122/1988

Given i Helsingfors den 5 februari 1988

Förordning angående ändring av 56 § förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern ändras i förordningen den 23 april 1975 om försvarsmakten (274/75) 56 § 1-3 mom., sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1052/87) som följer:

56 §

Tjänstemännen förordnas till tjänstgöring av den utnämnande myndigheten, likväl så, att

1) överstelöjtnant och kommendör förordnas av kommendören för försvarsmakten,

2) major och kommendörkapten förordnas av chefen för huvudstaben eller av kommendören för ett militärlän eller för sjöstridskrafterna eller luftstridskrafterna, samt

3) kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant och löjtnant samt befattningsofficer och värvad förordnas av någon av de myndigheter som avses i 51 § 1 mom. 7 punkten.

Förutsätter sådant förordnande av en tjänsteman till tjänstgöring som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten förflyttning från en truppavdelning eller motsvarande administrativ enhet till en annan, fattas beslutet om förordnandet till tjänstgöring av kommendören för försvarsmakten då det gäller officerarna och av huvudstaben eller staben för ett militärlän eller för sjöstridskrafterna eller luftstridskrafterna då det gäller befattningsofficerarna och den värvade personalen.

Republikens president förordnar officerare till militärattaché eller biträdande militärattaché på framställning av statsrådet samt till adjutant hos republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1988.

Helsingfors den 5 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.