129/1988

Given i Helsingfors den 5 februari 1988

Förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 22 februari 1974 om undervisningsministeriet (171/74) 13 § 9 punkten och 39 §,

av dessa lagrum 13 § 9 punkten sådan den lyder i förordning av den 7 september 1984 (661/84),

ändras 2 §, 3 § 1 mom. 3 punkten, 7 § 5 och 6 punkten, 16 § 5 punkten, mellanrubriken före 23 §, 23 §, 24 § 1 mom. 3, 8 och 18-21 punkten och 2 mom., 25-27, 29 och 32 §§, 33 § 2-5 punkten, 34 § 2-6 punkten och 38 §,

av dessa lagrum, 2 §, 3 § 1 mom. 3 punkten och 16 § 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 29 februari 1980 (163/80), 23 § sådan den lyder i förordning av den 21 februari 1986 och 20 februari 1987 (169/86 och 188/87), 24 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i nämnda förordning av den 20 februari 1987, 8 punkten sådan den lyder i förordning av den 29 juni 1983 (582/83) och 18-21 punkten sådana de lyder i förordning av den 20 februari 1981 (157/81), 25 sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 20 februari 1987, 26 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 19 februari 1982 (150/82), 29 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 30 november 1979 (861/79) och 33 § 5 punkten sådan den lyder i nämnda förordning av den 20 februari 1981, samt

fogas till 7 § en ny 7 punkt, till 24 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda förordningar av den 20 februari 1981, den 29 juni 1983, den 7 september 1984 och den 20 februari 1987, en ny 8 a och 22-25 punkt, till 28 § 1 mom. en ny 2 a punkt, till förordningen nya 26 a, 26 b och 31 a §§, till 33 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 20 februari 1981, en ny 5 a och 9-12 punkt, till 34 § en ny 7-10 punkt samt till förordningen en ny 34 a och 34 b § som följer:

2 §

Under ministeriet lyder:

1) domkapitlen;

2) det ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse;

3) statens audivisuella central;

4) universiteten och de övriga högskolorna;

5) bildkonstakademin;

6) statens studiestödscentral;

7) skolstyrelsen;

8) biblioteket för synskadade;

9) yrkesutbildningsstyrelsen;

10) freds- och konfliktforskningsinstitutet;

11) Finlands Akademi;

12) forskningscentralen för de inhemska språken;

13) centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och länens konstkommissioner;

14) förvaltningsnämnden för Sveaborg;

15) statsarkivet;

16) museiverket;

17) Finlands filmarkiv;

18) statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd; samt

19) Sovjetinstitutet.

3 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som angår:


3) utnämning till tjänster samt andra tjänstemannarättsliga frågor inom ministeriet och ämbetsverk och inrättningar som lyder under ministeriet samt verksamhet som angår kollektivavtal inom undervisningsförvaltningen, om inte handläggningen av saken enligt lag, förordning eller ministeriets arbetsordning ankommer på ämbetsverket eller inrättningen eller på någon annan avdelning inom ministeriet eller på tjänstemannanämnden;


7 §

Skolavdelningen handlägger ärenden som angår:


5) det allmänna biblioteksväsendet;

6) statens audivisuella central; samt

7) biblioteket för synskadade.

16 §

Konstavdelningen handlägger ärenden som angår:


5) institutioner för konstundervisning, häri inbegripna även musikinstituten, Sibelius-Akademin, konstindustriella högskolan, teaterhögskolan och bildkonstakademin;


Ministeriets personal
23 §

Vid ministeriet finns en kanslichef, som är ministeriets till tjänsteställningen högsta tjänsteman. Varje avdelning har en avdelningschef, som vid skolavdelningen biträds av tre och vid avdelningen för internationella ärenden av två biträdande avdelningschefer.

Varje byrå har en byråchef. Cheferna för högskole- och vetenskapsavdelningens byråer är dock högskoleråd som byråchef, byråchef för allmänna avdelningens administrativa byrå är regeringsrådet vid denna avdelning, byråchef vid byrån för mediekultur- och upphovsrättsärenden är konsultativa tjänstemannen vid samma avdelning och chef för planeringssekretariatet, som är direkt underställt kanslichefen, är planeringschefen.

Dessutom kan vid ministeriet finnas:

1) regeringsråd, konsultativa tjänstemän och högskoleråd, av vilka en är chef för planeringsgruppen vid högskole- och vetenskapsavdelningen, samt undervisningsråd;

2) äldre och yngre regeringssekreterare, kulturråd och biblioteksråd;

3) överinspektörer, överingenjörer, äldre kultursekreterare, kultursekreterare, byråingenjörer, ekonomisekreterare, vetenskapssekreterare, specialforskare, forskare, planerare, föredragande, kamrerer, ekonomiinspektörer, translatorer och revisorer; samt

4) byggnadsinspektörer, en äldre byråbyggmästare, biträdande kamrerer, avdelningssekreterare, registratorer, arkivskötare, ministersekreterare, notarier, en huvudbokförare, biträdande revisorer, byråsekreterare, bokförare, en vaktmästerichef, expeditionsvakter, telefoncentralskötare, maskinskrivare, byråfunktionärer samt annan personal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande.

Avdelningschefen vid allmänna avdelningen har titeln regeringsråd och avdelningscheferna vid skolavdelningen samt vid högskole- och vetenskapsavdelningen har titeln överdirektör.

24 §

Kompetensvillkor är:


3) för tjänsten som regeringsråd och regeringssekreterare vad som stadgas i reglementet för statsrådet (995/43);


8) vid skolavdelningen:

för avdelningschefstjänsten för tjänsten lämplig högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde samt administrativ erfarenhet;

för biträdande avdelningschefstjänsten för tjänsten lämplig högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde samt administrativ erfarenhet;

för biblioteksrådstjänsten för tjänsten lämplig högskoleexamen, god kännedom om biblioteksärenden samt administrativ erfarenhet;

8 a) för undervisningsrådstjänsten för tjänsten lämplig högskoleexamen samt administrativ erfarenhet;


18) för tjänsten som överinspektör, kultursekreterare, ekonomisekreterare, vetenskapssekreterare, specialforskare, forskare, planerare, föredragande, ekonomiinspektör och translator för tjänsten lämplig högskoleexamen samt för translator sådan språkkunskap som tjänsten kräver;

19) för tjänsten som överingenjör lämplig vid högskola avlagd diplomingenjörs- eller arkitektexamen;

20) för tjänsten som huvudbokförare studentexamen eller examen vid handelsinstitut samt förtrogenhet med bokföring och kännedom om statens räkenskapsväsen;

21) för tjänsten som arkivskötare lämplig högskoleexamen eller studentexamen och arkivexamen;

22) för tjänsten som notarie vicenotarieexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen;

23) för tjänsten som byggnadsinspektör och äldre byråbyggmästare vid teknisk skola avlagd examen;

24) för tjänsten som ministersekreterare och biträdande kamrer lämplig examen; samt

25) för övriga tjänster sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Tjänstemännen vid avdelningen för internationella ärenden skall utöver de övriga behörighetsvillkoren inneha sådan språkkunskap som tjänsten kräver.

25 §

På ministeriet ankommer att, med de begränsningar som framgår av 23 och 24 §§ förordna hur en tjänsteman skall placeras vid en eller flera verksamhetsenheter, om inte tjänstemannen särskilt utnämnts till en tjänst vid någon avdelning eller byrå eller om annat inte föranleds av 5 och 8 §§ statstjänstemannalagen (755/86).

26 §

Republikens president utnämner på framställning av statsrådet de i 23 § 1 mom. nämnda tjänstemännen utan att tjänsterna ledigförklarats. Dessutom utnämner republikens president de tjänstemän som nämns i 23 § 2 mom. och 3 mom. 1 och 2 punkten.

Ministern utnämner de tjänstemän som nämns i 23 § 3 mom. 3 punkten.

Kanslichefen utnämner de tjänstemän som nämns i 23 § 3 mom. 4 punkten samt de med dem jämförbara tjänstemännen. Kanslichefen anställer de tillfälliga tjänstemännen och den personal som står i arbetsavtalsförhållande.

Kanslichefen bestämmer om längden på ansökningstiden för tjänsterna som chef för en byrå och lägre tjänster.

26 a §

Tjänstledighet som en tjänsteman med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till, samt den befrielse som motsvarar denna tjänstledighet som beviljas personal i arbetsavtalsförhållande, beviljas av avdelningschefen vid allmänna avdelningen, dock så att i de fall som avses i 33 § 11 punkten beviljas tjänstledigheten av vederbörande avdelningschef.

Annan tjänstledighet eller befrielse än den som avses i 1 mom. beviljas:

1) en tjänsteman som utnämnts av republikens president, för högst ett år av ministern och för mer än ett år av statsrådet;

2) en tjänsteman som utnämnts av ministern, för högst ett år av kanslichefen och för mer än ett år av ministern;

3) en tjänsteman som utnämnts av kanslichefen, av kanslichefen; samt

4) tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande av den som har anställt dem.

26 b §

Beslut om anställning av någon att sköta en tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet fattas av den som enligt 26 a § 2 mom. beviljar tjänstledigheten.

27 §

Kanslichefen skall utöver vad som stadgas i reglementet för statsrådet:

1) samordna de olika avdelningarnas arbete;

2) delta i planeringen och genomförande av vittgående och andra viktiga beslut;

3) följa verksamheten vid de ämbetsverk och inrättningar som hör till ministeriets förvaltningsområde;

4) avgöra de ärenden som hör till hans befogenhet; samt

5) handlägga de ärenden som ministern med hänsyn till deras vikt och särskilda beskaffenhet har gett honom i uppdrag att bereda och föredra.

Kanslichefen kan förbehålla sig rätten att föredra ett ärende som enligt denna förordning eller ministeriets arbetsordning ankommer på någon annan tjänsteman vid ministeriet.

28 §

Avdelningschef åligger:


2 a) att avgöra ärenden som hör till hans befogenhet;


29 §

När kanslichefen åtnjuter semester eller är förhindrad att sköta sin tjänst, handhas hans åligganden av en avdelningschef som förordnats av ministeriet eller är en tjänsteman som utnämnts av republikens president.

Angående vikarier för avdelnings-, biträdande avdelnings- och byråcheferna samt planeringschefen bestäms i arbetsordningen.

31 a §

Kanslichefen, avdelningscheferna och byråcheferna samt de övriga tjänstemännen avgör de i 32-37 §§ nämnda ärenden som skall avgöras av ministeriet, om inte ärendet enligt 32 § reglementet för statsrådet skall underställas ministern för avgörande eller om inte ministern, kanslichefen eller en avdelningschef förbehållit sig rätten att avgöra ärendet.

32 §

Kanslichefen avgör ärenden som angår:

1) avgivande av utlåtande då ärendet angår fler än en avdelnings verksamhet;

2) beviljande av tjänstledighet för högst ett år åt en chef eller direktör för ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet samt anställning av någon att sköta här avsedda tjänster interimistiskt för högst ett år eller skötseln av dessa tjänster under tjänstledighet under högst ett år; samt

3) utfärdande av de intyg som avses i 49 § 4 mom. och 50 § 3 mom. statstjänstemannalagen (755/86) samt av intyg om att arbetsförhållandet upphört då en person i arbetsavtalsförhållande sagt upp sig.

Kanslichefen avgör, utöver de ärenden som nämns i 26 § 3 och 4 mom., 26 a § 2 mom. och 26 b §, ärenden som hör till ministeriets interna förvaltning och som angår:

1) de anslag som anvisats för gemensam användning inom ministeriet och fördelningen av dem på avdelningarna, om inte annat stadgas nedan;

2) upphörande av tjänsteförhållandet i fråga om de tjänstemän och den personal i arbetsavtalsförhållande som nämns i 23 § 3 mom. 4 punkten;

3) fastställande av avlöningen för den i 23 § 3 mom. 4 punkten avsedda tillfälliga personalen och den personal som står i arbetsavtalsförhållande;

4) löneutbetalning enligt prövning åt tjänstemännen och personal i arbetsavtalsförhållande för studier som är ägnade att främja skötseln av uppgifterna vid ministeriet;

5) bisysslotillstånd och anmälningar om bisyssla;

6) förordnanden till tjänstemännen och personal i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet för tjänsteresor utomlands;

7) semesterordningen och semestrarna för avdelningscheferna, planeringschefen och deras vikarier;

8) uppförande på indragningsstat; samt

9) den inre ordningen och annan intern förvaltning i ministeriet, om ärendet är principiellt viktigt.

33 §

Avdelningschef avgör till avdelningens verksamhetsområde hörande ärenden, som angår:


2) förordnanden till avdelningens tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande för tjänsteresor i hemlandet;

3) i fråga om ämbetsverk eller inrättningar som lyder under ministeriet samt tjänstemännen vid dem, de ärenden som nämns i 35 § 4-8 punkten reglementet för statsrådet, reseförordnanden, godkännande av reseräkningar och bisysslotillstånd och anmälningar om bisyssla samt, utom i fråga om ämbetsverkets eller inrättningens chef eller direktör, beviljande av tjänstledighet, anställning av någon att sköta en tjänst interimistiskt samt skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet;

4) arvoden och kostnadsersättningar åt medlem, sakkunnig och sekreterare vid en sådan kommitté, kommission eller annat organ som avses i statsrådets beslut om kommittéer (606/74) samt medel som anvisats för tjänsteresor eller för övrigt ställts till organets förfogande, med undantag av avlöningen för personal med uppdraget som huvudsyssla;

5) användning av anslag, dock inte då användningsbehovet eller statsunderstödet i ett enskilt fall överstiger 50 000 mark, i det fall att ministern inte har godkänt en dispositionsplan för anslaget;

5 a) statsunderstöd som beviljas för att stöda verksamheten för de sammanslutningar som upptas i specialbudgeten;


9) användning av medel som anslagits för avdelningen;

10) semesterordningen och semestrarna för avdelningens personal, med undantag för avdelningschefen och hans vikarier;

11) beviljande av kortvarig tjänstledighet för högst sju vardagar eller befrielse från tjänst åt avdelningens tjänstemän eller personal i arbetsavtalsförhållande på grund av sjukdom eller sådan nära anhörigs eller barns sjukdom som avses i statens allmänna kollektivavtal; samt

12) sådana ärenden som annars skall avgöras av en underlydande tjänsteman, om denne är förhindrad eller är på semester.

34 §

Chefen för allmänna avdelningen avgör ärenden som angår:


2) beviljande av ålderstillägg för tjänstemännen vid myndigheter som underlyder ministeriet samt övriga frågor som angår deras avlöning enligt lag;

3) godkännande av reseräkningar av tjänstemännen och personalen i arbetsavtalsförhållande samt betalning av de reseräkningar som presenterats för sent;

4) användning av de anslag som ofördelade ställts till ministeriets förfogande för andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av inventarier och kontorsmaskiner;

5) beviljande av tjänstledighet och befrielse från tjänst åt tjänstemännen och personalen i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet i de fall som nämns i 26 a § 1 mom. samt för den personal som inte hör till någon avdelning och för planeringssekretariatets del även av det skäl som anges i 33 § 11 punkten;

6) semestrarna och semesterordningen för den personal som inte hör till någon avdelning vid ministeriet och för planeringssekretariatet;

7) tillstånd för tjänstemännen och personalen i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet att använda egen bil under tjänsteresor;

8) avskaffande av inventarier och därmed jämförbar egendom som tillhör ministeriet;

9) avskrivningar i bokföringen för ministeriet och för de ämbetsverk och inrättningar som underlyder ministeriet; samt

10) annan intern förvaltning och ordning vid ministeriet, om det inte hör till kanslichefen att avgöra ärendet.

34 a §

Det regeringsråd som är chef för allmänna avdelningens administrativa byrå avgör ärenden som angår:

1) beviljande av ålderstillägg eller tjänsteårstillägg för ministeriets tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande samt, semesterersättningar och andra lönetillägg och tilläggsarvoden som grundar sig på tjänstekollektivavtal, kollektivavtal och stadganden eller bestämmelser som gäller villkoren i anställningsförhållandet;

2) registrering, försändelse och arkivering av handlingar samt fastställande av de blanketter som behövs vid ministeriet; samt

3) de uppgifter som ankommer på ministeriet enligt sjukförsäkringslagen.

34 b §

Det regeringsråd som är byråchef för allmänna avdelningens administrativa byrå och regeringssekreterarna vid samma byrå avgör utan föredragning de ärenden som gäller anteckningar i registret över religionssamfunden.

38 §

Om annat inte stadgas i denna förordning, tillämpas reglementet för statsrådet.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1988. Dock upphävs 13 § 9 punkten först den 1 mars 1988.

Då en tjänst besätts för vilken ansökningstiden går ut före den 15 februari 1988 tillämpas de behörighetsvillkor som gäller då ansökningstiden går ut.

Vid tillämpningen av denna förordnings stadganden om beviljande av tjänstledighet och liknande befrielse anses den myndighet eller tjänsteman som enligt denna förordning har beslutanderätt i fråga om utnämningen eller anställningen vara den som har utnämnt tjänstemannen eller anställt personen i fråga.

De ärenden som avses i 13 § 9 punkten och som är anhängiga vid vetenskapsbyrån vid högskole- och vetenskapsavdelningen överförs till miljöministeriet när 13 § 9 punkten upphävs.

Helsingfors den 5 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.