133/1988

Utfärdat i Helsingfors den 11 februari 1988

Statsrådets beslut om de undantag från stadgandena i folkpensionslagen som föranleds av överenskommelsen med Kanada om social trygghet

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 80 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956, sådan den lyder i lag av den 30 december 1961 (584/61), beslutat:

1 §

Med överenskommelse avses i detta beslut den överenskommelse om social trygghet som ingicks mellan Republiken Finland och Kanada den 28 oktober 1986.

2 §

Finsk medborgare har rätt att medan han är bosatt i Kanada erhålla folkpensionens basdel under samma förutsättningar som kanadensisk medborgare enligt överenskommelsen.

Finsk medborgare, som varit stadigvarande bosatt i Kanada, har vid flyttning därifrån till Finland rätt att oberoende av stadgandet i 23 § 1 mom. folkpensionslagen erhålla folkpensionens basdel under samma förutsättningar som kanadensisk medborgare enligt överenskommelsen.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 17 februari 1988, men skall likväl tillämpas från och med den 1 februari 1988.

Helsingfors den 11 februari 1988

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.