123/1988

Given i Helsingfors den 5 februari 1988

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 25 § 5 mom., sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982 (103/82),

ändras 30 a §, 31 § 3 mom., 41 § 1 mom., 42 a §, 42 b § 1 mom., 69 §, 73 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 2 och 3 mom. och 91 a §,

av dessa lagrum 30 a § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 5 februari 1982 och lag av den 26 juli 1985 (670/85), 31 § 3 mom., 41 § 1 mom., 42 a §, 42 b § 1 mom. och 73 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 5 februari 1982, 69 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 juli 1978 (588/78), 73 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 3 mom. sådana de lyder i lag av den 4 juli 1963 (427/63) och 91 a § sådan den lyder i lag av den 30 december 1982 (1083/82), samt

fogas till 73 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 4 juli 1963, en ny 6 punkt som följer:

30 a §

Till den som får invaliditetspension, ålderdomspension eller förtida ålderdomspension och vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan bedömas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott, betalas i ersättning för behövlig vård och service eller särskilda kostnader ett vårdbidrag, som

1) om han är i behov av ständig vård och tillsyn eller om sjukdomen eller skadan vållar honom synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 8 304 mark om året,

2) om han i ett flertal personliga rutiner är i behov av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom betydande särskilda kostnader, utgör 4 152 mark om året, eller

3) om han i sina personliga rutiner, i hushållsarbetet eller i skötseln av ärenden utanför hemmet är i behov av regelbundet återkommande hjälp av någon annan eller av handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom särskilda kostnader, utgör 1 668 mark om året.

Har pensionstagaren rätt till vårdbidrag på flera av de grunder som stadgas i 1-3 punkten, betalas bidraget till det belopp enligt någon punkt som de olika omständigheterna samfällt berättigar till.

Den som är blind eller oförmögen att röra sig eller den som har erhållit handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/88) omedelbart innan han fick invaliditetspension, ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt denna lag, har alltid rätt till ett vårdbidrag som uppgår till minst det belopp som stadgas i 1 mom. 3 punkten.

I övrigt gäller om vårdbidraget i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om invaliditetspension.

Om den försäkrade på grund av nedsatt funktionsförmåga eller särskilda kostnader som vållats av sjukdom eller skada har rätt att, på det sätt som närmare stadgas genom förordning, få ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen (279/59) eller tidigare lagar som motsvarar dessa, har han inte på grund av samma skada rätt till vårdbidrag.

31 §

Vårdbidrag dras in eller dess belopp ändras, då i bidragstagarens förhållanden eller funktionsförmåga har skett en förändring som inverkar på rätten till vårdbidrag eller på dess belopp.

41 §

Utbetalningen av pension till en pensionstagare som vistas utomlands avbryts, då pensionen har betalts för ett år från utgången av den pensionsperiod under vilken pensionstagaren lämnade landet. Finns det godtagbar orsak till pensionstagarens vistelse utomlands, kan det förordnas att pensionens basdel och, om särskilda skäl talar för det, även pensionens tilläggsdel samt till pensionen hörande barntillägg, maketillägg och vårdbidrag även därefter skall betalas för en viss tid åt gången.


42 a §

Vårdbidrag som avses i 30 a § betalas inte till en pensionstagare, som får fortgående anstaltsvård eller därmed jämförlig vård, för den tid vården varar över tre månader. Med anstaltsvård eller därmed jämförlig vård avses vård som innefattar underhåll på statens, en kommuns eller ett kommunalförbunds sjukhus eller inrättning eller, i de fall som anges i förordning, på någon annan vårdanstalt för vars kostnader offentliga medel används, samt vård som ges på något annat ställe där pensionstagaren har tagits in genom försorg av kommunen eller ett ovan nämnt sjukhus och på dess bekostnad.

42 b §

Får en pensionstagare vård som avses i 42 a §, betalas av tilläggsdelen, för den tid vården varar över tre månader, inte den del som i första kommungruppen överstiger 43 procent och i andra kommungruppen 40 procent av den fulla tilläggsdel som nämns i 25 § 1 mom. och i de fall som avses i 2 mom. i samma paragraf av den fulla tilläggsdel som nämns där.


69 §

Socialnämnden och skattemyndigheterna skall lämna pensionsanstalten och medlemmarna av socialförsäkringskommissionen uppgifter och utredningar som dessa behöver i sin verksamhet.

Socialnämnden skall underrätta lokalbyrån om de fall då enligt dess mening pension bör beviljas, rättas eller dras in eller utbetalning av pension till pensionstagaren själv inte är ändamålsenlig. Socialnämnden skall även underrätta lokalbyrån om att en pensionstagare som får vårdbidrag placerats i vård som avses i 42 a §.

73 §

Den som är missnöjd med ett beslut av pensionsanstaltens styrelse, sektion inom eller medlem av styrelsen eller funktionär vid pensionsanstalten får söka ändring hos prövningsnämnden medelst besvär, om beslutet angår:


4) en pensionsansökan vars behandling förfaller enligt 37 §;

5) ersättning för resa, som den försäkrade på förordnande av pensionsanstalten har företagit för undersökning som avses i 36 eller 46 §, samt för resa, som den försäkrade har företagit för att få medicinalvård, utbildning eller arbetsvård varom stadgas i 34 §, då pensionsanstalten förbundit sig att ersätta resekostnaderna; eller

6) vårdbidrag.

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut kan söka ändring hos försäkringsdomstolen, om beslutet gäller rätt till pension eller fall som avses i 1 mom. 2 eller 6 punkten.

En ansökan och en besvärsskrivelse som avses i denna paragraf skall tillställas pensionsanstaltens lokalbyrå eller besvärsmyndigheten senast den trettionde dagen efter den då ändringssökanden fick del av beslutet.


91 a §

Vad som i någon annan lag stadgas om folkpensionens grunddel, understödsdel och understödstillägg samt om hjälp- och vårdtillägg gäller i tillämpliga delar folkpensionens basdel och tilläggsdel samt vårdbidrag enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Det upphävda stadgandet i 25 § 5 mom. skall likväl tillämpas till och med den 31 december 1988 samt 42 a § och 42 b § 1 mom. träda i kraft den 1 januari 1989.

I stället för de belopp om 8 304 mark, 4 152 mark och 1 668 mark som ingår i 30 a § 1 mom. 1-3 punkten tillämpas åren 1988-1991 följande belopp:

År 1 punkten 8 304 mk 2 punkten 4 152 mk 3 punkten 1 668 mk
1988 4 152 2 904 834
1989 4 152 2 904 834
1990 4 980 3 324 1 248
1991 6 642 3 732 1 668

Har den försäkrade innan denna lag träder i kraft rätt till hjälp- eller vårdtillägg på grund av sin ålder, ändras tillägget utan ansökan till ett vårdbidrag enligt denna lag vars belopp motsvarar det hjälp- eller vårdtillägg som har betalts. Likaså utges till en försäkrad, som omedelbart innan denna lag träder i kraft har rätt till hjälp- eller vårdtillägg på grund av hjälplöshet, utan särskild ansökan från det lagen träder i kraft, i stället för hjälptillägg, ett vårdbidrag enligt det mellersta beloppet och i stället för vårdtillägg ett vårdbidrag enligt det högsta beloppet. Höjningarna av vårdbidragen åren 1990-1992 genomförs utan särskild ansökan.

Om en försäkrad som får folkpension samt invalidpenning enligt lagen om invalidpenning (374/51) beviljas handikappbidrag i något annat fall än det som ate1es i 11 § 2 mom. lagen om handikappbidrag, har han inte längre rätt till invaliditetspension eller vårdbidrag enligt folkpensionslagen.

Har den försäkrade, innan denna lag träder i kraft, på grund av nedsatt funktionsförmåga eller särskilda kostnader som vållas av sjukdom eller skada rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller någon motsvarande tidigare lag och dessutom rätt till hjälp- eller vårdtillägg enligt folkpensionslagen, ändras hjälp- eller vårdtillägget utan ansökan till ett vårdbidrag som ate1es i denna lag. Vårdbidraget är lika stort som det hjälp- eller vårdtillägg som har utbetalts.

Beviljas någon som får vårdbidrag enligt 3 mom. ovan vårdbidrag enligt 30 a § för samma tid som för det förstnämnda vårdbidraget, betraktas detta som förskottsbetalning av vårdbidrag enligt 30 a §.

De belopp som stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfallit till betalning i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 126/87
Socialutsk. bet. 22/87
Stora utsk. bet. 118/87

Helsingfors den 5 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.