161/1988

Given i Helsingfors den 12 februari 1988

Kärnenergiförordning

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/87):

1 kap.

Definitioner

1 §

I denna förordning avses med:

1) naturligt uran sådant uran i vilket förhållandena mellan isotophalterna inte ändrats i jämförelse med de förhållanden som gäller för uran som förekommer i naturen;

2) anrikat uran sådant uran i vilket andelen uranatomer med atomvikten 235 eller 233 av alla atomer (anrikningsgrad ) är större än i naturligt uran;

3) utarmat uran sådant uran vars anrikningsgrad är lägre än i naturligt uran;

4) effektivt kilogram särskild måttenhet som används vid tillsyn över kärnämne; kärnämnets mängd i effektiva kilogram erhålls genom att kärnämnets massa i kilogram multipliceras:

a) i fråga om plutonium, med talet 1;

b) i fråga om sådant anrikat uran vars anrikningsgrad är 0,01 (1 %) eller högre, med anrikningsgraden i kvadrat;

c) i fråga om sådant uran vars anrikningsgrad är lägre än 0,01 (l %) men högre än 0,005 (0,5 %), med talet 0,0001;

d) i fråga om sådant utarmat uran vars anrikningsgrad är 0,005 (0,5 %) eller lägre, med talet 0,00005; och

e) i fråga om torium, med talet 0,00005;

5) ursprungslandsbegränsnmg en sådan begränsning som beror på ett internationellt avtal på kärnenergiområdet mellan å ena sidan Finland och å andra sidan någon annan stat eller grupp av stater och som gäller innehav, tillverkning, produktion, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport, utförsel eller införsel av kärnämne, kärnavfall, malm, anrikad malm eller andra ämnen, anordningar eller aggregat eller annat informationsmaterial som anges i 8 § och som avtalets bestämmelser gäller;

6) kärnbränsle sådant kärnämne som framställts i stycken vilka sådana de är eller förenade med varandra genom stödkonstruktioner ägnar sig för frambringande av en kedjereaktion av kärnklyvningar i en kärnanläggning samt, i den utsträckning handels- och industriministeriet så bestämmer, annat kärnämne som ägnar sig för utvinning av kärnenergi;

7) använt kärnbränsle sådant kärnämne som använts såsom kärnbränsle för utvinnande av kärnenergi och som innehåller en avsevärd mängd kärnavfall; samt med

8) kärnmaterial kärnämnen samt ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial och avtal som avses i 2 § 1 mom. 4 och 5 punkten kärnenergilagen (990/87).

2 §

I 2 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen angiven:

1) malm som innehåller uran eller torium är ett mineral där den sammanlagda halten uran och torium är större än 0,5 kg per ton; och i lagrummet angiven

2) anrikad malm som innehåller uran eller torium är av malm med kemiska och, vid förädlingen av mineral, med konventionella fysikaliska metoder framställt ämne som på grund av sin sammansättning eller sina föroreningar inte sådan den är ägnar sig för utvinning av kärnbränsle eller isotopanrikning men där den sammanlagda halten av uran och torium är större än 0,5 kg per ton.

Handels- och industriministeriet utfärdar närmare bestämmelser om vilka de i 1 mom. angivna föreningarna och blandningarna är som ägnar sig för utvinning av kärnbränsle eller isotopanrikning.

3 §

I 3 § 2 punkten kärnenergilagen nämnt:

1) särskilt. klyvbart material är plutonium 239, uran 233, uran anrikat på isotoperna 235 eller 233 samt material som innehåller ett eller flera av ovan nämnda ämnen, och i lagrummet angivet

2) atområbränsle är uran som innehåller den i naturen förekommande blandningen av isotoper, uran som är utarmad på isotopen 235, och torium samt någon av de ovan nämnda bränslena i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat.

Kärnämne som avses i 3 § 2 punkten kärnenergilagen är inte:

1) särskilt klyvbart material där den sammanlagda halten uran och plutonium understiger 0,01 kg per ton;

2) atområbränsle där den sammanlagda hallen uran och plutonium understiger 0,5 kg per ton; ej heller

3) malm eller anrikad malm som avses i 2 §.

4 §

På använt kärnbränsle tillämpas kärnenergilagens och denna förordnings stadganden om såväl kärnämne som kärnavfall. Dessutom kan på det tillämpas stadgandena om ämnen och anordningar som avses i 8 §.

Även i övrigt när ett ämne eller föremål med stöd av bestämmelserna i kärnenergilagen eller denna förordning samtidigt utgör flera än ett av följande: kärnämne, kärnavfall, malm eller anrikad malm innehållande uran eller torium eller ett ämne, en anordning eller ett aggregat som avses i 8 §, skall respektive stadganden i kärnenergilagen och denna förordning tillämpas separat på ämnet eller föremålet.

5 §

Kärnavfall som avses i 3 § 3 punkten kärnenergilagen är inte:

1) radioaktiva ämnen som spritts i omgivningen med sådana utsläpp som förorsakats av användningen av kärnenergi och som inte överstiger de uppsatta gränserna för utsläpp; ej heller

2) ett radioaktivt ämne eller en radioaktiv produkt som framställts eller använts i kommersiell, industriell, lantbruksekonomisk, medicinsk eller vetenskaplig verksamhet eller i utbildning eller annan därmed jämförbar verksamhet som inte utgör en del av kärnavfallshanteringen.

6 §

Sådan slutlig förvaring av kärnavfall i stor skala som avses i 3 § 5 punkten kärnenergilagen är en slutförvaring, om avsikten är att i slutförvaret placera en mängd kärnavfall som innehåller radioaktiva ämnen vilkas totalaktivitet, med undantag av naturligt uran, torium och utarmat uran, är större än 1 TBq eller vilkas alfaaktivitet är större än 10 GBq.

I 3 § 5 punkten kärnenergilagen nämnd tillverkning, produktion, användning, behandling eller lagring av kärnämne eller kärnavfall i stor skala är en sådan verksamhet, om avsikten är att i en anläggning som avses för den på en gång förvara:

1) mer än 1 effektivt kilogram kärnämnen; eller

2) en mängd kärnavfall som innehåller radioaktiva ämnen vilkas totalaktivitet eller alfaaklivitet överstiger det värde som stadgas i 1 mom.

7 §

En i 11 § 2 mom. 3 punkten kärnenergilagen angiven kärnanläggning med stor allmän betydelse är en sådan kärnanläggning där det på en gång tillverkas, produceras, används, hanteras eller förvaras mer än 50 effektiva kilogram kärnämnen eller en mängd kärnavfall vars totalaktivitet är större än 100 000 TBq eller vars alfaaktivitet är större än 1 000 TBq.

Som kärnanläggning anses dock inte ett transportmedel eller tillfälligt lager i direkt anslutning till transporten.

2 kap.

Om kärnenergilagens tillämpningsområde

8 §

Ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial på kärnenergiområdet som nämns i 2 § 1 mom. 4 punkten kärnenergilagen och på vilka denna lag skall tillämpas är:

1) ämnen som nämns i punkterna 1 och 5.1 i bilaga A till denna förordning;

2) anordningar och aggregat som nämns i punkterna 2, 3, 5.2 och 5.3 i bilagan; samt

3) informationsmaterial som nämns i punkterna 4 och 5.4 i bilagan.

9 §

Avtal som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten kärnenergilagen och på vilkas ingående eller fullgörande kärnenergilagen tillämpas är sådana avtal vars syfte är:

1) att utanför Finland eller en stat som nämns i bilaga B till denna förordning delta i planering, framställning, montering, byggande eller användning av en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 2 i bilaga A till denna förordning; eller

2) att utanför Finland delta i framställning, montering, byggande eller användning av en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 3 i bilaga A till denna förordning.

Avtal som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten och på vilkas fullgörande kärnenergilagen tillämpas är, förutom de avtal som avses i 1 mom., även sådana avtal vars syfte är att utanför Finland i den finländska partens besittning överföra kärnämnen, ett ämne som nämns i punkt 1 i bilaga A till denna förordning eller en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 2 eller 3 i bilaga A, om det kärnämne, ämne eller aggregat eller den anordning som avses ovan blir föremål för ursprungslandsbegränsning då avtalet fullgörs.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. gäller inte arbetsavtal.

10 §

Kärnenergilagens stadganden tillämpas inte på innehav, vidareöverlåtelse, hantering, användning, lagring och transport av kärnavfall som överlåtits med stöd av tillstånd som berättigar till överlåtelse, om:

1) kärnavfallets genomsnittliga specifika aktivitet är mindre än 10 kBq/kg;

2) totalaktiviteten hos det kärnavfall som innehas av den som fått det överlåtna kärnavfallet är mindre än 1 GBq och alfaaktiviteten är mindre än 10 MBq;

3) det överlåtna kärnämnet inte kan bedömas åsamka någon en dosinteckning som överstiger 0,01 mSv såsom effektiv dosekvivalent; och

4) den strålbelastning som det överlåtna kärnavfallet förorsakar också annars är så ringa som det med praktiska åtgärder är möjligt att åstadkomma.

3 kap.

Från tiliståndsplikt befriad användning av kärnenergi

11 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport, utförsel eller införsel av en produkt som innehåller kärnämne eller ämne som avses i punkt 1 i bilaga A till denna förordning, om:

1) produkten är en anordning, en del därav eller ett bruksföremål som framställts industriellt eller som i övrigt kan anses vara färdig att tas i bruk;

2) mängden atområbränsle som ingår i produkten är mindre än 2 g, mängden ämne som nämns i punkt 1 i bilaga A är mindre än 1/1000 av den mängd M1 som anges vid respektive punkt i bilagan, eller om det är svårt att avskilja dessa ämnen från produkten;

3) produkten inte innehåller särskilt klyvbart material eller andelen av isotopen 238 i det plutonium som ingår i materialet är minst 80 %;

4) produkten inte är en anordning som avses i 8 §; och om

5) produkten inte innehåller något ämne som är underkastat ursprungslandsbegränsningar.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte heller för tillverkning eller produktion av en produkt som avses i 1 mom., om vid framställningen eller produktionen inte används annat kärnämne eller ämne som nämns i punkt 1 i bilaga A till denna förordning än en produkt som med stöd av 1 mom. är befriad från tillståndsplikt.

Handels- och industriministeriet skall vid behov föra en förteckning över vilka de produkter och ämnen som avses i 1 mom. är.

12 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för överlåtelse eller införsel av ett parti naturligt uran, utarmat uran eller torium under 10 kg för industriell, kommersiell, lantbruksekonomisk, medicinsk eller vetenskaplig verksamhet eller inom utbildningen om:

1) uranet eller toriumet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar; och

2) ingen under samma kalenderår till landet inför mera än sammanlagt 50 kg uran eller torium.

Tillstånd behövs inte heller för innehav, hantering, användning eller lagring av naturligt uran, utarmat uran eller torium i samband med industriell, kommersiell, lantbruksekonomisk, medicinsk eller vetenskaplig verksamhet eller inom utbildningen, om:

1) uranet eller toriumet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar;

2) till verksamheten inte ansluter sig framställning eller produktion av särskilt klyvbart material; och

3) den sammanlagda mängden uran och torium hos samma innehavare är under 10 kg.

I stället för ansökan om tillstånd skall anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

13 §

När det är fråga om en sådan produkt som inte avses i 11 § och som är en industriell produkt framställd av utarmat uran eller en produkt som i övrigt kan anses vara färdig att tas i bruk och vari uran använts på grund av sin stora atomvikt eller specifika vikt samt där uranet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar, fordras tillstånd enligt kärnenergilagen endast för tillverkning, produktion och utförsel av produkten. Angående innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring och införsel av produkten skall anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

När en produkt som avses i 1 mom. dock är en fast beståndsdel i ett transportmedel eller används som transportemballage och det uran som ingår i en sådan produkt inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar behövs inte tillstånd till utförsel ur landet eller anmälan enligt 1 mom., om det inte är fråga om ett transportmedel eller transportemballage som är avsett för permanent användning i Finland och som första gången kommer till Finland eller om ett transportmedel eller transportemballage som använts här permanent och som lämnar Finland för gott.

Handels- och indusiriministeriet skall vid behov föra en förteckning över vilka de produkter är som avses i 1 mom.

14 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för införsel av ett parti malm eller anrikad malm som innehåller under 10 kg uran eller torium, om:

1) malmen eller den anrikade malmen inte är underkastad ursprungslandsbegränsningar; och

2) ingen på detta sätt under samma kalenderår till landet inför mera än 50 kg uran eller torium.

Tillstånd behövs inte heller för utförsel av malm eller anrikad malm som innehåller under 1 kg uran eller torium till en stat som är part i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, om:

1) malmen eller den anrikade malmen inte är underkastad ursprungslandsbegränsningar; och

2) ingen på detta sätt under samma kalenderår till samma stat utför mera än 10 kg uran och torium.

I stället för ansökan om tillstånd skall anmälan som avses i 17 § göras till strålsäkerhetscentralen.

15 §

Ett särskilt tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för överlåtelse av särskilt klyvbart material till den som har tillstånd enligt kärnenergilagen till innehav av ett sådant ämne, om:

1) den mängd som överlåts på en gång är under 0,01 effektiva kilogram; och

2) ingen under samma kalenderår överlåter en mängd som är över 0,05 effektiva kilogram till samma tillståndshavare.

I stället för ansökan om tillstånd skall anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

16 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för överlåtelse eller införsel av kärnavfall för forskning eller för andra därmed jämförbara ändamål, om den kärnavfallsmängd som skall överlåtas eller införas har en totalaktivitet som är mindre än 1 GBq och en alfaaktivitet som är mindre än 10 MGq.

I stället för ansökan om tillstånd skall anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

17 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för transport av kärnämne eller kärnavfall, när det är fråga om en transport som ansluter sig till en överlåtelse eller införsel för vilken enligt denna förordning inte behövs tillstånd.

18 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för överlåtelse eller införsel av ett ämne som nämns i punkt 1 i bilaga A till denna förordning, om:

1) ämnet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar;

2) mängden av ämnet är mindre än den mängd M, som i bilaga A anges för respektive ämne; och

3) ingen på detta sätt under samma kalenderår till samma mottagare överlåter eller till landet inför en mängd som är större än den mängd M; som i bilaga A anges för respektive ämne.

Tillstånd behövs inte heller för innehav av ämne som avses i 1 mom., om:

1) ämnet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar;

2) ingen på detta sätt på en gång innehar en mängd som är större än den mängd M1 som i bilaga A anges för respektive ämne; och

3) innehavet inte ansluter sig till framställning av ett sådant ämne.

I stället för ansökan om tillstånd skall anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

19 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte när ett ämne som nämns i punkt 1 i bilaga A till denna förordning eller en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 2 överlåts till den som innehar sådant tillstånd att uppföra kärnanläggning som avses i 31 § eller sådant tillstånd att driva kärnanläggning som avses i 33 §, om ämnet, anordningen eller aggregatet skall användas i denna kärnanläggning.

20 §

En tillståndshavare med sådant tillstånd att uppföra kärnanläggning som avses i 31 § eller sådant tillstånd att driva kärnanläggning som avses i 33 § har, om inte annat följer av detta tillstånd, med stöd av tillståndet också rätt att på anläggningsplatsen inneha, tillverka, producera, hantera, använda och lagra kärnämnen, kärnavfall och i 8 § angivna ämnen, anordningar och aggregat som behövs i kärnanläggningens verksamhet eller uppkommer som resultat av verksamheten.

21 §

En tillståndshavare med sådant tillstånd att införa kärnämne, kärnavfall, annat ämne eller aggregat eller annan anordning som avses i 7 kap. behöver inte ett särskilt, i 48 § avsett tillstånd att överlåta ett sådant ämne eller aggregat eller en sådan anordning.

22 §

Strålsäkerhetscentralen behöver inte tillstånd enligt kärnenergilagen för verksamhet som centralen utövar i egenskap av myndighet. Detsamma gäller Internationella Atomenergiorganet när det utför övervakning som avses i 63 § kärnenergilagen.

4 kap.

Statsrådets principbeslut

23 §

Ett kärnanläggningsprojekt, för vilket söks sådant principbeslut av statsrådet som avses i 11 § kärnenergilagen, kan omfatta en eller flera kärnanläggningar, som av funktionella eller andra skäl bildar en enhetlig helhet. Ansökan kan även gälla två eller flera alternativa kärnanläggningsprojekt.

I ansökan om principbeslut skall åtminstone uppges:

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten och hemort; samt

2) för varje kärnanläggning:

a) dess tilltänkta förläggningsort;

b) dess syfte; och

c) omfattningen av den verksamhet som där skall bedrivas eller, om det är fråga om en kärnanläggning avsedd för produktion av kärnenergi, dess effektklass samt planerade driftstid.

24 §

Till ansökan bör fogas följande utredningar:

1) ämbetsbevis, handelsregisterutdrag eller annan utredning om att sökanden är finsk medborgare eller stiftelse, finskt samfund eller finsk statlig myndighet;

2) om sökanden är ett bolag, kopia av bolagsordningen och bolagsavtalet samt av aktieägarregistret eller, om sökanden är ett samfund av annat slag eller en stiftelse, kopia av stadgarna;

3) utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över;

4) utredning om kärnanläggningsprojektets allmänna betydelse samt behovet därav, i synnerhet med tanke på landets energiförsörjning samt dess betydelse för driften av landets övriga kärnanläggningar och deras kärnavfallshantering;

5) utredning om sökandens ekonomiska verksamhetsbetingelser och kärnanläggningsprojektets företagsekonomiska lönsamhet,

6) en allmänt hållen finansieringsplan för kärnanläggningsprojektet; samt

för varje kärnanläggningsprojekt:

a) generell beskrivning av den planerade kärnanläggningens tekniska funktionsprinciper;

b) utredning om de säkerhetsprinciper som kommer att följas;

c) generell utredning om ägande- och besittningsförhållandena på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats;

d) utredning om bosättning och annan verksamhet samt om planläggningsarrangemang på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats och i dess närmaste omgivning;

e) uppskattning av den tilltänkta förläggningsplatsens lämplighet för sitt ändamål samt av de begränsningar för markanvändningen i den närmaste omgivningen som placeringen av kärnanläggningen orsakar;

f) generell utredning om kärnanläggningens inverkan på miljön samt utredning om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och begränsa miljöbelastningen;

g) generell plan för kärnbränsleförsörjningen;

h) generell utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för att ordna kärnavfallshanteringen; samt

i) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

25 §

Utöver vad som uttryckligen stadgas i kärnenergilagen skall handels- och industriministeriet begära utlåtanden över en ansökan om principbeslut av åtminstone inrikesministeriet, försvarsministeriet, vatten- och miljöstyrelsen, den länsstyrelse och det regionplansförbund på vars område den planerade kärnanläggningens förläggnings- eller grannkommun finns samt av den delegation som nämns i 56 § 1 mom. kärnenergilagen.

Strålsäkerhetscentralen skall till sin preliminära säkerhetsuppskattning av ansökan om principbeslut foga utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen.

26 §

Handels- och industriministeriet skall för behandlingen av ett principbeslut till statsrådet lämna in en särskild översikt över kärnavfallshanteringsmetoder som begagnas och planeras samt om deras säkerhet, inverkan på miljön, lönsamhet och lämplighet för finländska förhållanden.

När ansökan gäller en kärnanläggning avsedd för produktion av kärnenergi skall handels- och industriministeriet samtidigt till statsrådet även lämna in en särskild utredning om kärnanläggningens betydelse för landets energiförsörjning.

27 §

Handels- och industriministeriet skall granska att sökanden i den allmänt hållna utredning som avses i 13 § 1 mom. kärnenergilagen och som lämnats in till ministeriet har behandlat de ärenden som nämns i ministeriets direktiv, att utredningen motsvarar ansökan och att den även i övrigt är korrekt.

Handels- och industriministeriet skall bereda sökanden möjlighet att ändra utredningen till följd av de anmärkningar som ministeriet eventuellt framställer på basis av den granskning som avses i 1 mom.

Innan den allmänt hållna utredningen publiceras skall i den antecknas eller till den fogas ett meddelande i enlighet med handels- och industriministeriets direktiv, varav framgår;

1) var och när man kan ta del av ansökan; samt

2) de omständigheter som uppräknas i 29 § eller uppgifter om var de meddelas.

28 §

Sökanden skall se till att den allmänt hållna utredning som granskats av handels- och industriministeriet generellt finns att tillgå på kommunkanslierna i den planerade kärnanläggningens förläggningskommun och grannkommuner minst en månad innan det offentliga möte som avses i 13 § 2 mom. kärnenergilagen äger rum samt hålla utredningen allmänt tillgänglig på sitt huvudkontor. Dessutom skall sökanden distribuera den allmänt hållna utredningen till varje hushåll i den planerade kärnanläggningens förläggningskommun och till övriga hushåll i den närmaste omgivningen.

29 §

Handels- och industriministeriet skall offentligt kungöra att ett kärnanläggningsprojekt gjorts anhängigt samt:

1) var och inom vilken tid den allmänt hållna utredning som sökanden publicerat om kärnanläggningsprojektet finns tillgänglig för allmänheten;

2) att det är möjligt för dem som bor i den planerade kärnanläggningens närmaste omgivning, kommunerna och de lokala myndigheterna att skriftligen framföra sin åsikt om projektet samt inom vilken tid denna skall tillställas ministeriet; samt

3) var och när det offentliga möte som avses i 13 § 2 mom. kärnenergilagen kommer att ordnas.

Kungörelsen om vad som nämns i 1 mom. skall:

1) åtminstone på anslagstavlan för offentliga kungörelser i den planerade kärnanläggningens förläggningskommun och grannkommuner finnas uppsatt under minst en månad; och

2) publiceras i tidningar som är allmänt spridda i samma kommuner minst en månad innan det offentliga mötet ordnas.

30 §

Åtgärder som avses i 15 § 2 mom. kärnenergilagen är:

1) ingående av avtal som är ekonomiskt bindande för sökanden och som gäller leverans eller framställning av en kärnanläggning eller centrala komponenter, anordningar eller konstruktioner som är avsedda för denna;

2) tillverkningsarbete som utförs av sökanden själv och som gäller sådana komponenter, anordningar eller konstruktioner; samt

3) sprängning av centrala underjordiska utrymmen för en kärnanläggning.

I 1 mom. nämnda åtgärder är likväl inte sådana åtgärder som tillsammans orsakar endast ringa ekonomiska förluster om kärnanläggningsprojektet inte genomförs.

5 kap.

Kärnanläggningstillstånd

31 §

Tillstånd att uppföra en kärnanläggning (byggnadstillstånd) söks med en skriftlig ansökan som riktas till statsrådet och i vilken åtminstone skall uppges

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten,

2) kärnanläggningens förläggningsort,

3) anläggningens syfte och funktionsprincip,

4) arten och omfattningen av den verksamhet som skall bedrivas i kärnanläggningen eller, då det är fråga om en kärnanläggning avsedd för produktion av kärnenergi, anläggningens märkeffekt och planerade drifttid,

5) tidtabell för uppförandet, i synnerhet den tidpunkt då detta skall inledas, samt

6) det principbeslut angående kärnanläggningen som avses i 4 kap., om ett sådant varit nödvändigt.

32 §

Till en ansökan om byggnadstillstånd skall fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten samt:

1) utredning om sökandens rätt att använda den tilltänkta förläggningsplatsen för kärnanläggningen;

2) utredning om bosättning och andra funktioner samt planläggningsarrangemang på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats och i dess närmaste omgivning;

3) utredning om typen av kärnanläggning som skall byggas samt planerade leverantörer av centrala komponenter;

4) utredning om arten och maximimängden av kärnämnen eller kärnavfall som skall framställas, produceras, hanteras, användas eller lagras i kärnanläggningen;

5) generell utredning om tekniska verksamhetsprinciper samt lösningar och andra arrangemang med vilka kärnanläggningens säkerhet tryggas;

6) utredning om de säkerhetsprinciper som sökanden ämnar följa samt en bedömning av hur principerna kommer att genomföras;

7) utredning om kärnanläggningens inverkan på miljön samt om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och för att begränsa miljöbelastningen;

8) generell utredning om kärnanläggningens planerade driftsorganisation;

9) utredning om sökandens planer för kärnbränsleförsörjningen;

10) utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnandet av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet rivning av kärnanläggningen och den slutliga förvaringen av kärnavfallet samt utredning om tidtabellen och de beräknade kostnaderna för kärnavfallshanteringen;

11) utredning om kärnanläggningsprojektets företagsekonomiska lönsamhet och övriga ekonomiska förutsättningar;

12) kostnadsförslag och finansieringsplan för kärnanläggningsprojektet,

13) sökandens bokslutshandlingar för de fem senaste åren;

14) utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över och om den organisation som skall genomföra kärnanläggningens byggnadsprojekt; samt

15) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

33 §

Tillstånd att driva kärnanläggning (drifttillstånd) söks med en skriftlig ansökan som riktas till statsrådet och i vilken åtminstone skall uppges:

1) sökandens namn samt den firma som används i affärsverksamhet samt hemort;

2) kärnanläggningens förläggningsort;

3) kärnanläggningens syfte;

4) arten och omfattningen av den verksamhet som skall bedrivas i kärnanläggningen eller, då det är fråga om en kärnanläggning avsedd för produktion av kärnenergi, anläggningens märkeffekt och planerade drifttid; samt

5) byggnadstillstånd eller tidigare drifttillstånd för kärnanläggningen.

34 §

Till ansökan om drifttillstånd skall fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten samt:

1) utredning om bosättning och andra funktioner samt planläggningsarrangemang på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats och i dess närmaste omgivning;

2) utredning om arten och maximimängden av kärnämnen eller kärnavfall som skall framställas, produceras, hanteras, användas eller lagras i kärnanläggningen;

3) generell utredning om tekniska verksamhetsprinciper och lösningar samt andra arrangemang varmed säkerheten har tryggats;

4) utredning om de säkerhetsprinciper som följts samt en bedömning av hur principerna kommer att genomföras;

5) utredning om åtgärder i syfte att begränsa kärnanläggningens miljöbelastning;

6) utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över och om kärnanläggningens driftsorganisation;

7) utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnande av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet rivning av kärnanläggningen och den slutliga förvaringen av kärnavfallet samt utredning om tidtabellen och de beräknade kostnaderna för kärnavfallshanteringen;

8) utredning om sökandens finansiella ställning, plan för hur finansieringen av kärnanläggningen skall skötas samt produktionsplan för kärnanläggningen;

9) sökandens bokslutshandlingar för alla år efter de år som nämns ovan i 32 § 13 punkten eller, om drifttillstånd beviljats tidigare för kärnanläggningen, för det år då det tidigare drifttillståndet söktes och de därpå följande åren;

10) utredning om hur eventuella villkor i byggnadstillståndet har uppfyllts eller, om drifttillstånd beviljats tidigare för kärnanläggningen, hur eventuella villkor i det tidigare drifttillståndet har uppfyllts; samt

11) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

35 §

Vid ansökan om byggnadstillstånd skall sökanden till strålsäkerhetscentralen lämna in:

1) preliminär säkerhetsanalys som skall innehålla åtminstone allmänna planerings- och säkerhetsprinciper för kärnanläggningen, detaljerad beskrivning av anläggningsplatsen och kärnanläggningen, utredning om driften av anläggningen, utredning om hur anläggningen fungerar i olyckssituationer, detaljerad utredning om hur anläggningens drift påverkar miljön samt annan utredning som myndigheten anser nödvändig;

2) förslag till klassificeringsdokument, där klassificeringen av konstruktioner, system och anordningar som är viktiga med tanke på kärnanläggningens säkerhet presenteras med hänsyn till deras betydelse för säkerheten;

3) utredning om kvalitetssäkringen av anläggningsbygget, innehållande en presentation av de systematiska tillvägagångssätt som de organisationer som deltar i planeringen och uppförandet av kärnanläggningen iakttar i den verksamhet som påverkar kvaliteten;

4) planer för skydds- och beredskapsarrangemang;

5) plan för ordnande av nödvändig tillsyn i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen; samt

6) utredning om arrangemang som avses i 19 § 7 punkten kärnenergilagen.

36 §

Sökanden skall vid ansökan om drifttillstånd till strålsäkerhetscentralen lämna in:

1) slutlig säkerhetsanalys;

2) en sannolikhetsbaserad säkerhetsanalys;

3) ett kvalitetssäkringsprogram för kärnanläggningens drift;

4) säkerhetstekniska driftsvillkor, där åtminstone gränserna för processtorheter som påverkar kärnanläggningens säkerhet i olika driftsutrymmen definieras, bestämmelser om inskränkningar i driften till följd av fel i anordningarna ges samt krav på provning av anordningar som är viktiga för säkerheten presenteras;

5) sammandrag av programmet för återkommande kontroller;

6) utredning om skydds- och beredskapsarrangemang;

7) utredning om ordnande av nödvändig tillsyn i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen;

8) instruktion för kärnanläggningen; samt

9) ett program för strålbevakning i kärnanläggningens omgivning.

När drifttillstånd söks för en kärnanläggning som redan har varit i drift, behöver handlingar som avses i 1 mom. lämnas in till strålsäkerhetscentralen endast i den mån sådana inte har getts in tidigare.

Sökanden skall dessutom till strålsäkerhetscentralen lämna in andra utredningar som centralen anser nödvändiga.

Strålsäkerhetscentralen skall i sina utlåtanden om kärnanläggningstillstånd ge tillståndsmyndigheten en särskild utredning om de handlingar som nämns i 35 § och ovan i 1 mom.

37 §

Utöver vad som uttryckligen stadgas i kärnenergilagen skall handels- och industriministeriet begära utlåtanden över ansökan om byggnadstillstånd och drifttillstånd av åtminstone inrikesministeriet, vatten- och miljöstyrelsen, länsstyrelsen för det län där kärnanläggningens förläggnings- eller grannkommun finns samt av den delegation som avses i 56 § 1 mom. kärnenergilagen. Över ansökan om byggnadstillstånd skall ministeriet även begära utlåtande av arbetarskyddsstyrelsen.

Över ansökan som gäller annat tillstånd än tillstånd att uppföra en kärnanläggning som avses i 11 § kärnenergilagen skall handels- och industriministeriet begära utlåtande av kärnanläggningens förläggningskommun.

Strålsäkerhetscentralen skall begära utlåtande av inrikesministeriet om de utredningar som avses i 35 § 4 punkten och 36 § 1 mom. 6 punkten.

Strålsäkerhetscentralen skall till sina utlåtanden om kärnanläggningstillstånd bifoga utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen.

38 §

I beslut om byggnads- och drifttillstånd skall åtminstone uppges:

1) den som meddelas tillstånd;

2) den plats där verksamheten får bedrivas;

3) karaktären och omfattningen av den verksamhet som skall bedrivas i kärnanläggningen;

4) tillståndets giltighetstid; samt

5) tillståndsvillkor som kan anses nödvändiga, såsom villkor som angår skydds- och beredskapsarrangemang, skadeståndsansvar i händelse av en kärnskada, uppfyllande av Finlands internationella avtalsförpliktelser, miljövård samt kärnavfallshantering.

I byggnadstillståndet skall särskilt nämnas de konstruktionsdrag och i drifttillståndet dessutom de drag hos driften och verksamheten i anläggningen som kärnanläggningens konstruktion eller drift eller den verksamhet som där bedrivs måste motsvara.

Av drifttillståndet skall framgå slag och mängder av de kärnämnen, kärnavfall samt i 2 § 1 mom. 4 punkten kärnenergilagen angivna ämnen, anordningar och aggregat som behövs i kärnanläggningens verksamhet och som får innehas, tillverkas, produceras, hanteras, användas eller lagras i kärnanläggningen med stöd av tillståndet för kärnanläggningen utan särskilt tillstånd enligt 6 kap.

39 §

Anmälan om att byggnadstillstånd och drifttillstånd beviljats för en kärnanläggning skall göras till strålsäkerhetscentralen, inrikesministeriet, miljövårdsministeriet, vatten- och miljöstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, länsstyrelserna i fråga samt kärnanläggningens förläggningskommun.

Den länsstyrelse som mottagit anmälan skall inom sitt eget område meddela övriga berörda kommuner liksom även vatten-, miljö-, hälsovårds-, byggnads-, arbetarskydds-, brand- och räddnings- samt polismyndigheter att tillstånd beviljats.

40 §

När ändring söks i byggnads- eller drifttillståndet för en kärnanläggning skall i tillämpliga delar iakttas de stadganden som gäller ansökan om nytt tillstånd.

6 kap.

Tillstånd som gäller kärnämnen, kärnavfall samt ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten kärnenergilagen

41 §

I andra fall än de som avses i 20 § beviljar strålsäkerhetscentralen tillstånd till innehav, tillverkning, produktion, hantering, användning och lagring av kärnämnen eller kärnavfall (verksamhetstillstånd), till överlåtelse av kärnämnen eller kärnavfall samt till innehav och överlåtelse av ämnen, anordningar och aggregat som avses i 8 § 1 och 2 punkten.

42 §

I ansökan om verksamhetstillstånd skall åtminstone uppges:

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

2) den verksamhet för vilken tillstånd söks;

3) den ort eller de orter, där verksamheten skall bedrivas;

4) den tilltänkta verksamhetens omfattning;

5) tidtabell för verksamheten, särskilt den tidpunkt då verksamheten skall inledas och verksamhetstiden;

6) mängden och arten av andra kärnämnen som sökanden eventuellt innehar; samt

7) sökandens tillstånd enligt kärnenergilagen samt vem som godkänts som ansvariga föreståndare för olika funktioner.

43 §

Till ansökan om verksamhetstillstånd skall fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten, utredningar som motsvarar dem som avses i 36 § samt, utom när det på grund av den planerade verksamhetens natur är uppenbart onödigt:

1) utredning om de organisationer som skall planera och realisera verksamheten;

2) utredning om sökandens rätt att använda den plats eller de utrymmen som verksamheten kräver;

3) utredning om bosättning och andra fuktioner samt planläggningsarrangemang på verksamhetsplatsen och i dess närmaste omgivning;

4) utredning om verksamhetens inverkan på miljön samt om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och begränsa miljöbelastningen;

5) utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnande av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet den slutliga förvaringen av kärnavfallet samt utredning om tidtabellen och de beräknade kostnaderna för kärnavfallshanteringen;

6) utredning om arten och mängden av de kärnämnen och kärnavfall som verksamheten planeras omfatta; samt

7) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

44 §

Strålsäkerhetscentralen skall inhämta utlåtande över ansökan om verksamhetstillstånd av miljöministeriet och av den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen, om det inte är uppenbart onödigt.

45 §

Angående innehållet i beslut om verksamhetstillstånd gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 38 §.

Om beviljande av tillstånd skall åtminstone länsstyrelsen i fråga och den kommun där verksamheten enligt tillståndet skall försiggå underrättas.

46 §

Tillstånd till innehav av ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten kärnenergilagen söks med en skriftlig ansökan, i vilken åtminstone skall uppges:

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

2) den verksamhet, till vilken innehavet av ämnen, anordningar och aggregat ansluter sig;

3) huruvida tillstånd söks för innehav av ämnen, anordningar och aggregat som sökanden själv skall framställa eller av sådana som sökanden tar emot av någon annan;

4) arten och mängden av de ämnen, anordningar och aggregat som ansökan avser samt deras ursprung;

5) av vem och när avsikten är att ta emot ämnena, anordningarna och aggregaten eller tidtabell för framställning av dem;

6) den plats eller de platser där avsikten är att huvudsakligen förvara och använda eller framställa ämnena, anordningarna och aggregaten; samt

7) sökandens tillstånd enligt kärnenergilagen.

Till ansökan skall fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten.

47 §

I beslut om tillstånd till innehav av ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten kärnenergilagen skall åtminstone specificeras:

1) den som meddelas tillstånd;

2) arten och mängden av de ämnen, anordningar eller aggregat som tillståndet gäller;

3) tillståndets giltighetstid; samt

4) de tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

48 §

Tillstånd till överlåtelse av kärnämnen, kärnavfall eller ämnen, anordningar eller aggregat som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten kärnenergilagen söks med en skriftlig ansökan, i vilken åtminstone skall uppges:

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

2) det verksamhetstillstånd eller det byggnads- eller drifttillstånd för kärnanläggningen eller det tillstånd som avses i 46 §, med stöd av vilket sökanden innehar ämnen, avfall, anordningar eller aggregat som skall överlåtas;

3) mottagarens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

4) arten av mängden av de ämnen, avfall, anordningar eller aggregat som ansökan gäller samt vilka ursprungslandsbegränsningar som gäller för ämnet eller avfallet;

5) varifrån och vart avsikten är att flytta ämnena, avfallet, anordningarna eller aggregaten i samband med överlåtelsen; samt

6) den planerade tidpunkten för överlåtelsen.

Till ansökan skall fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten samt;

1) utredning om mottagarens villighet att ta emot vad som skall överlåtas och, såvida kärnenergilagen förutsätter det, utredning om tillstånd som avses i 1 mom. 2 punkten och som beviljats mottagaren eller om ansökan om sådant tillstånd;

2) då ansökan gäller överlåtelse av kärnavfall, utredning om på vilket sätt överlåtelsen ansluter sig till den avfallshanteringsplan som sökanden senast lämnat in till myndigheten och som presenterats i den redogörelse som avses i 74 §; samt

3) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

49 §

Av beslut om tillstånd som gäller överlåtelse av kärnämnen, kärnavfall eller ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten kärnenergilagen skall åtminstone framgå:

1) den som meddelats tillstånd;

2) den överlåtelse som tillåts i tillståndet;

3) tillståndets giltighetstid; samt

4) de tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

7 kap.

Tillstånd till utförsel och införsel

50 §

Tillstånd till utförsel och införsel som avses i 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten kärnenergilagen beviljas av handels- och industriministeriet med undantag för de fall som uppräknas i 2 mom.

Strålsäkerhetscentralen beviljar tillstånd:

1) till utförsel till och införsel från en stat med vilken Finland har ingått ett i bilaga A avsett statsfördrag på kärnenergiområdet eller en annan reglering genom avtal mellan regeringarna;

2) till utförsel till och införsel från en stat som är part i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, när det är fråga om:

a) ett parti naturligt uran, utarmat uran eller torium under 10 kg;

b) malm eller anrikad malm som innehåller uran eller torium då den sammanlagda mängden uran och torium är högst 10 kg;

c) en sådan av utarmat uran framställd industriprodukt vartill uran har använts på grund av sin höga atomvikt eller specifika vikt; eller

d) ämne som avses i 8 §, då mängden av detta ämne är mindre än den mängd M1 som anges för ämne som avses i punkt 1 i bilaga A till denna förordning;

dock under förutsättning att ingen på detta sätt under samma kalenderår till samma stat utför eller samma kalenderår inför mera än sammanlagt 50 kg naturligt uran, utarmat uran eller torium, mera än 100 kg uran och torium i malm och anrikad malm och mera av det ämne som avses i punkt d än den mängd M; som anges för ämne som avses i punkt 1 i bilaga A; och

3) till utförsel till vilken stat som helst när det är fråga om en kärnavfallsmängd som innehåller radioaktiva ämnen vilkas totalaktivitet inte överstiger värdet 1 TBq eller alfaaktivitetsvärdet 10 GBq.

Innan strålsäkerhetscentralen beviljar tillstånd som avses i 2 mom. skall den försäkra sig om att de arrangemang som beror på ursprungslandsbegränsningarna är skötta.

51 §

Till ansökan skall fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten samt följande uppgifter:

1) mängden och arten av samt ursprungslandet för kärnämnen, kärnavfall, malm eller anrikad malm, ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial -som skall utföras ur eller införas i landet;

2) i fråga om utförsel mottagarlandet och mottagaren där;

3) i fråga om införsel det syfte för vilket kärnämnen, kärnavfall, malmer eller anrikade malmer, ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial skall användas och det land varifrån införseln sker;

4) leveranstidpunkt samt leverans- och emballeringssätt; samt

5) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

Om sökanden är ett utländskt samfund eller en utländsk myndighet, skall till ansökan fogas en utredning om sökandens nationalitet samt en utredning som motsvarar den som avses i 24 § 2 punkten.

52 §

Tillstånd till utförsel och införsel söks hos strålsäkerhetscentralen. Om beviljandet av tillstånd enligt 50 § ankommer på handels- och industriminisieriet, skall strålsäkerhetscentralen överföra ärendet till handels- och industriministeriet för avgörande. Strålsäkerhetscentralen skall samtidigt sända sitt utlåtande i ärendet till handels- och industriministeriet.

53 §

Av tillståndsbeslutet skall åtminstone framgå:

1) den som meddelats tillstånd samt arten och mängden av kärnämnen, kärnavfall, malmer eller anrikade malmer, ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial som skall utföras ur eller införas i landet;

2) i fråga om utförsel mottagarlandet och mottagaren;

3) sättet och tidpunkten för leveransen;

4) tillståndets giltighetstid; samt

5) tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

54 §

När kärnämnen, kärnavfall, malmer eller anrikade malmer, ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial som avses i 50 § utförs ur eller införs i landet, skall deras art och mängd samt beroende av tillstånd klart anges i tulldeklarationen eller i en förklaring som fogats till denna. I tulldeklarationen skall dessutom antecknas numret på det tillstånd som enligt kärnenergilagen berättigar till utförseln eller införseln.

55 §

En försändelse får utlämnas från tullanstalten bara till den som beviljats tillstånd till införsel som avses i 50 §, eller till hans befullmäktigade ombud, om inte införseln eller utförseln med stöd av 3 kap. är befriad från tillståndsplikt.

Tullmyndigheten skall i det ursprungliga tillståndsdokumentet anteckna arten och mängden av kärnämnen, kärnavfall, malmer eller anrikade malmer, ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial som avses i 50 § och som utförts ur eller införts i landet samt genast tillställa strålsäkerhetscentralen motsvarande anmälan kompletterad med exportörens eller importörens namn och adress.

8 kap.

Transporttillstånd

56 §

Tillstånd till transport av kärnämnen, kärnavfall eller malm och anrikad malm som innehåller uran eller torium på finskt område beviljas av strålsäkerhetscentralen, om sökanden är finsk medborgare eller stiftelse, finskt samfund eller finsk statlig myndighet, samt av handels- och industriministeriet, om sökanden är ett utländskt samfund eller en utländsk myndighet.

Tillstånd till transport av kärnämnen, kärnavfall eller malm och anrikad malm som innehåller uran eller torium via finskt område beviljas av handels- och industriministeriet.

57 §

I ansökan som angår transporttillstånd skall åtminstone uppges:

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

2) arten och mängden av de ämnen som skall transporteras; samt

3) var och när transporten planeras ske.

58 §

Till ansökan skall fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten samt:

1) utredning om sökandens sakkunskap i fråga om transport av de ämnen som avses i ansökan;

2) utredning om transportsättet;

3) utredning i allmänna drag om skydds- och beredskapsarrangemang; samt

4) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

Om sökanden är ett utländskt samfund eller en utländsk myndighet, skall till ansökan fogas en utredning om sökandens nationalitet samt en utredning som motsvarar dem som avses i 24 § 2 punkten.

59 §

Transporttillstånd söks hos strålsäkerhetscentralen. Om beviljandet av tillstånd enligt 56 § ankommer på handels- och industriministeriet, skall strålsäkerhetscentralen överföra ärendet till handels- och industriministeriet för avgörande. Strålsäkerhetscentralen skall samtidigt sända sitt utlåtande i ärendet till handels- och industriministeriet.

60 §

Av tillståndsbeslutet skall åtminstone framgå:

1) den som meddelats tillstånd;

2) arten och mängden av de ämnen som skall transporteras;

3) var transporten får försiggå;

4) tillståndets giltighetstid; samt

5) tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

9 kap.

Tillstånd till gruvdrift och anrikningsverksamhet

61 §

Tillstånd till sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet som syftar till produktion av uran eller torium söks hos statsrådet med en skriftlig ansökan, i vilken åtminstone skall uppges:

1) sökandens namn och den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

2) gruvans eller anrikningsverkets förläggningsort;

3) arten och omfattningen av verksamheten;

4) planerad tidpunkt för inledande av verksamheten; samt

5) beräknad verksamhetstid.

62 §

Till ansökan skall fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten samt:

1) utredning om rätt att använda marken och avskrift av sökandens mutsedel enligt 10 § gruvlagen (503/65);

2) utredning om områdets geologi samt om mängden och halten av uran- eller toriummalm på området;

3) utredning om bosättning och andra funktioner samt planläggningen på gruvans eller anrikningsverkets tilltänkta förläggningsort och i dess närmaste omgivning;

4) utredning om planerade brytnings- och anrikningsmetoder;

5) generell utredning om strålskyddsarrangemang samt om tekniska lösningar och andra arrangemang med vilka gruvans och anrikningsverkets säkerhet tryggas:

6) utredning om gruvans eller anrikningsverkets inverkan på miljön samt om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och begränsa miljöbelastningen;

7) utredning om sökandens ekonomiska verksamhetsbetingelser och om projektets företagsekonomiska lönsamhet;

8) generell utredning om gruvans eller anrikningsverkets äganderätts- och besittningsförhållanden;

9) utredning om arten och mängden av malmer, anrikade malmer och kärnavfall som skall produceras, hanteras och lagras;

10) utredning om arrangemang som krävs för de transporter av malm, anrikad malm och kärnavfall som verksamheten medför;

11) utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnande av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet nedläggning eller rivning av gruvan eller anrikningsverken och den slutliga förvaringen av kärnavfallet, samt utredning om tidtabellen och kostnaderna för kärnavfallshanteringen samt ordnandet av beredskap enligt 7 kap. kärnenergilagen;

12) utredning om den sakkunskap om strålskydd och annan sakkunskap som sökanden förfogar över och om gruvans eller anrikningsverkets driftsorganisation; samt

13) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

63 §

Utöver vad som uttryckligen stadgas i lagen skall handels- och industriministeriet begära utlåtande om ansökan av åtminstone vatten- och miljöstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, tekniska kontrollcentralen, länsstyrelsen, gruvans eller anrikningsverkets förläggningskommun och grannkommunerna, respektive regionplansförbund samt den delegation som avses i 56 § 1 mom. kärnenergilagen.

Strålsäkerhetsceniralen skall till sitt utlåtande foga ett utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen.

64 §

Om hörande av allmänheten och lokala myndigheter, varom stadgas i 13 § kärnenergilagen, gäller i tillämpliga delar 28 och 29 §§.

65 §

Angående tillstånd till gruvdrift och anrikningsverksamhet gäller vad som stadgas i 38 och 39 §§.

10 kap.

Tillstånd som galler kärnanläggning i transportmedel

66 §

Då tillstånd söks hos statsrådet att uppföra kärnanläggning som skall användas i transportmedel eller att använda kärnanläggning i transportmedel eller som dess kraftkälla, skall i tillämpliga delar iakttas vad som i 5 kap. stadgas om byggnadstillstånd och drifttillstånd för kärnanläggning.

Om en kärnanläggning som avses i 22 § 1 mom. kärnenergilagen utförs ur eller införs i landet, tillämpas dessutom 7 kap.

67 §

Då tillstånd till temporär användning av kärnanläggning i transportmedel på finskt område söks hos handels- och industriministeriet, skall till ansökan fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten samt:

1) utredning om transportmedlets användning, den tid det kommer att finnas i landet, dess planerade rutt och syftet med besöket;

2) utredning om skydds- och beredskapsarrangemang under den tid transportmedlet finns i landet;

3) utredning om hur skadeståndsansvaret för innehavaren av kärnanläggningen har ordnats i händelse av en kärnolycka;

4) utredning om hur tillsynsmyndighetens tillträde till transportmedlet har ordnats;

5) utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över och om transportmedlets driftsorganisation;

6) generell beskrivning av kärnanläggningens tekniska funktionsprinciper samt om tekniska lösningar och andra arrangemang med vilka kärnanläggningens säkerhet tryggas; samt

7) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

Om sökanden är ett utländskt samfund eller en utländsk myndighet, skall till ansökan fogas en utredning om sökandens nationalitet samt en utredning som motsvarar den som avses i 24 § 2 punkten.

Om sökanden är en främmande stats myndighet, skall sökanden i stället för de utredningar som avses i 1 mom. 4-6 punkten insända sådana uppgifter på grundval av vilka tillsynsmyndigheten kan konstatera att användningen av transportmedlet på finskt område är säker.

68 §

Handels- och industriministeriet skall över ansökan om tillstånd till tillfällig användning av kärnanläggning i transportmedel på finskt område begära utlåtande av åtminstone inrikesministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, sjöfartsstyrelsen, strålsäkerhetscentralen och den delegation som avses i 56 § 1 mom. kärnenergilagen.

Strålsäkerhetscentralen skall till sitt utlåtande foga utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen.

69 §

Av tillståndsbeslut som gäller tillfällig användning av kärnanläggning i transportmedel på finskt område skall åtmistone framgå:

1) den som meddelats tillstånd;

2) transportmedlets planerade rutt jämte tidtabell;

3) transportmedlets användning;

4) tillståndets giltighetstid;

5) tillståndsvillkor som anses nödvändiga, såsom skydds- och beredskapsarrangemang, skadeståndsansvar samt villkor som angår uppfyllandet av Finlands internationella avtalsförpliktelser; samt

6) villkor som gäller strålsäkerhetscentralens tillsyn och tillsynsrättigheter.

70 §

Om beviljat tillstånd att tillfälligt använda kärnanläggning i transportmedel på finskt område skall handels- och industriministeriet underrätta inrikesministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, miljöministeriet, sjöfartsstyrelsen, Strålsäkerhetscentralen och de länsstyrelser på vilkas område transportmedlets rutt löper.

11 kap.

Tillstånd som gäller informationsmaterial och avtal

71 §

Då tillstånd hos handels- och industriministeriet söks till innehav eller överlåtelse av informationsmaterial som avses i denna förordning eller till ingående och fullgörande av privaträttsliga avtal beviljas av handels- och industriminisieriet, skall i ansökan åtminstone uppges:

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten och hemorten; samt,

2) för vilken verksamhet tillstånd söks.

Avtal som avses i 1 mom. kan ingås innan tillstånd söks, om avtalets ikraftträdande enligt ett till avtalet fogat villkor förutsätter tillstånd av handels- och industriministeriet.

72 §

Till ansökan skall fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten.

Till ansökan som gäller innehav eller överlåtelse av informationsmaterial skall dessutom fogas:

1) utredning om den som överlåter eller mottar informationsmaterialet; samt

2) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

Till ansökan som gäller avtal skall utöver vad som nämns i 1 mom. fogas:

1) utredning om den andra avtalsparten;

2) utredning om i vilket land avtalet skall fullgöras;

3) utredning om hela det projekt som skall genomföras och på vilket sätt sökanden ämnar delta i genomförandet av projektet och om vilka andra som eventuellt genomför det; samt

4) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

Om ansökan gäller ett avtal som avses i 71 § 2 mom., skall en bestyrkt kopia av avtalet fogas till ansökan. De utredningar som nämns i 3 mom. 1-3 punkten skall fogas till ansökan endast till den del de inte framgår av avtalet. Har tillstånd beviljats innan avtalet ingåtts, skall en kopia av avtalet sändas till handels- och industriministeriet så snart det har ingåtts.

73 §

I beslut genom vilket tillstånd till innehav eller överlåtelse av informationsmaterial beviljas skall åtminstone ingå:

1) bestämmelser om begränsning av rätten att kopiera det informationsmaterial som berörs av tillståndet;

2) bestämmelser om sekretess; samt

3) andra tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

Beslut genom vilket tillstånd till ingående och fullgörande av avtal beviljas skall åtminstone:

1) ange de stater inom vilka det privaträttsliga avtalet kan fullgöras;

2) bestämma de villkor under vilka avtalet kan ingås; samt

3) innehålla andra tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

12 kap.

Kärnavfallshantering

74 §

För att det syfte som stadgas i 28 § kärnenergilagen skall vinnas skall den avfallshanteringsskyldige inom september varje kalenderår lämna in följande planer för och utredningar om sin kärnavfallshantering till den myndighet som nämns i paragrafen:

1) en plan för hur den avfallshanteringsskyldige ämnar fullgöra de åtgärder som hör till kärnavfallshanteringen; planen skall innehålla åtminstone följande delar:

a) en totalplan för fullgörandet av den avfallshanteringsskyldiges hela kärnavfallshantering jämte behöriga tidtabeller och specifikationer, däri inberäknat nödvändiga förberedelser och forskningsåtgärder samt de administrativa arrangemang och andra uppgifter som ombesörjningsskyldigheten förutsätter;

b) en detaljerad plan angående åtgärder som skall vidtas under följande kalenderår; samt

c) en generell plan för de åtgärder som avses bli vidtagna under de följande fem åren;

2) utredning om avtal eller andra arrangemang som den avfallshanteringsskyldige ingått i fråga om ordnandet av kärnavfallshanteringen; samt

3) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

Den myndighet som nämns i 28 § kärnenergilagen kan även kräva att en plan över de omständigheter som avses i 1 mom. 1 punkten uppgörs vid en annan tidpunkt, när orsak härtill anses föreligga. Om betydande förändringar inträffar i kärnavfallshanteringen, skall den avfallshanteringsskyldige utan dröjsmål anmäla detta till myndigheten.

75 §

När kärnavfallshanteringsskyldigheten innebär att kärnanläggningen läggs ned eller gruvdriften eller anrikningsverksamheten upphör, skall i kärnavfallshanteringsplanen enligt 74 § ingå en utredning om:

1) förfarandet och tidsschema vid nedläggningen eller upphörandet;

2)hur kärnavfallet innan det placeras i slutligt förvar kommer att lagras i anslutning till nedläggningen eller upphörandet och om slutlig förvaring; samt

3) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

76 §

När beslut fattas om de principer på vilka ombesörjningsskyldigheten skall stöda sig skall beslutet basera sig på att kärnavfallet slutligt kan föras utanför Finlands jurisdiktionsområde eller placeras i finsk mark eller berggrund. En förutsättning för att en överföring utanför Finlands jurisdiktionsområde skall godkännas är att ett bindande avtal ingåtts om överföringen och att avtalet med beaktande av tidsschemat för dess fullgörande samt övriga villkor kan anses genomförbart med tanke på kärnavfallshanteringen. I beslutet skall nämnas när avfallshanteringsåtgärderna senast skall vidtas.

77 §

Den avfallshanteringsskyldige skall inom mars varje kalenderår till den myndighet som avses i 28 § kärnenergilagen lämna in en utredning om de åtgärder som han vidtagit.

78 §

Handels- och industriministeriet skall begära utlåtande av strålsäkerhetscentralen om planer och utredningar enligt 74 och 75 §§.

79 §

Om tillsynen Över kärnavfallshanteringen inte förutsätter det, kan den myndighet som nämns i 28 § kärnenergilagen befria den avfallshanteringsskyldige från att varje kalenderår lämna in de planer och utredningar som avses ovan i 74 § 1 mom. och 77 §.

80 §

Innan handels- och industriministeriet meddelar den bestämmelse som avses i 29 § kärnenergilagen skall ministeriet begära utlåtande av strålsäkerhetscentralen om hur det obligatoriska samarbetet vid avfallshanteringen inverkar på kärnavfallshanteringens säkerhet.

Handels- och industriministeriet skall innan ministeriet meddelar bestämmelsen höra parterna i avfallshanteringssamarbetet, om den inte grundar sig på deras ansökan.

I handels- och industriministeriets beslut vari de avfallshanteringsskyldiga åläggs att sköta avfallshanteringsåtgärderna gemensamt skall åtminstone föreskrivas:

1) vilket kärnavfall och vilka avfallshanteringsåtgärder samarbetet gäller och hur det skall ordnas;

2) hur kostnaderna för kärnavfallshanteringen skall fördelas mellan de avfallshanteringsskyldiga; samt

3) när den gemensamma kärnavfallshanteringen upphör.

81 §

Ansökan om överföring av ombesörjningsskyldigheten på det sätt som avses i 30 § kärnenergilagen skall lämnas in till handels- och industriministeriet för avgörande i samband med den ansökan som gäller överlåtelse av en kärnanläggning, en gruva som är avsedd för produktion av uran eller torium, ett anrikningsverk eller kärnavfall till någon annan.

Ansökan skall göras gemensamt av överlåtaren och mottagaren.

82 §

Vid ansökan om tillstånd som avses i 81 § skall den avfallshanteringsskyldige förete en utredning om hur reserveringen av medel enligt 7 kap. kärnenergilagen avses bli ordnad beträffande den ombesörjningsskyldighet som överförs på mottagaren samt planer för hur kärnavfallshanteringen av det avfall som överförs till mottagaren skall genomföras i enlighet med vad som stadgas i kärnenergilagen och på annat ställe i denna förordning.

Beslut om de ansökningar som avses i 81 § 1 mom. skall fattas samtidigt.

83 §

Såsom villkor för ikraftträdande av ett beslut som avses i 30 § kärnenergilagen skall uppställas att reserveringen av medel för kostnader för kärnavfallshantering har ordnats i enlighet med 7 kap. kärnenergilagen.

84 §

Den avfallshanteringsskyldige skall ansöka om sådant förordnande om ombesörjningsskyldighetens upphörande som avses i 32 § kärnenergilagen efter att de åtgärder som nämns i paragrafen har vidtagits.

När handels- och industriministeriet beslutar om ombesörjningsskyldigheten skall strålsäkerhetscentralen med tanke på den ansökan som avses i 1 mom. på begäran utfärda intyg över att placering i slutligt förvar har skett.

Ansökan kan göras i samband med den ansökan som gäller överföring av ombesörjningsskyldigheten.

85 §

Strålsäkerhetscentralen skall anmäla kärnavfallets slutliga förvaringsplats samt det åtgärdsförbud som avses i 63 § 1 mom. 6 punkten kärnenergilagen för anteckning i fastighetsregistret, jordregistret eller tomtboken.

13 kap.

Reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering

86 §

Grunden för den avtallshanteringsskyldiges reservering av medel skall utgöras av ett avfallshanteringsschema och av de kostnadskalkyler för avfallshanteringen som baserar sig på schemat. Den avfallshanteringsskyldige skall uppgöra förslaget till avfallshanteringsschema och därpå baserade kalkyler.

87 §

I avfallshanteringsschemat skall alla de åtgärder som avfallshanteringen förutsätter presenteras samt beskrivas med tillräcklig noggrannhet för beräknande av ansvarsbeloppet. De planer som beskrivs i schemat skall ändras och korrigeras i den mån den teknologiska eller övriga utvecklingen kräver det.

Den avfallshanteringsskyldige skall första gången lämna in avfallshanteringsschemat till handels- och industriministeriet för godkännande i tillräckligt god tid innan den verksamhet som producerar kärnavfall inleds och senast i samband med ansökan om tillstånd för denna verksamhet.

Den avfallshanteringsskyldige skall senare årligen komplettera det godkända avfallshanteringsschemat och de därtill fogade beräkningarna och, för beräkning av ansvarsbeloppet i slutet av kalenderåret och följande kalenderårs fonderingsmål samt ansvarsbeloppet i slutet av följande kalenderår, inom september varje kalenderår till handels- och industriministeriet lämna in ett korrigerat och kompletterat avfallshanteringsschema samt kostnads- och prisuppgifter för kärnavfallshanteringsåtgärderna, uppgifter om mängden kärnavfall som omfattas av ombesörjningskyldigheten och om nödvändiga kärnavfallshanteringsåtgärder samt en på dessa uppgifter baserad beräkning av kärnavfallshanteringens totalkostnader vid ovan nämnda tidpunkter.

För fastställande av ansvarsbeloppet i slutet av föregående kalenderår och det löpande kalenderårets fonderingsbelopp skall den avfallshanteringsskyldige, utöver de utredningar om vilka stadgas i 2 mom., senast den 10 januari till handels- och industriministeriet lämna in de slutliga uppgifter som angår föregående kalenderår och som kompletterar de utredningar som avses ovan.

89 §

Handels- och industriministeriet fastställer inom januari den avfallshanteringsskyldiges ansvarsbelopp i slutet av föregående kalenderår och det löpande kalenderårets fonderingsmål samt fattar beslut om den avfallshanteringsskyldiges beräknade ansvarsbelopp i slutet av det löpande kalenderåret.

90 §

Innan handels- och industriministeriet godkänner det avfallshanteringsschema som avses i 86 § skall ministeriet begära utlåtande av strålsäkerhetscentralen angående omständigheter i anslutning till säkerheten hos de åtgärder som presenterats i avfallshanteringsschemat.

Innan handels- och industriministeriet fastställer det ansvarsbelopp som avses i 43 § 2 mom. kärnenergilagen, skall ministeriet av strålsäkerhetscentralen begära bekräftelse på den i 88 § angivna mängden kärnavfall som omfattas av ombesörjningsskyldigheten och om nödvändiga kärnavfallshanteringsåtgärder.

91 §

Den avfallshanteringsskyldige skall till handels- och industriministeriet lämna in sitt förslag till säkerheter som skall överlämnas enligt 45 § kärnenergilagen samt hos statsrådet ansöka om godkännande av säkerhet enligt 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen före utgången av mars.

92 §

När såsom säkerhet enligt 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen föreslås fastighetsinteckning, skall till ansökan om dess godkännande fogas följande utredningar:

1) utredning om äganderätten till fastigheten;

2) utredning om de skulder och avgifter som fastigheten ansvarar för, medräknat panträtt för ogulden köpeskilling;

3) utdrag ur fastighets- eller jordregistret eller tomtregistret;

4) karta varav framgår fastighetens läge och byggnader;

5) utredning om för vilket ändamål fastigheten används och om planläggningen av området;

6) en tillförlitlig uppskattning av fastighetens sannolika överlåtelsepris;

7) en skriftlig pantsättningsförbindelse av fastighetsägaren; och

8) annan utredning som krävs särskilt.

93 §

När såsom säkerhet enligt 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen föreslås proprieborgen ställd av ett finskt samfund skall till ansökan om godkännande fogas följande utredningar om borgensmannen:

1) handelsregisierutdrag eller annat motsvarande registerutdrag;

2) kopia av bolagsordningen eller stadgarna;

3) aktieägarförteckning eller annan utredning om samfundets ägandeförhållanden;

4) samfundets bokslutshandlingar för de fem senaste åren;

5) skriftligt borgensmedgivande av samfundet; och

6) annan utredning som krävs särskilt.

94 §

Såsom säkerhet enligt 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen kan inte godkännas en fastighetsinteckning som fastställts i kärnanläggningsfastigheten.

En fastighetsinteckning som skall användas såsom säkerhet får inte motsvara mer än tre fjärdedelar av fastighetens sannolika överlåtelsepris.

95 §

Den avfallshameringsskyldige skall före utgången av juni till statskontoret överlämna de säkerheter som avses i 45 § kärnenergilagen.

96 §

Handels- och industriministeriet skall årligen granska de säkerheter som avses i 45 § kärnenergilagen och bedöma om deras värde såsom säkerhet fortfarande kan anses vara tillräckligt samt vid behov föra saken till statsrådet för avgörande.

Om säkerheten inte längre kan anses vara tillräcklig, har handels- och industriministeriet rätt att fordra tilläggssäkerhet eller en ny säkerhet och bestämma en tid, inom vilken en sådan säkerhet skall ställas.

97 §

Handels- och industriministeriet har rätt att bestämma i vilken ordning de säkerheter som avses i 45 § kärnenergilagen skall förvandlas i pengar.

Om säkerheter skall återställas till den avfallshanteringsskyldige, har handels- och industriministeriet rätt att efter att ha hört den avfallshameringsskyldige bestämma i vilken ordning detta skall ske och vilka säkerheter som skall återställas.

98 §

Stadgandena i 7 kap. kärnenergilagen tillämpas inte på en avfallshanteringsskyldig, om handels- och industriministeriet bedömer att de utgifter som i framtiden vållas av hanteringen av det kärnavfall som hans verksamhet givit eller ger upphov till kommer att vara högst 200 000 mk.

14 kap.

Tillgångar i statens kärnavfallshanteringsfond

99 §

Den avfallshanteringsskyldige skall inom februari meddela statens kärnavfallshanteringsfond hur mycket han eller hans aktieägare önskar låna av de avgifter för avfallshantering som avses i 42 § 1 mom. kärnenergilagen.

Den avfallshanteringsskyldige eller den avfallshanteringsskyldiges aktieägare skall inom december meddela statens kärnavfallshanteringsfond hur mycket han önskar låna av det belopp som kan lånas ut den sista januari följande år.

100 §

Den avfallshanteringsskyldige eller den avfallshanteringsskyldiges aktieägare skall till den anmälan som avses i 99 § foga följande handlingar, uppgifter eller utredningar:

1) låneansökan;

2) det lånebelopp som söks och lånetiden;

3) förslag till betryggande säkerhet;

4) då den avfallshanteringsskyldiges aktieägare söker lån, utredning om att sökanden är aktieägare; samt

5) annan utredning som statens kärnavfallshanteringsfond anser nödvändig.

101 §

Om beviljande av lån som avses i 52 § 1 mom. kärnenergilagen beslutar statens kärnavfallshanteringsfond.

Om den avfallshanteringsskyldige eller dennes aktieägare har underlåtit att till statens kärnavfallshanteringsfond betala lån eller ränta på lån som förfallit till betalning, får denne avfallshanteringsskyldige eller hans aktieägare inte beviljas lån ur statens kärnavfallshanteringsfond innan han har betalt lån eller ränta på lån som förfallit till betalning.

102 §

Innan statens kärnavfallshanteringsfond i enlighet med 52 § 2 mom. överför medel till statsverket, skall från dem särskiljas de medel som behövs för skötseln av fondens förvaltning.

När statens kärnavfallshanteringsfond får medel som enligt 1 mom. kan lånas ut till en avfallshanteringsskyldig eller en avfallshanteringsskyldigs aktieägare, skall fonden låna ut dem så snabbt som möjligt.

103 §

När statens kärnavfallshanieringsfond överför medel till statsverket skall i avtalet om överföring intas ett villkor enligt vilket i statsförslaget kan intas ett anslag för återföring till fonden av de till statsverket överförda medlen före utgången av den avtalade tiden, om detta är nödvändigt för uppfyllande av de uppgifter som i 7 kap. kärnenergilagen åläggs fonden.

104 §

Handels- och industriministeriet skall årligen för statens kärnavfallshanteringsfond göra en uppskattning av de avfallshanteringsskyldigas ansvarsbelopp och fonderingsmål för de sex följande åren.

105 §

Statens kärnavfallshanteringsfond skall övervaka att de betryggande säkerheter som avses i 52 § 1 mom. kärnenergilagen fortfarande har ett värde såsom säkerhet som kan anses tillräckligt.

Om säkerheten inte längre kan anses vara tillräcklig, har fonden rätt att fordra tilläggssäkerhet eller en ny säkerhet och bestämma en tid, inom vilken en sådan säkerhet skall ställas.

106 §

Statens kärnavfallshanteringsfond har rätt att bestämma i vilken ordning de betryggande säkerheter som avses i 52 § 1 mom. kärnenergilagen skall förvandlas i pengar.

Om säkerheter skall återställas till den avfallshanteringsskyldige eller den avfallshanteringsskyldiges aktieägare, har fonden rätt att efter att ha hört gäldenären bestämma i vilken ordning detta skall ske och vilka säkerheter som vid varje tidpunkt skall återställas.

107 §

De säkerheter som avses i 45 § och 52 § 1 mom. kärnenergilagen skall förvaras i statskontoret. Statskontoret skall se till att de säkerheter som det innehar är i kraft.

15 kap.

Tillsyn

108 §

De olika skedena i uppförandet av en kärnanläggning får inledas först när strålsäkerhetscentralen på basis av de handlingar som nämns i 35 § 1 mom. för varje skede konstaterat att de faktorer som inverkar på säkerheten och bestämmelserna om säkerheten har beaktats i tillräcklig omfattning.

109 §

Sedan byggnadstillstånd beviljats skall strålsäkerhetscentralen i detalj övervaka genomförandet av anläggningsprojektet. Avsikten med tillsynen är att säkra att villkoren i byggnadstillståndet, bestämmelserna för tryckkärl och godkända planer i enlighet med 35 § iakttas samt att kärnanläggningen också i övrigt uppförs i enlighet med kärnenergilagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

110 §

De olika skedena i ibruktagandet av kärnanläggningen får inledas först när strålsäkerhetscentralen har meddelat de beslut om dessa skeden som förutsätts i 20 § 2 mom. kärnenergilagen.

Strålsäkerhetscentralen skall övervaka driften av kärnanläggningen för att säkerställa att driften av anläggningen är säker och att tillståndsvillkoren och de godkända planerna följs vid driften och att driften också i övrigt sker enligt kärnenergilagen och de föreskifter som meddelats med stöd av den. Tillsynen över driften av kärnanläggningen gäller också underhåll, reparationer, kontroll och provning av kärnanläggningens system, konstruktioner och anordningar.

112 §

Om tillståndshavaren ämnar göra sådana ändringar i kärnanläggningens system, konstruktioner, anordningar, kärnbränsle eller anläggningens driftssätt med inverkan på säkerheten som innebär ändringar i de planer eller handlingar som Strålsäkerhetscentralen godkänt, skall han utverka strålsäkerhetscentralens godkännande av dessa ändringar innan de genomförs. Tillståndshavaren skall se till att de handlingar som nämns i 35 och 36 §§ ändras på motsvarande sätt.

113 §

Kontroll och provning av kärnanläggningens konstruktioner, system och anordningar får i tillståndshavarens ställe utföras endast av en kontrollör eller ett kontrollsamfund som strålsäkerhetscentralen godkänt särskilt för detta ändamål.

Tillståndshavaren skall skriftligen ansöka om godkännande av kontrollör eller kontrollsamfund för uppgiften.

114 §

Strålsäkerhetscentralen skall övervaka att kärnbränsle planeras, tillverkas, lagras och hanteras samt att det används i enlighet med givna stadganden och bestämmelser. Kärnbränsle får placeras i reaktorn först när centralen har godkänt detta kärnbränsle för användning.

115 §

Strålsäkerhetscentralen skall se till att de bestämmelser som meddelats med stöd av kärnenergilagen samt andra föreskrifter om transporter av radioaktiva ämnen iakttas vid transporterna av kärnämnen och kärnavfall.

Transporten får inledas först när Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att transportmaterialen och transportarrangemangen samt skydds- och beredskapsarrangemangen uppfyller de krav som ställs på dem och att skadeståndsansvaret i händelse av en kärnskada är ordnat.

Strålsäkerhetscentralen skall vid behov underrätta den länsstyrelse, på vars område transporten sker om transporten av kärnämnen eller kärnavfall.

116 §

Strålsäkerhetscentralen skall övervaka att de åtgärder som hör till kärnavfallshanteringen vidtas och att beredningen av dem utförs i enlighet med utfärdade stadganden och bestämmelser samt de beslut som meddelats med stöd av 28 § kärnenergilagen.

Strålsäkerhetscentralen har dessutom till uppgift att fastställa på vilket sätt den avfallshanteringsskyldige skall föra förteckning över det kärnavfall som uppkommit vid användningen av kärnenergi.

117 §

Strålsäkerhetscentralen skall ombesörja tillsynen över kärnanläggningarnas tryckkärl med iakttagande av kärnenergilagen och i tillämpliga delar av lagen om tryckkärl (98/73) och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

118 §

Strålsäkerhetscentralen skall upprätthålla ett tillsynssystem för kärnmaterial med uppgift att ombesörja nödvändig tillsyn över användningen av kärnenergi i syfte att hindra spridningen av kärnvapen samt tillsyn i anslutning till sådana internationella avtal på kärnenergiområdet där Finland är avtalspart. Centralen skall övervaka att tillståndshavaren har nödvändig sakkunskap och beredskap att ordna tillsynen och att tillståndshavaren för egen del genomför den tillsyn som avses ovan i enlighet med de meddelade bestämmelserna.

119 §

Strålsäkerhetscentralen skall se till att den organisation som tillståndshavaren förfogar över är ändamålsenlig och tillräcklig, att de personer som deltar i användningen av kärnenergi uppfyller de uppställda behörighetsvillkoren och att för dem har ordnats behörig utbildning.

120 §

Den som bedriver användning av kärnenergi skall göra en anmälan till Strålsäkerhetscentralen när denna verksamhet upphör.

121 §

Strålsäkerhetscentralen skall en gång om året lämna handels- och industriministeriet en särskild utredning över tillsynsverksamheten på kärnenergiområdet samt också i övrigt informera ministeriet i tillräcklig grad om sin tillsynsverksamhet.

Strålsäkerhetscentralen skall föra förteckning över de tillståndsärenden som centralen avgör. Till den årliga utredning som ges till ministeriet skall fogas en förteckning över de tillståndsärenden som avgjorts under året.

16 kap.

Ansvarig föreståndare och annan personal som behövs för användningen av kärnenergi

122 §

Uppgifter, befogenhet och ansvar för kärnanläggningens ansvarige föreståndare och dennes ställföreträdare samt annan personal som behövs för driften av kärnanläggningen skall fastställas i en av strålsäkerhetscentralen godkänd instruktion.

Vad som stadgas i 1 mom. skall också tillämpas på annan användning av kärnenergi om strålsäkerhetscentralen kräver det.

123 §

Till ansvarig föreståndare och dennes ställföreträdare kan endast förordnas en person som strålsäkerhetscentralen har godkänt för denna uppgift och som gett sitt samtycke därtill.

Tillståndshavaren skall förordna en ansvarig föreståndare och en ställföreträdare för honom

1) för uppförandet och driften av kärnanläggningen,

2) för gruvdrift och anrikningsverksamhet som syftar till produktion av uran eller torium, samt

3) för innehav, tillverkning, produktion, hantering, användning, lagring och transport av kärnämnen och kärnavfall, om särskilt tillstånd skall sökas för dessa verksamheter.

124 §

Den ansvarige föreståndaren har till uppgift att se till att de stadganden i kärnenergilagen och sådana stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt de tillståndsvillkor som gäller säkerheten vid användning av kärnenergi, skydds- och beredskapsarrangemang och den tillsyn som avses i 118 § iakttas.

125 §

Av den som godkänns som ansvarig föreståndare skall krävas att:

1) han råder över sig och sin egendom;

2) han är finsk medborgare, om tillståndet till verksamheten kan beviljas endast en finsk medborgare eller stiftelse, ett finskt samfund eller en finsk statlig myndighet;

3) han har avlagt för uppgiften lämplig högre högskoleexamen om det är fråga om föreståndaren för driften av kärnanläggningen, och i övriga fall att han har lämplig utbildning för uppgiften;

4) han har den tekniska sakkunskap på kärnenergiområdet som uppgiften förutsätter och i synnerhet sakkunskap rörande säkerheten vid användning av kärnenergi;

5) han har tillräcklig praktisk erfarenhet på området;

6) han i tillräcklig omfattning behärskar lagstiftningen på kärnenergiområdet samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna; samt att

7) han i övrigt är lämplig för uppgiften.

126 §

Strålsäkerhetscentralen kan återkalla godkännandet av en ansvarig föreståndare, om kraven enligt 125 § inte längre uppfylls eller om föreståndaren försummar de uppgifter som avses i 124 §.

127 §

De stadganden i detta kapitel som gäller ansvarig föreståndare tillämpas även på dennes ställföreträdare.

128 §

Anläggningssystemen som finns i kärnanläggningens huvudkontrollrum får styras endast av den som strålsäkerhetscentralen godkänt för denna uppgift.

129 §

Tillståndshavaren skall utse de personer som har till uppgift att sköta kärnanläggningens beredskapsarrangemang, skyddsarrangemang och kärnmaterialtillsyn.

Till de uppgifter som avses i 1 mom. kan utses endast den som strålsäkerhetscentralen särskilt godkänt för respektive uppgift.

130 §

Tillståndshavaren skall se till att den ansvarige föreståndaren och de övriga personer som avses i detta kapitel i denna sin uppgift intar en sådan ställning att de har tillräckliga befogenheter och faktisk möjlighet att sköta sina uppgifter effektivt.

17 kap.

Anmälningsförfarande

131 §

En utövare av verksamhet som befriats från tillståndsplikt skall i fall som avses i detta kapitel till strålsäkerhetscentralen göra en anmälan som skall innehålla namnet på den som gjort anmälan eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten och de uppgifter som avses i 132-135 §.

132 §

Om det är fråga om utförsel som avses i 14 § 2 mom. skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:

1) mängden och arten av samt ursprunget för malm eller anrikad malm som skall utföras;

2) det land till vilket avsikten är att föra ut malmen eller den anrikade malmen; samt

3) ett sammandrag i fråga om den mängd malmer eller anrikade malmer som den som utför verksamheten under samma kalenderår fört ut till detta land.

133 §

Om det är fråga om införsel som avses i 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 16 eller 18 §, skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:

1) mängden, arten och urspunget för ämnena eller produkterna;

2) den planerade införseldagen;

3) syftet med ämnena eller produkterna;

4) sammandrag i fråga om de mängder andra ämnen och produkter, angivna i 2 § kärnenergilagen, vilka importören innehar;

5) den plats där de införda ämnena eller produkterna lagras, hanteras eller används.

134 §

Om det är fråga om överlåtelse som avses i 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 15, 16 eller 18 §, skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:

1) mängden och arten av samt ursprunget för ämnena eller produkterna;

2) mottagarens namn eller firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

3) överlåtelsedatum; samt

4) sammandrag i fråga om de mängder ämnen och produkter som överlåtits till samma mottagare under samma kalenderår.

135 §

Om det fråga om innehav, lagring, hantering eller användning som avses i 12 § 2 mom., 13 § 1 mom., eller 18 §, 2 mom. skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:

1) mängden och arten av samt ursprunget för ämnena eller produkterna;

2) datum för mottagandet;

3) syftet med ämnena eller produkterna", samt

4) den plats där verksamheten utövas.

136 §

De anmälningar som avses i 132 och 133 §§ skall lämnas in till strålsäkerhetscentralen två veckor före utförseln ur eller införseln till landet. Dessutom skall till strålsäkerhetscentralen inom två veckor efter utförseln ur eller införseln till landet lämnas in en bekräftelse av utförsel- eller införseldatumet samt mängden utfört eller infört kärnmaterial.

Strålsäkerhetscentralen skall ge den som gjort anmälan en för tullmyndigheterna avsedd kopia av anmälan försedd med strålskyddscentralens anteckning om att det tillstånd som avses i 7 kap. inte behövs för utförseln eller införseln i fråga.

De anmälningar som avses i 134 och 135 §§ skall lämnas till strålsäkerhetscentralen inom två veckor efter mottagandet eller överlåtelsen.

18 kap.

Övergånsstadganden

137 §

Då den avfallshanteringsskyldiges fonderingsmål för kalenderåret i fall som avses i 40 § 2 mom. kärnenergilagen fastställs första gången efter att denna förordning trätt i kraft, skall fonderingsmålet fastställas att vara lika stort som den avfallshanteringsskyldiges kärnavfallsreservering, var i bokslutet för räkenskapsåret omedelbart före denna förordnings ikraftträdande. Då samma avfallshanteringsskyldiges fonderingsmål fastställs på grundval av ansvarsbeloppet den närmast härpå följande sista december, skall ökningen av fonderingsmålet fastställas till minst 75 procent av vad det annars vore med stöd av kärnenergilagen och denna förordning.

138 §

Den avgift för kärnavfallshantering som med stöd av vad som sägs i 137 § första gången fastställts efter denna förordnings ikraftträdande skall betalas till statens kärnavfallshanteringsfond före utgången av följande juni månad.

139 §

Den som är avfallshanteringsskyldig när denna förordning träder i kraft får under det då innevarande kalenderåret:

1) lämna in den anmälan som avses i 99 § 1 mom. till statens kärnavfallshanteringsfond före utgången av mars;

2) lämna in de i 88 § 2 mom. avsedda uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ansvarsbeloppet i slutet av innevarande kalenderår till handels- och industriministeriet före utgången av april;

3) ansöka om din godkännande som avses i 91 § före utgången av september; samt

4) överlämna de säkerheter som avses i 95 § till statskontoret före utgången av november.

140 §

Det beslut om fastställande av innevarande kalenderårs fonderingsmål som avses i 89 § skall beträffande det kalenderår då förordningen träder i kraft göras före utgången av juli månad närmast efter ikraftträdandet.

Det beslut om den avfallshanteringsskyldiges beräknade ansvarsbelopp i slutet av innevarande kalenderår som avses i 89 § skall beträffande det kalenderår då förordningen träder i kraft göras före utgången av juni månad närmast efter ikraftträdandet.

141 §

De beslut om godkännande av i 16 § (75/58) atomenergi förordningen nämnd ansvarig föreståndare och hans ersättare vilka ingåtts före denna förordnings ikraftträdande förblir gällande lika lång tid som de tillstånd enligt atomenergilagen (356/57) till vilka i besluten om godkännande hänvisas.

De godkännanden som avses ovan i 128 och 129 §§ skall ansökas inom tre månader från det datum då denna förordning trädde i kraft.

19 kap.

Särskilda stadganden

142 §

Förhandsbesked enligt 8 § 2 mom. kärnenergilagen söks med en skriftlig ansökan hos handels- och industriministeriet. Ansökan skall innehålla de utredningar om sökandena som nämns i 24 § 1 och 2 punkten samt en tillräcklig beskrivning av den verksamhet som ansökan om förhandsbesked gäller.

143 §

Förvaring av kärnanläggning, ämne, föremål eller informationsmaterial som avses i 80 § 2 mom. kärnenergilagen ombesörjs av strålsäkerhefscentralen.

144 §

Strålsäkerhetscentralen skall om sitt förslag till bestämmelser som avses i 81 § 1 mom. 1 punkten kärnenergilagen begära utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen och om sitt förslag till bestämmelser som avses i 81 § 1 mom. 2 punkten kärnenergilagen utlåtande av inrikesministeriet. Utlåtandet skall tillsammans med förslaget tillställas handels- och industriministeriet.

Inrikesministeriet skall begära utlåtande om de bestämmelser som avses i 81 § 1 mom. 3 punkten av handels- och industriministeriet och av strålsäkerhetscentralen.

145 §

Om de stadganden, bestämmelser eller tillståndsvillkor som ingår i kärnenergilagen eller denna förordning eller som utfärdats med stöd av dem rörande tillsyn som avses i 118 § inte har iakttagits vid användningen av kärnenergi, är den behöriga myndighet som avses i 65 § 2 mom. kärnenergilagen strålsäkerhetscentralen.

I andra fall än de som avses i 65 § 1 mom. kärnenergilagen eller ovan 1 mom. är den behöriga myndigheten handels- och industriministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

Helsingfors den 12 februari 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Bilaga A

Till kärnenergilagens tillämpningsområde hörande andra ämnen än kärnämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial
1 Ämnen och mängder av ämnen, till vilka hänvisas i 2, 3 och 7 kap. kärnenergiförordningen

1.1 Deuterium och tungt vatten: Deuterium och alla deuterium föreningar, i vilka förhållandet deuterium/väte är större än 1:5 000.

1.2 Grafit för reaktorändamål: Grafit med en föroreningsgrad motsvarande högst 5 miljondedelar borekvivalent och vars täthet överstiger 1 500 kg/m3 .

M1 M2
20 kg 200 kg
3 000 kg 30 000 kg
2 Kärnreaktorer, anläggningar som framställer kärnbränsle samt delar därav

2.1 Kärnreaktorer: Anordningar avsedda att frambringa kärnenergi, i vilka man kan upprätthålla en reglerbar självuppehållande kedjereaktion av kärnklyvningar. En kärnreaktor omfattar i huvudsak de delar och anordningar, som finns inne i eller som är direkt anslutna till reaktorkärlet (med undantag av kärnbränslet), de anordningar som styr effektnivån i reaktorhärden samt de delar, som normalt innehåller eller kommer i direkt kontakt med eller styr primärkylmedlet i reaktorhärden. Såsom kärnreaktor betraktas redan enbart en helhet som utgörs av kärnreaktorns viktigaste delar, om delarna är i samma persons besittning eller om de utförs ur eller införs i landet som en enda leverans.

2.2 Enskilda kärnreaktordelar:

2.2.1 Tryckkärl: Metallkärl, som är speciellt konstruerade eller framställda för att innehålla härden i en kärnreaktor och som förmår utstå drifttrycket i primärkylmedlet, samt verkstadstillverkade huvuddelar till sådana kärl, inklusive kärlets lock.

2.2.2 Laddningsmaskiner för kärnbränsle:

Hanteringsanordningar speciellt konstruerade eller framställda för installering av kärnbränslestavar och -knippen: reaktorn och för avlägsnande av dem ur reaktorn.

2.2.3 Styrstavar: Stavar, som speciellt konstruerats eller framställts för styrning av reaktionshastigheten i en kärnreaktor samt stöd- eller upphängningskonstruktioner för sådana stavar.

2.2.4 Tryckrör: Rör, som speciellt konstruerats eller framställts som hölje för kärnbränsle och primärkylmedel i en kärnreaktor, när drifttrycket överstiger 5,0 MPa.

2.2.5 Zirkoniumrör: Rör eller rörserier som är avsedda att användas i en kärnreaktor och som framställts av zirkoniummetall eller -legering och i vilka viktförhållandet hafnium/zirkonium är mindre än 1:500.

2.2.6 Huvudcirkulationspumpar för cirkulation av flytande metall: Pumpar, speciellt konstruerade eller framställda för cirkulation av flytande metall såsom primärkylmedel för kärnreaktorer.

2.3 Anläggningar för tillverkning av kärnbränsle med undantag av de anläggningar som avses i punkt 3.3: Såsom produktionsanläggning anses redan själva aggregatet, som normalt kommer i direkt kontakt med, direkt hanterar eller direkt styr en process för produktion av kärnämne i en sådan anläggning eller som används för att tillsluta kärnbränslets skyddshöljen.

3 Känsliga anordningar, aggregat och anläggningar samt delar därav

3.1 Upparbetningsanlägsningar för kärnbränsleknippen och stavar som använts i en kärnreaktor: En upparbetningsanläggning omfattar anordningar och delar, som normalt kommer i direkt kontakt med använt kärnbränsle och de viktigaste kärnämnenas och klyvningsprodukternas procesströmmar eller som direkt styr dessa strömmar.

3.2 För en upparbetningsanläggning speciellt konstruerade eller framställda anordningar:

3.2.1 Kapningsmaskiner för använda bränsleknippen och -stavar: Fjärrstyrda i en upparbetningsanläggning som avses i punkt 3.1 och som är avsedda för att kapa, stycka eller skära av använda bränsleknippen eller -stavar.

3.2.2 Ur kriticitetssynpunkt säkra behållare:

T.ex. behållare med liten diameter, ringformade behållare eller flata behållare, vilka speciellt kontruerats eller framställts för användning i en upparbetningsanläggning som avses i punkt 3.1 och vilkas syfte är att upplösa använt kärnbränsle och vilka motstår het, ytterst frätande vätska och vilka kan laddas och underhållas genom fjärrstyrning.

3.3 Anläggningar avsedda för isotopanrikning av uran eller plutonium: Aggregat, som speciellt konstruerats eller framställts för att separera uranisotoper eller plutoniumisotoper från varandra med undantag av analytiska instrument.

3.4 Delar som speciellt konstruerats eller framställts för användning i aggregat som separerar uranisotoper och plutoniumisotoper, såsom t. ex.:

3.4.1 Diffusionsmembran för gasdiffusionsaggregat.

3.4.2 Diffusionskammare för gasdiffusionsaggregat.

3.4.3 Anordningar och delar som särskilt planerats eller framställts för gascentrifuger och som motstår UF6-korrosion.

3.4.4 Hjälpsystem, -anordningar och -delar som särskilt planerats eller framställts för gascentrifuganläggningar.

3.4.5 Separationselement som grundar sig på jetdeflektion.

3.4.6 Virvelbädd-separationselement.

3.4.7 Axiala eller centrifugala kompressorer som motstår stor UF6 ,-korrosion.

3.4.8 Särskilda kompressortätningar till kompressorer som avses i punkt 3.4.7.

3.5 Anläggningar avsedda för produktion av tungt vatten, deuterium och deuteriumföreningar.

3.6 Aggregat speciellt konstruerade eller framställda för en anläggning som producerar tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar.

3.7 Anläggningar för framställning av bränsle som innehåller plutonium: Såsom produktionsanläggning betraktas redan själva aggregatet, som normalt kommer i direkt förbindelse med, direkt hanterar eller direkt styr förloppet av kärnämnets produktionsprocess i en sådan anläggning eller som används för att tillsluta bränslets skyddshöljen.

4 Informationsmaterial som inte är allmänt tillgängligt

4.1 Informationsmaterial om känsliga anläggningar: I materiell form föreliggande informationsmaterial, som kan vara till avsevärd hjälp vid planering, uppförande, drift eller underhåll av anordning, aggregat eller anläggning som avses i punkt 3 och som inte är allmänt tillgängligt.

Med materiell form avses förutom skriftlig form dessutom till exempel ritningar, fotonegativ och -avdrag samt andra dokument. Med allmänt tillgängligt informationsmaterial avses bl.a. i böcker och tidskrifter publicerat informationsmaterial.

5 Övriga ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial som omfattas av bestämmelserna i internationella avtal på kärnenergiområdet

5.1 Ett enskilt parti annat ämne än kärnämne eller i punkt 1 avsett ämne, som till sin kvalitet och renhet är särskilt lämpligt att användas för utvinnande av kärnenergi;

5.2 annan eller annat än del, särskild anordning eller särskilt aggregat som avses i punkt 2.2 och som uttryckligen konstruerats eller framställts eller som i övrigt särskilt lämpar sig för användning i samband med en kärnreaktor, som avses i punkt 2.1;

5.3 enskild annan eller enskilt annat än del, särskild anordning eller särskilt aggregat som avses i punkterna 2.3, 3.1-3.4 eller 5.2 och som uttryckligen konstruerats eller framställts eller som i övrigt särskilt lämpar sig för användning i samband med en anläggning, ett aggregat, en anordning eller en del som avses i punkterna 2.3 eller 3.1-3.4;

och

5.4 enskilt annat än i punkt 4 avsett parti av informationsmaterial, som inte är allmänt tillgängligt och som kan användas vid konstruktion, produktion, drift eller provning av del, annan anordning, aggregat eller anläggning som avses i punkt 2 eller 3 eller ämne som avses i punkt 1, såvida det före importen, på basis av ett internationellt avtal på kärnenergiområdet som Finland ingått med någon annan stat, avtalats mellan å ena sidan Finlands utrikesministerium, handels- och industriministerium eller strålsäkerhetscentralen och å andra sidan ifrågavarande stats myndigheter, när de senare så fordrar, att ämnespartiet, den enskilda delen, anordningen, aggregatet, anläggningen eller partiet av informationsmaterial i samband med importen underkastas bestämmelserna i avtalet.

De avtal som avses i denna punkt av bilagan och de punkter som dessa avtal gäller är:

1 Avtalet mellan Republiken Finlands regering samt förenade Konungariket Storbritanniens och Nordirlands regering om samarbete rörande atomenergins fredliga utnyttjande (FördrS 16/69); 5.1, 5.2
2 Avtalet mellan Republiken Finlands och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om samarbete förande atomenergins fredliga utnyttjande (FördrS 39/69); 5.1, 5.2
3 överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Amerikas Förenta Staters regering om samarbete rörande atomenergins användning för civila ändamål (FördrS 33/70); 5.1 - 5.3
4 Avtalet mellan Finland och Sverige om samarbete rörande atomenergins fredliga utnyttjande (FördrS 41/70); 5.1, 5.2
5 Avtalet med Sverige om de riktlinjer som skall iakttagas vid export på kärnenergins område av material, teknologi eller utrustning (FördS 20/83); 5.1, 5.2
6 Avtalet mellan Republiken Finlands regering och Kanadas regering om nyttjande av kärnmaterial, utrustning, anläggningar och information, som överförts mellan Finland och Kanada (FördrS 43/76); samt 5.2 - 5.4
7 Avtalet om tillämpning av avtalet om nyttjande av kärnmaterial, utrustning, anläggningar och information, som överförts mellan Finland och Kanada (FördrS 43/84). 5.2 - 5.4

Avtal som avses i denna punkt i bilagan är också regleringar genom avtal mellan Finlands regering och en främmande stat för enskilda leveranser av ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial som avses i punkt 5.1-5.4, om regleringarna medför ursprungslandsbegränsningar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.