165/1988

Utfärdat i Helsingfors den 18 februari 1988

Statsrådets beslut om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering

Statsrådet har med stöd av 43 § kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/87) vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Beräkning av ansvarsbeloppet

En kärnavfallshanteringsskyldigs ansvarsbelopp skall beräknas så, att det inbegriper kostnaderna för kärnavfallshanteringsåtgärderna sådana de vore, om åtgärderna utfördes i granskningsögonblicket, samt de övriga kostnader som föranleds av att kärnavfallshanteringsåtgärderna kommer att vidtas först i framtiden. Vid beräkningen används inte diskontering.

Till kostnaderna för kärnavfallshanteringen skall räknas också de förvaltningskostnader och andra kostnader som i framtiden föranleds av upprätthållandet av en organisation som vidtar dessa kärnavfallshanteringsåtgärder samt de avgifter som med stöd av 77 § kärnenergilagen i sinom tid erläggs till myndigheterna.

2 §
Ospecificerade kostnader

Beträffande sådant kärnavfall som i kalkyleringshänseende är svårt att behandla separat och som uppkommer fortgående och i fråga om vilket kärnavfallshanteringsåtgärder fortgående vidtas, kan kostnaderna för kärnavfallshanteringen beräknas som en enda post utan närmare specificering i enlighet med de grunder som anförs i handels- och industriministeriets beslut angående fastställande av ansvarsbelopp.

3 §
Låg- och mellanaktivt kärnavfall

Vid beräkning av ansvarsbeloppet beträffande låg- och mellanaktivt kärnavfall kan i stället för mängden kärnavfall användas någon annan för ändamålet lämplig måttenhet, såsom till exempel kostnader per producerad energienhet.

4 §
Flyttning av kärnavfall till utlandet

Om avsikten är att föra någon del av kärnavfallet utanför Finlands jurisdiktionsområde så, att det på basis av 32 § kärnenergilagen efter omplaceringen kan bestämmas att ombesörjningsskyldigheten har upphört, kan detta arrangemang tas som grund vid beräkningen av ansvarsbeloppet. Förutsättningen för detta är dock att det har avtalats att flyttningen till utlandet genomförs inom högst tre år efter att kärnavfallet har uppkommit, i fråga om använt kärnbränsle dock inom högst sju år efter att användningen av det som bränsle har avslutats, samt dessutom att ett bindande avtal har ingåtts om flyttningen och avtalet i beräkningsögonblicket kan anses betryggande med tanke på genomförandet av kärnavfallshanteringen och med beaktande av tidtabellen för fullgörandet av avtalet samt de andra avtalsvillkoren.

5 §
Samarbete vid avfallshantering

Har flera avfallshanteringsskyldiga på basis av 29 § kärnenergilagen förordnats att gemensamt vidta avfallshanteringsåtgärder fastställer handels- och industriministeriet i vilket förhållande de beräknade gemensamma kostnaderna skall delas mellan de avfallshanteringsskyldiga.

Som grund för beräkningen av en avfallshanteringsskyldigs ansvarsbelopp godkänns ett inbördes avtal mellan samarbetsparterna, om inte användningen av denna grund äventyrar reserveringsarrangemangens syfte. En förutsättning är dessutom att det sammanlagda beloppet av samarbetsparternas ansvarsbelopp är lika stort som det beräknade totalbeloppet av de kostnader som i framtiden förorsakas av kärnavfallshanteringen av det avfall som dessa avfallshanteringsskyldiga sammanlagt producerar.

En samarbetspart som avses ovan kan med handels- och industriministeriets samtycke lämna samarbetet först efter att samarbetsparterna har godkänt de förändringar som avgången eventuellt föranleder i deras reserveringsarrangemang och efter att de reserveringsarrangemang som dessa förändringar förutsätter har genomförts på ett sätt som handels- och industriministeriet godkänner. Den part som vill lämna samarbetet skall särskilt ansöka därom hos handels- och industriministeriet och till sin ansökan foga erforderliga utredningar.

2 kap.

Bestämmandet av fonderingsmålet med stöd av 40 § 2 mom. kärnenergilagen

6 §
Tillämpningsområde

För de reserveringsåtgärder beträffande kärnavfallshantering, vilka hänför sig till anläggningar för utvinning av kärnenergi, skall fonderingsmål bestämmas med stöd av 40 § 2 mom. kärnenergilagen. Detta förfarande kallas nedan periodisering.

7 §
Periodisering

Periodiseringstiden för en anläggning som avses i 6 § är 25 år.

Fonderingsmålet för vart och ett kalenderår erhålls genom att ansvarsbeloppet vid utgången av föregående kalenderår multipliceras med den energimängd som har producerats vid samma tidpunkt och genom att det resultat som sålunda erhålls divideras med energiproduktionsmängden under periodiseringstiden.

Vid beräkning av periodiseringstidens energiproduktion ges driftskoefficienten värdet 75 %.

Utan hinder av vad som sägs ovan skall dock fonderingsmålet för varje kalenderår alltid vara minst lika stort som det belopp som erhålls då ansvarsbeloppet i slutet av föregående kalenderår multipliceras med det antal år, som har förflutit från periodiseringstidens början, och resultatet divideras med periodiseringstiden.

8 §
Periodiseringens upphörande

Periodisering tillämpas inte efter att fonderingsmålet uppnår ansvarsbeloppet sådant det var vid utgången av föregående kalenderår.

9 §
Flera kärnanläggningsenheter hos samma avfallshanteringsskyldig

Periodisering tillämpas skilt för var och en av en ansvarsskyldigs kärnanläggningsenheter, om inte handels- och industriministeriet anser att det på grund av att flera kärnanläggningsenheter har färdigställts nästan samtdigt eller på grund av deras gemensamma funktioner eller av andra sådana orsaker är ändamålsenligt att behandla dem som ett enda periodiseringsobjekt.

Har en avfallshanteringsskyldig flera kärnanläggningsenheter, på vilka var för sig tillämpas periodisering, räknas ansvarsbeloppen och fonderingsmålen beträffande dessa så, att en anläggningsenhet inte påverkar det kalkyleringsförfarande som har bestämts för tidigare enheters del. Såvida samma aggregat eller andra arrangemang som har beaktats vid beräkningen av en tidigare enhets ansvarsbelopp används vid kärnavfallshanteringen beträffande en ny anläggningsenhet, beaktas för den nya enhetens del endast eventuella merkostnader.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1988.

Helsingfors den 18 februari 1988

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Byråchef
Ilkka Mäkipentti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.