124/1988

Given i Helsingfors den 5 februari 1988

Lag om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En i Finland bosatt person i åldern 16-64 år som inte får invaliditetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen (347/56) eller full invalidpension eller individuell förtidspension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61) har med hänsyn till hjälpbehov, men och särskilda kostnader som beror på sjukdom eller skada rätt att få handikappbidrag i enlighet med denna lag.

2 §

Till den vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan bedömas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott betalas i ersättning för men, behövlig hjälp, service och särskilda kostnader ett handikappbidrag, som

1) om han är gravt handikappad eller om han i ett flertal personliga rutiner är i behov av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning eller tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 1 300 mark i månaden,

2) om sjukdomen eller skadan orsakar honom betydande men eller om han i sina personliga rutiner, i hushållsarbetet eller i skötseln av ärenden utanför hemmet är i behov av regelbundet återkommande hjälp, handledning eller tillsyn av någon annan, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom betydande särskilda kostnader, utgör 700 mark i månaden, eller

3) om sjukdomen eller skadan orsakar honom väsentligt men och fortlöpande särskilda kostnader, utgör 300 mark i månaden.

Har någon rätt till handikappbidrag på flera av de grunder som stadgas i 1-3 punkten, betalas bidraget till det belopp enligt någon punkt som de olika omständigheterna samfällt berättigar till.

3 §

Handikappbidrag kan beviljas antingen för viss tid eller tills vidare.

Handikappbidraget dras in eller dess belopp ändras, då i bidragstagarens förhållanden eller funktionsförmåga har skett en förändring som inverkar på rätten till handikappbidrag eller på dess belopp.

Om den som erhåller handikappbidrag beviljas någon pension som avses i 1 §, dras bidraget in. Handikappbidrag som utgivits för samma tid betraktas då som förskottsbetalning av vårdbidrag.

Har någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, särskilda kostnader eller men som beror på sjukdom eller skada rätt att, på det sätt som närmare stadgas genom förordning, få ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafikförsäkringslagen (279/59) eller motsvarande tidigare lagar, har han inte på grund av samma skada rätt till handikappbidrag.

4 §

Handikappbidrag betalas inte till den som får fortgående anstaltsvård eller med denna jämförlig vård, för den tid vården varar över tre månader. Med anstaltsvård eller därmed jämförlig vård avses vård som innefattar underhåll på statens, en kommuns eller ett kommunalförbunds sjukhus eller inrättning eller, i de fall som anges i förordning, på någon annan vårdanstalt för vars kostnader offentliga medel används, samt vård som ges på något annat ställe där den handikappade har tagits in genom försorg av kommunen eller ett ovan nämnt sjukhus och på dess bekostnad.

5 §

Folkpensionsanstalten sköter de uppgifter som avses i denna lag.

6 §

De kostnader som handikappbidraget medför betalas av folkpensionsanstaltens medel.

7 §

Den som är missnöjd med ett beslut som folkpensionsanstalten har meddelat i ett ärende som gäller handikappbidrag kan söka ändring hos prövningsnämnden genom skriftliga besvär. Besvären skall tillställas folkpensionsanstaltens lokalbyrå eller prövningsnämnden senast den trettionde dagen efter den då ändringssökanden fick del av folkpensionsanstaltens beslut.

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut får söka ändring hos försäkringsdomstolen på det sätt som stadgas i 1 mom. och inom den tid som nämns där.

Folkpensionsanstaltens och prövningsnämndens beslut skall trots att ändring sökts iakttas till dess ärendet har avgjorts genom laga kraft vunnet beslut.

Om prövningsnämnden gäller vad som stadgas i sjukförsäkringslagen (364/63).

8 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1, 23, 34-39, 39 b-43, 44-46, 67, 69, 73, 74, 75 och 79-88 a §§ folkpensionslagen samt lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).

9 §

Vad någon annan lag, en förordning eller ett statsrådsbeslut stadgar eller föreskriver om invalidpenning gäller i tillämpliga delar handikappbidrag.

10 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, och genom den upphävs lagen den 14 juni 1951 om invalidpenning (374/51) jämte senare ändringar.

Har någon omedelbart före ikraftträdandet rätt till invalidpenning, ändras denna utan ansökan till ett handikappbidrag, vars belopp motsvarar den utbetalda invalidpenningen, justerat enligt det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfaller till betalning i januari 1989 har beräknats. Ett handikappbidrag som avses i detta moment betalas högst för den tid för vilken invalidpenning har beviljats genom socialstyrelsens beslut.

Beviljas den som får handikappbidrag enligt 2 mom. för samma tid handikappbidrag enligt 2 §, betraktas detta som förskottsbetalning av det handikappbidrag som avses i 2 §.

Har någon omedelbart innan denna lag träder i kraft rätt till folkpension och till invalidpenning enligt lagen om invalidpenning och beviljas han på ansökan vårdbidrag enligt folkpensionslagen, har han inte längre rätt till handikappbidrag i enlighet med 2 mom. ovan.

Om någon, innan denna lag träder i kraft, på grund av nedsatt funktionsförmåga, särskilda kostnader eller men som beror på sjukdom eller skada har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller motsvarande tidigare lagar och dessutom till invalidpenning, ändras invalidpenningen utan ansökan till ett handikappbidrag. Dettas belopp motsvarar den utbetalda invalidpenningen, justerat med det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfaller till betalning i januari 1989 har beräknats.

Folkpensionsanstalten avgör från och med den 1 januari 1989 alla de ärenden som gäller handikappbidrag. De invalidpenningsärenden som anhängiggjorts innan denna lag trätt i kraft avgörs likväl av socialstyrelsen till den del de gäller tiden före den 1 januari 1989.

De i 2 § angivna beloppen motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfallit till betalning i januari 1986 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 126/87
Socialutsk. bet. 22/87
Stora utsk. bet. 118/87

Helsingfors den 5 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.