88/1988

Given i Helsingfors den 29 januari 1988

Lag om ändring av 26 och 51 §§ gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 26 och 51 §§ gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) som följer:

26 §

Går en elev i gymnasium i någon annan kommun än den där han i början av terminen har hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69), är elevens hemkommun skyldig att till den kommun som upprätthåller gymnasiet betala den av eleven föranledda andelen av gymnasiets till statsandel berättigande driftskostnader, från vilka har avdragits de enligt lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78) beräknade statsandelarna och statsunderstöden samt gymnasiets övriga inkomster.

51 §

För en elev i ett privat gymnasium är elevens hemkommun skyldig att betala ersättning till upprätthållaren enligt de grunder som stadgas i 26 §.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Regeringens proposition 110/87
Kulturutsk. bet. 4/87
Stora utsk. bet. 123/87

Helsingfors den 29 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.