251/1988

Given i Helsingfors den 25 mars 1988

Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftsministeriet

På föredragning av arbetskraftsministern

upphävs i förordningen den 30 december 1977 (1121/77) om arbetskraftsministeriet 35 § 2 mom., 36 a § och 39 §,

av dessa lagrum 35 § 2 mom. och 36 a § sådana de lyder i förordning av den 27 juli 1979 (644/79),

ändras 19-21 §§ samt 32 § 4 och 5 punkten,

av dessa lagrum 19 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 17 februari 1984 och den 22 februari 1985 (182/84 och 204/85), 20 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 18 januari 1980, den 14 juni 1985, den 24 januari 1986 och den 21 november 1986 (45/80, 470/85, 70/86 och 841/86) och genom nämnda förordning av den 17 februari 1984, 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 18 januari 1980 och av den 22 februari 1985, samt

fogas till 29 § nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., till förordningen en ny 29 a §, till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 19 oktober 1984 (717/84), en ny 6 punkt och till förordningen en ny 33 a § som följer:

19 §

Vid ministeriet kan finnas en kanslichef med avtalslön, >en avdelningschef med avtalslön vid allmänna avdelningen, >en avdelningschef med avtalslön vid planeringsavdelningen, >en avdelningschef med avtalslön vid arbetskraftsavdelningen, >en biträdande avdelningschef med avtalslön vid arbetskraftsavdelningen, ett byggnadsråd med avtalslön, en konsultativ tjänsteman med avtalslön, en konsultativ tjänsteman, ett regeringsråd som byråchef, byråchefer, en forskningsdirektör, äldre och yngre regeringssekreterare, överinspektörer, specialforskare med avtalslön, specialplanerare med avtalslön och en specialplanerare, forskare med avtalslön och andra forskare, inspektörer med avtalslön och andra inspektörer, en ADB-chef och ADB-planerare, en utbildningschef, en ekonomisekreterare, en arbetskraftsattaché, en informationssekreterare, föredragande, en överkamrer och en överrevisor, planerare, translatorer, en biträdande inspektör, en registrator, avdelningsekreterare, biträdande avdelningssekreterare, en arkivarie, en huvudbokförare, en vaktmästerichef, statistikförare, sektorsekreterare, byråsekreterare, expeditionsvakter, kanslister, en bokförare, dataregisterskötare, vaktmästare, en vaktmästare-chaufför, biträdande vaktmästare, maskinskrivare, telefonister, byråbiträden, byråfunktionärer samt andra tjänstemän.

Vid ministeriet kan dessutom finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

20 §

Behörighetsvillkor är

1) för tjänsten som kanslichef högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetskraftspolitiska frågor,

2) för tjänsten som avdelningschef vid allmänna avdelningen högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med skötsel av administrativa ärenden,

3) för tjänsten som avdelningschef vid planeringsavdelningen högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetskraftspolitiska frågor samt med samhällspolitisk planering,

4) för tjänsterna som avdelningschef och biträdande avdelningschef vid arbetskraftsavdelningen högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetskraftspolitiska frågor,

5) för tjänsten som byggnadsråd vid Tekniska högskolan eller vid annan högskola avlagd byggnadsingenjörsexamen och god förtrogenhet med byggnadsverksamheten vid statens ämbetsverk,

6) för tjänsten som byråchef vid ekonomibyrån högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifterna vid statens redovisningsverk samt med statens redovisningssystem,

7) för tjänsten som byråchef vid byrån för internationella ärenden högre högskoleexamen samt förtrogenhet med internationell verksamhet och goda språkkunskaper,

8) för tjänsten som byråchef vid lönegarantibyrån juris kandidatexamen och erfarenhet av domarvärv,

9) för tjänsterna som byråchef vid planeringsbyrån och vid statistiska byrån högre högskoleexamen samt förtrogenhet med arbetskraftsfrågor och forskning,

10) för tjänsterna som byråchef vid byrån för arbetsförmedlingsärenden, sysselsättningsbyrån, byrån för yrkeskursärenden och byrån för lokaliseringsstyrning högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetskraftsfrågor,

11) för tjänsten som byråchef vid yrkesvägledningsbyrån högre högskoleexamen och god förtrogenhet med yrkesvägledningsfrågor,

12) för tjänsten som forskningsdirektör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med forskning,

13) för tjänsten som ADB-chef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med automatisk databehandling,

14) för tjänst som ADB-planerare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med automatisk databehandling,

15) för tjänsten som konsultativ tjänsteman högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetskraftspolitiska frågor samt för tjänsten som konsultativ tjänsteman vid allmänna avdelningen god förtrogenhet med migrationsfrågor,

16) för tjänsten som överinspektör högre högskoleexamen,

17) för tjänsten som specialforskare för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med forskning,

18) för tjänsten som specialplanerare för uppgiften lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med arbetskraftspolitisk planering eller automatisk databehandling,

19) för forskartjänst för uppgiften lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med forskning,

20) för tjänsterna som regeringsråd och regeringssekreterare vad som stadgas i reglementet för statsrådet (995/43),

21) för inspektörstjänst högre högskoleexamen,

22) för överkamrers- och överrevisorstjänsterna högre högskoleexamen samt kännedom om bokföring och statens redovisningsväsen,

23) för tjänsten som ekonomisekreterare högre högskoleexamen och förtrogenhet med ekonomisk planering,

24) för tjänsten som utbildningschef högre högskoleexamen och förtrogenhet med personalutbildning,

25) för tjänsten som planerare för uppgiften lämplig högre högskoleexamen,

26) för tjänsten som informationssekreterare för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med informationsverksamhet,

27) för tjänsten som föredragande för uppgiften lämplig högre högskoleexamen samt

28) för tjänsten som registrator vicenotarieexamen eller annan för uppgiften lämplig högskoleexamen.

Angående behörighetsvillkoren för en tillfällig tjänsteman gäller vad som stadgas om motsvarande ordinarie tjänsteman.

Av övriga tjänstemän fordras sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

21 §

Kanslichef, avdelningschef, biträdande avdelningschef, byggnadsråd, byråchef, konsultativ tjänsteman, regeringsråd och regeringssekreterare utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Kanslichefs-, avdelningschefs-, biträdande avdelningschefs- och byggnadsrådstjänsterna besätts utan att de ledigförklaras.

Övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

29 §

Biträdande inspektör, tjänstemän i motsvarande och lägre tjänsteställning utnämns av kanslichefen.

Kanslichefen anställer tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande då uppgiften för den tillfälliga tjänstemannen eller personen i arbetsavtalsförhållande motsvarar en tjänst, vars innehavare utnämns av kanslichefen.


29 a §

Om annat inte följer av reglementet för statsrådet, gäller i fråga om beviljande av tjänstledighet för en tjänsteman och motsvarande befrielse för en person i arbetsavtalsförhållande samt i fråga om anställning av någon att sköta en tjänst interimistiskt eller som vikarie vad som stadgas i 2 och 3 mom.

En tjänsteman eller person i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet beviljas annan än i 32 § 5 punkten nämnd tjänstledighet eller motsvarande befrielse för högst ett år av kanslichefen och för längre tid än ett år av den som utnämner eller anställer tjänstemannen eller personen i arbetsavtalsförhållande.

Om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den som utnämner tjänstemannen.

32 §

Avdelningschefen vid allmänna avdelningen avgör, utöver vad i 31 § är stadgat, ärenden vilka angår:


4) registrering, arkivering och maskinskrivning samt tryckning och publikationer, om inte avgörandet har uppdragits åt någon annan tjänsteman,

5) ålderstillägg och tjänstledighet som beviljas på grund av sjukdom samt havandeskap eller barnsbörd, om inte avgörandet har uppdragits åt någon annan tjänsteman; samt

6) civiltjänst.

33 a §

Byråchefen vid byrån för internationella ärenden avgör frågor som gäller förordnanden om tjänsteresor med anledning av internationellt samarbete.


Denna förordning träder i kraft den 30 mars 1988.

Vid besättandet av en tjänst, för vilken ansökningstiden går ut före den 30 mars 1988, tillämpas de behörighetsvillkor som gäller vid ansökningstidens slut.

Utan hinder av vad som i 20 § stadgas om behörighetsvillkor för tjänster, anses den som när denna förordning träder i kraft är anställd vid arbetskraftsministeriet, behörig för en sådan tjänst vid ministeriet som med hänsyn till uppgifterna motsvarar den tjänst eller befattning som han sköter vid nämnda tidpunkt.

Helsingfors den 25 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.