227/1988

Given i Helsingfors den 18 mars 1988

Förordning om ändring av förordningen om högsta förvaltningsdomstolen

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 30 september 1977 om högsta förvaltningsdomstolen (702/77) 21 och 22 §§ samt 34 § 1 mom.,

ändras i 6 § 9 och 10 punkten, 7 §, 10 § 1 mom., samt 11, 12 och 15-17 §§,

av dessa lagrum 7 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 11 november 1983 och den 30 april 1987 (841/83 och 435/87), 10 § 1 mom. och 15 § sådana de lyder i förordning av den 15 februari 1985 (181/85), 11 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 30 april 1987, 12 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 9 februari 1979 (155/79) samt 16 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning av den 11 november 1983, och

fogas till 6 § nya 11-13 punkter som följer:

6 §

I plenum avgöres ytterligare ärenden som angår:


9) utnämnande av en ledamot i omsättningsskatterätten;

10) omsättningsskatterättens arbetsordning;

11) vattenöverdomstolens och vattendomstolens arbetsordning;

12) avstängning av en medlem i högsta förvaltningsdomstolen från tjänsteutövning; samt

13) beviljande av avsked i fråga om en medlem i högsta förvaltningsdomstolen i de fall som avses i 69 § statstjänstemannalagen.

7 §

Vid kanslisammanträde avgörs ärenden som angår

1) besättandet av tjänster som administrativ sekreterare, sekreterare och bibliotekarie samt anställande av tillfälliga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande i motsvarande uppgifter;

2) föredragningsförordnanden;

3) tjänstledighet, annat avbrott i tjänsteutövningen, förordnande av vikarie och skötseln av en vakant tjänst, om inte ärendet skall avgöras av presidenten eller kanslichefen;

4) ansökningar som enligt lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) skall avgöras av någon myndighet;

5) uppsägning av en tjänsteman; samt

6) påförande av disciplinstraff i fråga om en tjänsteman.

10 §

Vid högsta förvaltningsdomstolen finns tjänster som president, förvaltningsråd, kanslichef, referendarieråd, äldre och yngre förvaltningssekreterare, administrativ sekreterare, sekreterare, bibliotekarie, registrator, expeditör, avdelningssekreterare, biträdande registrator, byråsekreterare, övervaktmästare, äldre vaktmästare, maskinskrivare, vaktmästare och telefonist.


11 §

Vid högsta förvaltningsdomstolen kan även >finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

12 §

Om behörighetsvillkoren för presidenten och ledamöterna stadgas särskilt. Behörighetsvillkoren för tjänsterna som kanslichef, referendarieråd samt äldre och yngre förvaltningssekreterare är juris kandidatexamen och förtrogenhet med domarvärv eller förvaltning. Behörighetsvillkor för tjänsten som administrativ sekreterare är juris kandidatexamen.

Behörighetsvillkor för en sekreterartjänst är för tjänsten lämplig högskoleexamen. För bibliotekarietjänsten krävs högre högskoleexamen och yrkesexamen för bibliotek eller motsvarande examen eller utbildning. Behörighetsvillkor för tjänsterna som registrator, expeditör och avdelningssekreterare är vicenotarieexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen.

Av andra tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande krävs att vederbörande genom sin tidigare verksamhet visat att han har den skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten eller uppgiften skall kunna skötas med framgång.

15 §

Tjänsterna som president, förvaltningsråd och kanslichef besätts utan att de har förklarast lediga. Andra ordinarie tjänster som föredragande än tjänsten som kanslichef söks hos högsta förvaltningsdomstolen. Ordinarie föredragande utnämns av republikens president på framställning av högsta förvaltningsdomstolen.

16 §

Presidenten utnämner registrator, expeditör, avdelningssekreterare och biträdande expeditör samt anställer tillfälliga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande i motsvarande uppgifter.

Kanslichefen besätter övriga ordinarie tjänster samt anställer tillfälliga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande, om inte detta ankommer på kanslisammanträdet eller på presidenten.

17 §

Om uppsägning av den som står i arbetsavtalsförhållande och avbrytande av hans anställningsförhållande utan att uppsägningstid iakttas, sker beslut i den ordning som gäller för utnämning till och anställning i motsvarande uppgift.


Denna förordning träder i kraft den 22 mars 1988.

Den som innehade en extraordinarie befattning som avdelningssekreterare då statstjänstemannalagen (755/86) trädde ikraft är utan hinder av 12 § behörig för en tjänst som avdelningssekreterare.

Helsingfors den 18 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.