179/1988

Given i Helsingfors den 19 februari 1988

Förordning om ändring av förordningen om jord- och skogsbruksministeriet

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 21 oktober 1983 om jord- och skogsbruksministeriet (804/83) 23 § 5 mom. sådant det lyder i förordning av den 10 april 1987 (388/87), samt

ändras 9 §, 14 § 2 mom. 5 punkten, 18 §, 23 § 3 mom., 24 §, i 25 § det inledande stycket samt 2 och 3 punkten samt 29 § 1 mom. 6 punkten,

av dessa lagrum 14 § 2 mom. 5 punkten och det inledande stycket i 25 § samt 2 och 3 punkten sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1033/87), 18 §, 23 § 3 mom. och 24 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 10 april 1987 samt 29 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i förordning av den 14 februari 1986 (164/86) samt

fogas till 27 § en ny 4 punkt samt till förordningen nya 27 a, 27 b och 27 c §§ som följer:

9 §

Vid veterinäravdelningen finns en byrå för djursjukdomar, en livsmedelshygienisk byrå och en veterinärbyrå.

14 §

Vid ministeriet finns följande tjänster med grundlön:


5) byråchefer, av vilka en är byråchef för byrån för internationella ärenden, en för vattenbyrån, en för byrån för djursjukdomar, en för livsmedelshygieniska byrån och en för veterinärbyrån, och av vilka byråcheferna för byrån för djursjukdomar, livsmedelshygieniska byrån och veterinärbyrån har titeln veterinärråd;


18 §

Konsultativa tjänstemannen åligger att som kanslichefens närmaste medhjälpare leda och övervaka beredningen och verkställigheten av ärenden som gäller utvecklingen av jord- och skogsbruksidkarnas inkomstnivå samt ärenden som gäller internationell verksamhet, frånsett handelspolitiska ärenden och ärenden som gäller bilaterala förhållanden. Konsultativa tjänstemannen skall också delta i beredningen av andra ur ministeriets synpunkt viktiga och vittbärande ärenden.

23 §

Oberoende av fastställd arbetsfördelning är varje tjänsteman skyldig att vid behov utföra de uppgifter som av ministern, kanslichefen eller vederbörande avdelnings- eller byråchef tilldelas honom.


24 §

Då kanslichefen är förhindrad att handha sin tjänst träder i hans ställe avdelningschefen vid allmänna avdelningen eller, då också denne är förhindrad, den avdelningschef som förordnas därtill av ministern, eller konsultativa tjänstemannen. I avdelningschefs ställe träder en av ministern förordnad tjänsteman vid samma avdelning. Då någon annan tjänsteman är förhindrad bestämmer vederbörande avdelningschef om skötseln av uppgifterna.

25 §

Angående kanslichefens rätt att avgöra ärenden som skall avgöras i ministeriet gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet, om inte annat följer av denna förordning. Dessutom avgör kanslichefen, om inte annat stadgas i denna förordning, ärenden som angår:


2) annan tjänstledighet än sådan som en tjänsteman med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal har rätt till i fråga om en sådan tjänst eller uppgift till vilken kanslichefen utnämner eller anställer personal;

3) fastställande av ansökningstidens längd för tjänster som ledigförklaras;


27 §

Avdelningschef avgör ärenden som angår:


4) utgivande av sådant intyg över uppsägning som nämns i 49 § 4 mom. statstjänstemannalagen och sådant intyg över att tjänsteförhållandet upphört som nämns i lagens 50 § 3 mom. till en tjänsteman vid ett ämbetsverk eller en inrättning som hör till avdelningens verksamhetsområde och underlyder ministeriet, i det fall att uppsägningen skall riktas till ministeriet.

27 a §

Avdelningschefen för allmänna avdelningen avgör i fråga om ministeriet och dess tjänstemän ärenden som angår:

1) tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal samt beviljande av den befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande som motsvarar tjänstledigheten,

2) betalning av försent företedda reseräkningar,

3) avskrivning på inventarier och annan därmed jämförlig egendom, samt

4) avförande från räkenskaper.

27 b §

Byråchefen för allmänna avdelningens administrativa byrå avgör i fråga om ministeriets tjänstemän ärenden som angår:

1) ålderstillägg, samt

2) utgivande av intyg över uppsägning och över att tjänsteförhållandet upphört.

27 c §

Om anställning av en tjänstförrättande att sköta en vakant tjänst och om skötseln av en tjänst under tjänstledighet beslutar den som beslutar om beviljande av annan tjänstledighet än sådan som nämns i 27 a § 1 punkten.

29 §

Chefen för veterinäravdelningen avgör ärenden som angår:


6) beviljande av sådant tillstånd för införsel av förbjuden vara som avses i 16 § 1 mom. fodermedelslagen (376/86) och 14 § 1 mom. gödselmedelslagen (377/86), då det är fråga om veterinäravdelningens verksamhetsområde.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

Helsingfors den 19 februari 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.