115/1988

Given i Helsingfors den 5 februari 1988

Lag om ändring av lagen om Villmanstrands tekniska högskola

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 7 § lagen den 26 juli 1985 om Villmanstrands tekniska högskola (686/85) samt

ändras 9 och 10 §§ som följer:

9 §

För att erhålla en tjänst som lärare vid högskolan fordras att sökanden behärskar finska tillräckligt väl. Av lärare fordras dessutom förmåga att förstå svenska. Om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska stadgas genom förordning.

En utlänning eller en finsk medborgare som inte är infödd kan utnämnas till en lärartjänst utan hinder av att han inte har visat att han har den kunskap i finska och svenska som stadgas i 1 mom.

Beträffande den språkkunskap som fordras för andra tjänster än lärartjänster gäller vad som stadgas i lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22).

10 §

Utan hinder av vad som stadgas i 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86) och 8 § 1 mom. lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/86) kan till en vakant professur på kallelse utnämnas en person vars kompetens är konstaterad och ostridig och som det med hänsyn till högskolans uppgift är ändamålsenligt att utnämna.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Regeringens proposition 182/87
Kulturutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 146/87

Helsingfors den 5 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.