97/1988

Given i Helsingfors den 29 januari 1988

Förordning om avgifter till justitieministeriets datasystemsenhet

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

Tillämpningsområde
1 §

För justitieministeriets datasystemsenhets prestationer uppbärs avgifter i enlighet med denna förordning. Förordningen tillämpas inte på prestationer för vilka stämpelskatt skall betalas.

Beträffande avgift för ostyrkta kopior av handlingar gäller vad som därom stadgas särskilt.

Angående de avgifter som skall uppbäras när utdata sänds per post gäller vad som därom stadgas eller bestäms särskilt.

Data i maskinläsbart register
2 §

Av dem som innehar tillstånd att använda ett maskinläsbart register uppbärs för nyttjanderätten 70 mark per användningsmånad samt avgifter för meddelanden och utdata per register enligt följande:

1) För Finlex-register 70 penni per meddelande och 70 penni per utdata; av högskolor uppbärs emellertid på motsvarande vis 40 penni;

2) För advokatregistret 2 mark per meddelande och 2 mark per utdata;

3) För köpvittnesregistret 2 mark per meddelande och 2 mark per utdata;

4) För registret över äktenskapsförordsärende 10 mark per meddelande och 10 mark per utdata;

5) För justitieförvaltningens adress- och telefonregister 70 penni per meddelande och 70 penni per utdata.

För officiellt bestyrkta utdata ur registret över äktenskapsförordsärenden uppbärs avgifter i enlighet med vad som stadgas om intyg som utfärdas av allmänna underrätter.

3 §

För utdata som erhållits direkt ur Finlex-register uppbärs 7 mark för första sidan och 2 mark för varje därpå följande sida.

4 §

För distribution som utförs regelbundet på grund av årsbeställning uppbärs avgift enligt sidantalet, så att för en årlig distribution av mer än 1 200 sidor uppbärs 1 000 mark om året och för distribution av mer än 500 sidor 500 mark om året. För en distribution av mer än 150 sidor uppbärs 160 mark om året och för en mindre distribution 50 mark om året.

Utdrag ur näringsförbudsregistret
5 §

För utdrag ur näringsförbudsregistret uppbärs en 22 marks avgift av andra än statliga myndigheter.

Förteckning ur föreningsregistret
6 §

För en på beställning uppgjord förteckning över uppgifter i föreningsregistret uppbärs 2 mark 20 penni per registrerad förening.

Uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret
7 §

Av den som innehar tillstånd att använda lagfarts- och inteckningsregistrets maskinläsbara fil uppbärs 22 mark för en utskrift av sådana uppgifter ur lagfartsregistret som gäller en enda fastighet och 86 mark för en utskrift av sådana uppgifter ur inteckningsregistret som gäller en enda fastighet.

8 §

För en ur lagfartsregistret utskriven förteckning som innehåller uppgifter om fler än en fastighet, uppbärs för varje fastighet en femtedel av de i 7 § stadgade avgifterna. Dessutom uppbärs de avgifter som nämns i 10 och 11 §§.

Ersättande av avgifter som uppbärs av statens datamaskincentral
9 §

Utöver vad som stadgas i 2, 6 och 7 §§, uppbärs även de avgifter som justitieministeriet skall betala för tjänster som ministeriet i och för dataöverföring köpt av statens datamaskincentral.

Separat utförda prestationer
10 §

För statistiska tabeller, datakombinationer och andra sådana prestationer som utförs separat med anlitande av registret uppbärs en avgift som svarar mot beloppet av de kostnader som prestationen åsamkar justitieministeriet, dvs. prestationens självkostnadsvärde.

11 §

De kostnader som hör till självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) Arbetskostnaderna beräknas enligt arbetets art och antalet arbetstimmar. Arbetskostnaderna per timme erhålls så, att månadslönen enligt följande avlöningsklasser i I dyrortsklassen divideras med talet 150 och den erhållna kvoten höjs med 68 procent:

Lednings-, övervaknings- och sakkunniguppdrag, planering, utarbetande och analys av statistik och forskning samt ADB-programmering A 23.

Byråtjänster, för- och efterbehandling i samband med uppdrag samt användning av dataterminal A 13.

2) Maskinkostnaderna beräknas enligt användningstiden och timpriset för de anläggningar som begagnas. Timpriset erhålls genom att de månatliga hyres- och servicekostnaderna divideras med talet 130.

3) Övriga kostnader är de betalningar som datasystemsenheten erlagt för tjänster som den köpt hos andra och som behövs för att utföra prestationen samt för anskaffningar som den gjort för prestationen ävensom resekostnader.

4) Som sådana indirekta kostnader vilka avses i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) uppbärs ett belopp som utgör 44 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

Avgiftsfria data
12 §

Hos myndigheterna inom justitieministeriets verksamhetsområde uppbärs inte i 2, 3, 4, 7, 8 och 9 §§ stadgade avgifter. Hos andra statliga myndigheter uppbärs inte avgifter för sådana data som justitieministeriet eller domstolarna med stöd av lag eller förordning skall tillställa myndigheten.

I 2 § nämnda avgifter uppbärs inte hos en sådan myndighet eller anstalt eller hos ett sådant samfund av vars data registret är uppbyggt.

Hos kommuner uppbärs inte avgift för data som är avsedda för deras eget bruk och om vilka stadgas i 7 §.

Uppbörd av avgift
13 §

Avgift uppbärs när prestationen överlämnas eller enligt fakturering sedan prestationen utförts, varvid betalningstiden är 14 dagar. Av särskilda skäl kan betalningstiden förlängas. För den förlängda betalningstiden uppbärs en årlig ränta om 12 procent. Betalas avgiften inte senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent jämte de indrivningskostnader som eventuellt har åsamkats staten. Dröjsmålsränta om mindre än tio mark uppbärs inte.

För en prestation kan uppbäras förskottsbetalning.

Avgift kan indrivas utan dom eller utslag i enlighet med vad som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Närmare bestämmelser
14 §

Justitieministeriet utfärdar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande
15 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 december 1985 om grunderna för avgifter till justitieministeriets datasystemsenhet (1061/85).

Helsingfors den 29 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.