetsplikt tjänstgjort som befästningsbyggare i försvarsmaktens fortifikationstrupper inom området för en operativ enhet med frontansvar, och en person, som nu är finsk medborgare och som tjänstgjort som befästningsbyggare på ovan anfört sätt, tilldelas fronttecken.

Såsom krigstid anses i denna förordning tiden för vinterkriget 30.11.1939-13.3.1940, tiden för fortsättningskriget 25.6.1941-19.9.1944 och tiden för kriget i Lappland 15.9.1944-27.4.1945.

2 §

En person, som har frontmannatecken, fronttjänsttecken eller veterantecken eller rätt att få ett sådant, tilldelas inte fronttecken.

3 §

Fronttecken ges av Krigsvetenskapliga institutionen på ansökan.

Krigsvetenskapliga institutionen utreder på tjänstens vägnar på grundvalen av sitt kartotek över befästningsbyggare sökandens rätt till fronttecken.

4 §

Ansökan om fronttecken skall göras på fastställd blankett och tillställas staben för det militärdistrikt inom vars område sökanden bor. En sökande som bor utomlands skall sända ansökan till staben för det militärdistrikt under vars övervakning han hör, eller i annat fall till staben för Helsingfors militärdistrikt.

Formulär för fronttecknet och ansökningsblanketten fastställs av försvarsministeriet.

5 §

Om Krigsvetenskapliga institutionen anser att den som ansöker om fronttecken inte kan betraktas såsom en befästningsbyggare enligt denna förordning, skall ett beslut härom meddelas sökanden. I beslutet får ändring sökas genom besvär hos försvarsministeriet på det sätt som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Innan ett besvärsärende avgörs skall försvarsministeriet inhämta utlåtande om besvären av delegationen för ärenden angående frontmannatecken, som avses i 4 § förordningen om frontmannatecken (772/69).

I försvarsministeriets beslut om fronttecken får inte sökas ändring genom besvär.

6 §

Folkpensionsanstalten har rätt att av Krigsvetenskapliga institutionen få uppgift om huruvida sökanden har tilldelats fronttecken.

7 §

Försvarsministeriet kan vid behov utfärda närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.