55/1988

Given i Helsingfors den 22 januari 1988

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

upphävs i förordningen den 31 december 1986 om utrikesförvaltningen (1069/86) 16 och 26 §§, 43 § 5 mom. och 49 § 4 mom.,

ändras 1, 4-6, 8 och 10-12 §§, mellanrubriken före 26 §, 27-32 §§, 35 § 2 mom. 2 punkten, 39 §, 43 § 3 mom., 44-46 §§, 49 § 1 och 3 mom., 56, 57, 58, 59, 66, 67, 71, 74 § och 75 §§ samt i den finska texten mellanrubrikerna före 56 och 58 §§,

av dessa lagrum 58 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 13 februari 1987 (118/87) och 10 april 1987 (386/87), samt

fogas till förordningen nya 14 a och 14 b §§ samt en ny mellanrubrik före 32 § som följer:

1 kap.

Utrikesförvaltningens organisation

Ministeriets organisation
1 §

Vid utrikesministeriet finns

1) en administrativ avdelning,

2) en politisk avdelning,

3) en handelspolitisk avdelning,

4) en rättsavdelning,

5) en avdelning för utvecklingssamarbete,

6) en protokollavdelning och

7) en press- och kulturavdelning.

Vid ministeriet finns dessutom en övervaknings- och inspektionsenhet.

4 §

Vid administrativa avdelningen finns

1) en personalbyrå,

2) en ekonomibyrå,

3) en fastighets- och materielbyrå samt

4) en arkiv- och kanslibyrå.

Vid administrativa avdelningen finns dessutom en utbildningsenhet, en kommunikationsenhet, en ADB-enhet och en säkerhetsenhet.

5 §

Administrativa avdelningen handlägger ärenden som angår

1) organisering och planering av utrikesförvaltningen och utveckling av dess metoder,

2) lagstiftning som hör till ministeriets verksamhetsområde, om inte handläggningen av därtill hörande ärenden ankommer på någon annan avdelning,

3) utrikesförvaltningens budget och den ekonomiska planeringen, användningen av anslag och tillsynen däröver samt ministeriets verksamhet som redovisningsverk,

4) personaladministrativa frågor,

5) utrikesförvaltningens fastigheter och lokaler samt anskaffningar, flyttningar och andra materielfunktioner,

6) utrikesförvaltningens arkiv och bibliotek samt annan kansliverksamhet och kurirförbindelser,

7) säkerhetsfrågor,

8) utnämning av Finlands honorära konsuler och beviljande av exekvatur för främmande makters konsulära representanter i Finland,

9) diplomat- och tjänstepass,

10) automatisk databehandling och kontorsautomation,

11) telekommunikation samt

12) andra administrativa frågor som hänför sig till utrikesförvaltningen, om de inte ankommer på andra avdelningar.

6 §

Vid politiska avdelningen finns

1) en byrå för västländerna och allmänna politiska frågor,

2) en nordisk byrå,

3) en byrå för de socialistiska länderna,

4) en byrå för Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern,

5) en byrå för ärenden som gäller internationella organisationer samt

6) en byrå för nedrustning och säkerhetspolitiska frågor.

8 §

Vid handelspolitiska avdelningen finns

1) en byrå för västeuropeiska och allmänna handelspolitiska frågor,

2) en byrå för allmänna ekonomiska organisationer,

3) en byrå för Sovjetunionen,

4) en byrå för de socialistiska länderna (förutom Sovjetunionen),

5) en byrå för utvecklingsländerna,

6) en byrå för Förenta Nationernas ekonomiska och handelspolitiska frågor.

Vid handelspolitiska avdelningen finns dessutom en enhet för exportfrämjande, en enhet för frågor rörande tekniska hinder för handeln samt sekretariatet för Finlands grupp i den permanenta, regeringarna emellan bildade finsk-sovjetiska samarbetskommissionen, sekretariatet för den finska parten i den finsk-sovjetiska vetenskapligt-tekniska samarbetskommittén och sekretariatet för den finska parten i republiken Finlands och Rådets för ömsesidigt ekonomiskt bistånd samarbetskommission.

10 §

Vid rättsavdelningen finns

1) en folkrättsbyrå,

2) en byrå för internationella fördragsärenden och

3) en byrå för allmänna och konsulära ärenden.

Vid rättsavdelningen finns dessutom en passenhet.

11 §

Rättsavdelningen handlägger ärenden som angår

1) juridiska frågor mellan Finland och främmande stater, juridiska frågor som hänför sig till internationella organisationer och förhandlingar för ingående av de internationella överenskommelser som dessa ärenden förutsätter, till den del dessa inte hör till andra avdelningars verksamhetsområde,

2) juridiska frågor som hänför sig till ikraftträdande och publicering av internationella överenskommelser, utlåtanden som gäller dessa samt fördragsregistret och registrering av överenskommelser,

3) Finlands deltagande i internationella möten av juridisk och annan natur,

4) finska medborgares rättigheter och allmänna rättsskydd utomlands, bistående av finska medborgare som utomlands råkat i nödställt läge, arv och pensioner utomlands som tillfaller finska medborgare, internationella familjerättsliga frågor, juridiska frågor i anslutning till sjöfart, internationella rättshjälpsärenden jämte delgivning av handlingar och utlämning på grund av brott samt lagstiftning och utredningar som gäller internationell privaträtt,

5) finska val, till den del de förrättas utomlands,

6) uppehållstillstånd och visum för återresa för tjänstemän vid främmande staters beskickningar i Finland och för övrig utländsk personal vid beskickningarna samt

7) andra juridiska frågor som hänför sig till utrikesförvaltningen, till den del de inte ankommer på andra avdelningar.

Vad som ovan stadgas om bistående av finska medborgare, gäller i enlighet med de anvisningar som utfärdas separat av utrikesministeriet även medborgare i ett annat nordiskt land som varaktigt bor i Finland liksom även flyktingar och personer utan medborgarskap som varaktigt bor i Finland samt i vissa fall även andra utlänningar som har starka band till Finland.

12 §

Vid avdelningen för utvecklingssamarbete finns

1) en jord- och skogsbruksbyrå,

2) en byrå för social utveckling,

3) en byrå för näringslivets infrastruktur,

4) en byrå för medborgarorganisationer,

5) en byrå för livsmedelshjälp och humanitärt bistånd,

6) en byrå för FN-systemets internationella utvecklingsfrågor samt

7) en byrå för internationella utvecklingsfinansieringsinstitutioner.

Vid avdelningen för utvecklingssamarbete finns dessutom en enhet för forskning och utveckling, en informationsenhet, en enhet för ekonomiförvaltning, en enhet för allmän förvaltning, en programmeringsenhet, en utvecklingsenhet för projektverksamheten samt en enhet för personalbistånd.

14 a §

Vid press- och kulturavdelningen finns

1) en pressbyrå och

2) en kulturbyrå.

14 b §

Press- och kulturavdelningen handlägger ärenden som angår

1) Finlands internationella press- och kulturrelationer,

2) främjande av kännedomen om Finland i utlandet,

3) planering och distribution av informationsmaterial,

4) pressarrangemangen i samband med stats- och ministerbesök,

5) ekonomisk informationsverksamhet som riktar sig till utlandet samt

6) förhållandena till massmedierna i frågor som hänför sig till utrikesförvaltningen, till den del de inte ankommer på andra avdelningar.

Tjänster inom utrikesförvaltningen
27 §

Inom utrikesförvaltningen finns följande tjänster:

1) tjänster inom det enhetliga tjänstesystemet: utrikesråd, legationsråd, utrikessekreterare, administrativ utrikessekreterare, translator, attaché, administrativ attaché, avdelningssekreterare, byråsekreterare, byråfunktionär, expeditionsvakt, vaktmästare,

2) speciella tjänster vid ministeriet: statssekreterare, understatssekreterare, lagstiftningsråd, överinspektör, övertranslator, redovisningschef, säkerhetschef, överrevisor, ekonomisekreterare, telekommunikationschef, ADB-chef, byråingenjör, translator, kamrer, arkivarie, telekommunikationssekreterare, arkivamanuens, bibliotekarie, utbildningssekreterare, revisor, biblioteksamanuens, notarie, redovisningssekreterare, registrator, huvudbokförare, vaktmästerichef, städare,

3) tjänster i presskarriären inom det enhetliga tjänstesystemet: pressråd, pressekreterare, pressattaché samt

4) tjänster i utvecklingssamarbetskarriären inom det enhetliga tjänstesystemet: biståndsråd, biståndssekreterare, biståndsattaché.

Inom utrikesförvaltningen kan också finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Tjänster i utvecklingssamarbetskarriären inom det enhetliga tjänstesystemet anses till tjänsteställningen motsvara tjänster inom det enhetliga tjänstesystemet så att biståndsråd som byråchef motsvarar utrikesråd och annars legationsråd samt så att biståndssekreterare motsvarar utrikessekreterare och biståndsattaché motsvarar attaché.

28 §

Republikens president utnämner på framställning av statsrådet utan att tjänsterna ledigförklaras statssekreterare, understatssekreterare, utrikesråd, lagstiftningsråd, biståndsråd, legationsråd, pressråd, överinspektör, säkerhetschef, övertranslator, redovisningschef, telekommunikationschef, utrikessekreterare, pressekreterare och biståndssekreterare.

Attaché, administrativ attaché, pressattaché, biståndsattaché och tjänstemän med lägre tjänsteställning än dessa utnämns av utrikesministeriet utan att tjänsten ledigförklaras. Tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av utrikesministeriet.

Andra tjänstemän utnämns av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

29 §

En understatssekreterare förordnas till sin uppgift av republikens president.

30 §

Republikens president förordnar

1) till avdelningschef, inspektör inom utrikesförvaltningen, ambulerande ambassadör, biträdande avdelningschef och konsultativ tjänsteman ett utrikesråd,

2) till byråchef och till chef för annan med en byrå jämförbar enhet ett utrikesråd eller ett legationsråd.

3) till chef för ambassad som förestås av en ambassadör och till chef för permanent delegation, särskild mission och konsulat som förestås av en utsänd generalkonsul ett utrikesråd,

4) till chef för beskickning som förestås av en ambassadör eller en chargé d'affaires ett utrikesråd, ett legationsråd eller ett biståndsråd samt

5) till chef för annat konsulat som förestås av en utsänd konsul ett legationsråd, ett biståndsråd, en utrikessekreterare, en biståndssekreterare, en administrativ utrikessekreterare, en attaché eller en administrativ attaché.

Till avdelningschef, biträdande avdelningschef, konsultativ tjänsteman, byråchef och till chef för annan med en byrå jämförbar enhet vid avdelningen för utvecklingssamarbete kan även förordnas ett biståndsråd samt till byråchef vid press- och kulturavdelningen ett pressråd och till chef för en sådan ambassad i vars verksamhet huvudvikten ligger på utvecklingssamarbete, ett biståndsråd.

Ministeriet förordnar tjänsteman till annan än i 1 mom. avsedd uppgift, om uppgiften inte direkt bestäms på basis av tjänstebenämningen.

Har ordinarie chef för en beskickning inte förordnats eller är han förhindrad att sköta sin uppgift, är utrikesråd, legationsråd, utrikessekreterare eller attaché vid beskickningen, som är äldst till tjänsteåren, interimistisk chef för beskickningen, om inte utrikesministeriet förordnar någon annan tjänsteman inom förvaltningen att interimistiskt sköta tjänsten som chef för beskickningen.

31 §

Utrikesråd, legationsråd, utrikessekreterare, administrativ utrikessekreterare, attaché, administrativ attaché och translator som avses i 27 § 1 mom. 1 punkten är, om de inte genom anteckning i utnämningbrevet blivit varaktigt förordnade till ministeriet, skyldiga att flytta till annan tjänstgöringsort från ministeriet till utrikesrepresentationen, från en stationeringsort inom utrikesrepresentationen till en annan och att övergå från utrikesrepresentationen till ministeriet. Av de tjänstemän som avses i 27 § 1 mom. 2 punkten gäller denna skyldighet även statssekreteraren och understatssekreterare, som samtidigt skall utnämnas till tjänster som utrikesråd.

Övriga tjänstemän som avses i 27 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten är skyldiga att övergå endast från utrikesrepresentationen till ministeriet.

Titlar
32 §

Ett utrikesråd som förordnats till chef för en ambassad eller därmed jämförbar beskickning har befullmäktigad utomordentlig ambassadörs rang och värdighet samt en tjänsteman som förordnats till chef för en legation rang och värdighet av utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister eller chargé d'affaires.

Om tilldelande av titel åt annan tjänsteman inom utrikesförvaltningen beslutar republikens president. Utrikesministeriet kan likväl berättiga en person med anställning vid utrikesrepresentationen att använda annan än i 1 mom. nämnd titel under den tid som tjänstgöringen på stationeringsorten varar.

35 §

Understatssekreterarens ansvarsområden är följande:


2) politiska samt press- och kulturärenden (politisk understatssekreterare),


39 §

Chefen för administrativa avdelningen avgör dessutom ärenden som angår

1) tjänsteresor för utrikesrepresentationens personal,

2) ortstillägg och andra ersättningar som betalas till utrikesrepresentationens tjänstemän,

3) utfärdande av diplomat- och tjänstepass,

4) utnämning, anställning och uppsägning av avdelningssekreterare samt motsvarande och lägre tjänstemän inom utrikesförvaltningen, förordnande av dem till uppgifter inom utrikesförvaltningen och placering på ministeriets avdelningar eller i fristående verksamhetsenheter,

5) arbetsavtal och förordnande till uppgift i fråga om personal i arbetsavtalsförhållande, med undantag av generalsekreterare, biträdande generalsekreterare och annan med dessa jämställd personal i arbetsavtalsförhållande vid sekretariat som avses i 3 § 2 mom.,

6) beviljande av sådan tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal för tjänstemän inom utrikesförvaltningen samt beviljande av motsvarande ledighet för personal i arbetsavtalsförhållande,

7) fastställande av semestertiderna för personalen inom utrikesförvaltningen sedan ministern har godkänt tiderna för statssekreterarens, understatssekreterarnas, beskickningschefernas, avdelningschefernas, inspektörens för utrikesförvaltningen och de konsultativa tjänstemännens semestrar, med de undantag som stadgas i 55 §,

8) ersättningar i enlighet med lagen om lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (176/87),

9) beviljande av befrielse från uppdrag som honorär konsul för längre tid än sex månader,

10) godkännande av reseräkningar som företetts försenade,

11) tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor samt

12) kontoavskrivningar.

43 §

Chefen för administrativa avdelningens fastighets- och materielbyrå avgör ärenden som angår anskaffning av inventarier och kontorsmaskiner för utrikesförvaltningen och avskrivning av dessa samt hyra av tjänstebostäder för andra än beskickningscheferna.


44 §

Den tjänsteman vid rättsavdelningen som förordnats att handha passärenden avgör i enlighet med ministeriets anvisningar ärenden som angår uppehållstillstånd och visum för återresa för tjänstemän och annan utländsk personal vid främmande staters beskickningar i Finland.

45 §

Inspektören för utrikesförvaltningen är chef för övervaknings- och inspektionsenheten och utför sådana inspektions- och övriga uppgifter inom sitt verksamhetsområde som ministern eller statssekreteraren ålägger honom eller som enligt arbetsordningen ankommer på honom.

46 §

En konsultativ tjänsteman förordnas att tjänstgöra vid en avdelning i ministeriet eller vid övervaknings- och inspektionsenheten. En konsultativ tjänsteman kan även tjänstgöra direkt under statssekreteraren eller en understatssekreterare.

49 §

Ministeriets föredragande i statsrådet är inom utrikesförvaltningen statssekreteraren, understatssekreterare, utrikesråd, legationsråd, pressråd, biståndsråd, utrikessekreterare, pressekreterare och biståndssekreterare, vilkas tjänstgöringsställe är ministeriet.


Inom ministeriet föredras ärenden, förutom av de tjänstemän som nämns i 1 och 2 mom., av de tjänstemän som ministeriet förordnar därtill.

56 §

Till tjänsterna som statssekreterare och som understatssekreterare vid utrikesministeriet samt till tjänst som utrikesråd, legationsråd, utrikessekreterare eller attaché inom utrikesförvaltningen kan utnämnas endast den som har förklarats behörig för tjänster inom utrikesförvaltningen eller som har vunnit behörighet för dem enligt grunder som gällt innan denna förordning träder i kraft.

En förutsättning för behörighet är godkänd genomgång av den provtjänstgöring som avses i 65 § samt fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska och ett annat i 63 § 2 punkten nämnt språk.

57 §

För tjänsterna som administrativ utrikessekreterare samt som administrativ attaché och som avdelningssekreterare inom utrikesförvaltningen fordras

1) högskoleexamen eller lämplig examen på institutsnivå eller att sökanden annars prövas ha sådan, särskilt inom utrikesförvaltningen uppnådd förmåga och skicklighet som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång,

2) god muntlig och skriftlig kunskap i finska, nöjaktig muntlig och skriftlig kunskap i svenska och fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska, franska, ryska, spanska eller tyska samt

3) att sökanden på ett godtagbart sätt genomgått en kurs i utrikesförvaltning eller en orienteringskurs i internationella frågor.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan till tjänsten som avdelningssekreterare utnämnas även den som uppfyller i 3 mom. uppräknade behörighetsvillkor och som har sådan inom utrikesförvaltningen förvärvad erfarenhet som skötseln av tjänsten förutsätter.

För tjänsterna som byråsekreterare och byråfunktionär inom utrikesförvaltningen fordras

1) sådan förmåga och skicklighet som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång samt

2) nöjaktig muntlig och skriftlig kunskap i svenska och tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska, franska, ryska, spanska eller tyska.

För tjänsterna som expeditionsvakt och vaktmästare inom utrikesförvaltningen fordras

1) sådan förmåga och skicklighet som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång samt

2) tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda något av de språk som nämns i 3 mom. 2 punkten.

58 §

Utan hinder av vad som stadgas i 56 § 1 mom. kan till en sådan utrikesråds-, legationsråds- eller utrikessekreterartjänst, där skötseln av uppgifterna inte förutsätter inom utrikesförvaltningen förvärvad erfarenhet, utnämnas även den som har sådan erfarenhet som krävs för att sköta uppgiften, en lämplig högre högskoleexamen, föreskriven kunskap i det andra inhemska språket samt fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda ett av de i 63 § 2 mom. nämnda språken. En sådan tjänsteman förordnas till stadigvarande tjänsteutövning vid ministeriet.

Tjänster som avses i 1 mom. är

1) ett legationsråd vid rättsavdelningens folkrättsbyrå,

2) högst tre utrikessekreterare vid rättsavdelningen,

3) det legationsråd och den utrikessekreterare som förordnats att sköta forsknings- och planeringsuppgifter vid administrativa avdelningen, det legationsråd eller den utrikessekreterare som förordnats att sköta juridiska uppgifter som gäller administrationen samt det legationsråd eller den utrikessekreterare som förordnats att vid administrativa avdelningens personalbyrå behandla frågor som gäller anställningsförhållanden,

4) legationsrådet och utrikessekreteraren vid administrativa avdelningens utbildningsenhet,

5) det utrikesråd eller legationsråd som förordnats till uppgiften som chef för administrativa avdelningens arkiv- och kanslibyrå samt legationsrådet vid denna byrå,

6) det utrikesråd eller legationsråd som förordnats till uppgiften som chef för administrativa avdelningens ekonomibyrå och legationsrådet vid ekonomibyrån,

7) det utrikesråd eller legationsråd som förordnats till uppgiften som chef för administrativa avdelningens fastighets- och materielbyrå,

8) det legationsråd som bistår den nordiska samarbetsministerns ställföreträdare vid politiska avdelningen,

9) högst två legationsråd vid handelspolitiska avdelningens byrå för västeuropeiska och allmänna handelspolitiska frågor,

10) högst två legationsråd vid handelspolitiska avdelningens byrå för allmänna ekonomiska organisationer,

11) högst två legationsråd och högst två utrikessekreterare vid handelspolitiska avdelningens byrå för de socialistiska länderna (förutom Sovjetunionen) och handelspolitiska avdelningens byrå för utvecklingsländerna samt

12) det utrikesråd som förordnats till uppgiften som chef för press- och kulturavdelningen.

För följande tjänster inom utrikesförvaltningen krävs utöver föreskriven kunskap i finska och svenska:

1) för tjänsten som lagstiftningsråd vid rättsavdelningen juris kandidatexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete samt sådan god förmåga att i tal och skrift använda svenska språket som behövs i lagberedningsarbete samt fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska,

2) för tjänsten som utbildningssekreterare högre högskoleexamen och förtrogenhet med utbildningsfrågor,

3) för tjänsten som säkerhetschef högskoleexamen, god förtrogenhet med säkerhetsfrågor samt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska,

4) för tjänsten som övertranslator filosofie kandidatexamen och utmärkt förmåga att i tal och skrift använda franska, ryska eller tyska,

5) för tjänsten som translator filosofie kandidatexamen och utmärkt förmåga att i tal och skrift använda engelska, franska, ryska, svenska eller tyska, för de två translatorstjänsterna vid rättsavdelningen högskoleexamen eller annan för tjänsten lämplig examen och utmärkt förmåga att i tal och skrift använda engelska, franska, ryska eller tyska samt fullständigt behärskande av finska språket och därtill för innehavaren av den ena translatorstjänsten fullständigt behärskande av svenska språket,

6) för tjänsten som överinspektör vid övervaknings- och inspektionsenheten högre högskoleexamen och förtrogenhet med statsförvaltningen,

7) för tjänsten som överinspektör i arkivuppgifter samt för tjänsten som arkivarie filosofie, politices eller sociologie kandidatexamen eller kandidatexamen i samhällsvetenskaper samt vid riksarkivet avlagd arkivexamen, god förtrogenhet med det offentliga arkivväsendet samt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda ett av de främmande språk som nämns i 63 § 2 punkten och tillräcklig förmåga att förstå text på två andra,

8) för tjänsten som arkivamanuens filosofie, politices eller sociologie kandidatexamen eller kandidatexamen i samhällsvetenskaper, vid riksarkivet avlagd arkivvårdexamen samt tillräcklig förmåga att förstå text på engelska och på två andra av de främmande språk som nämns i 63 § 2 punkten,

9) för tjänsten som bibliotekarie filosofie kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen samt facklig examen inom biblioteksväsendet eller motsvarande utbildning samt sådan språkkunskap som nämns i 7 punkten,

10) för tjänsten som telekommunikationschef och tjänsten som telekommunikationssekreterare förtrogenhet med telekommunikationsverksamhet och därmed sammanhängande tekniska frågor,

11) för tjänsten som överrevisor samt för tjänsten som redovisningschef högre högskoleexamen eller ekonomexamen enligt de stadganden som gällde innan förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper (402/77) trädde i kraft och god förtrogenhet med offentlig ekonomiförvaltning,

12) för tjänsten som överinspektör, som handhar fastighetsärenden, för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen och kännedom om fastighetsförvaltning och för annan överinspektörstjänst högre högskoleexamen eller ekonomexamen och förtrogenhet med fastighets- och materielförvaltning,

13) för tjänsten som ekonomisekreterare högskoleexamen samt förtrogenhet med offentlig ekonomiförvaltning och ekonomiplanering,

14) för tjänsten som kamrer högskoleexamen och förtrogenhet med bokföring och betalningsrörelse,

15) för tjänsterna som pressråd, pressekreterare och pressattaché högre högskoleexamen eller annars goda förutsättningar för att sköta tjänsten, god förtrogenhet med pressbranschen och informationsverksamheten samt fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska,

16) för tjänsterna som biståndsråd och som biståndssekreterare högre högskoleexamen, administrativ erfarenhet och god förtrogenhet med frågor inom utvecklingssamarbetet samt fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska,

17) för tjänsten som biståndsattaché högskoleexamen och förtrogenhet med utvecklingssamarbetsfrågor samt fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska.

Om i 3 mom. inte särskilt stadgas om krav på språkkunskap, fordras av där nämnd tjänsteman dessutom tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda ett av de främmande språk som nämns i 63 § 2 punkten.

59 §

Av andra tjänstemän än de som nämns i 56-58 § fordras sådan genom tidigare verksamhet visad skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

66 §

Sedan den som antagits som attachéaspirant har fullgjort den provtjänstgöring som avses i 65 §, behandlar gallrings- och utbildningsnämnden slutligt frågan om hans kompetens för tjänster inom utrikesförvaltningen.

Innan nämnden avgör frågan om en attachéaspirants kompetens, skall den från ministeriet skaffa behövlig utredning om den framgång med vilken aspiranten under sin provtjänstgöringstid har fullgjort sina tjänsteåligganden och genomgått sin grundutbildning samt ett utlåtande om hans lämplighet för tjänster inom utrikesförvaltningen. På basis av de uppgifter som lämnats avgör nämnden, med beaktande av vad som stadgas i 56 § 2 mom., frågan om attachéaspirantens kompetens och lämplighet för anställning inom utrikesförvaltningen.

67 §

Den som antagits till attachéaspirant kan förordnas att handha en attachétjänst inom utrikesförvaltningen, likväl först efter minst ett års provtjänstgöring.

71 §

En tjänsteman som utnämnts av republikens president kan beviljas tjänstledighet av ministeriet för högst ett år och av statsrådet för längre tid. Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av ministeriet. Angående löneförmånerna under tiden för tjänstledighet stadgas särskilt eller överenskoms genom tjänstekollektivavtal.

Om anställning av en tjänstförrättande att sköta en tjänst inom utrikesförvaltningen interimistiskt för en längre tid än ett år och om skötseln av en tjänst under tjänstledighet som varar längre än ett år beslutar statsrådet, om republikens president är utnämnande myndighet. I övriga fall beslutar ministeriet om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet och om anställning av en tjänstförrättande att sköta tjänsten interimistiskt.

74 §

Avgångsåldern i utrikesförvaltningens tjänster är i fråga om statssekreterare understatssekreterare utrikesråd, biståndsråd, legationsråd och pressråd 65 år.

75 §

En tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör vid utrikesrepresentationen svarar i tvistemål som rör honom personligen samt i brottmål, om brottet har begåtts utomlands och målet inte enligt lag skall handläggas av högre rätt, vid rådstuvurätten i Helsingfors.

Av republikens president utnämnd tjänsteman inom utrikesförvaltningen åtalas för brott i tjänsten vid Helsingfors hovrätt och annan tjänsteman vid rådstuvurätten i Helsingfors.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988. Dock träder 1, 4, 6, 10, 14 a och 14 b §§ i kraft den 1 mars 1988.

På de tjänstemän som innan förordningen träder i kraft har fyllt eller som före den 1 juni 1988 fyller 65 år tillämpas vad som i 74 § stadgas om avgångsålder först räknat från nämnda dag.

Stadgandena om behörighetsvillkor i denna förordning gäller inte en tjänsteman i den tjänst som han innehar då förordningen träder i kraft eller till vilken han har utnämnts före detta.

Sådan dispens från föreskrivna behörighetsvillkor som beviljats för sådana tjänster eller befattningar vid utrikesministeriet eller inom utrikesrepresentationen som funnits innan denna förordning träder i kraft gäller även i denna förordning avsedda tjänster inom utrikesförvaltningen.

Helsingfors den 22 januari 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Tf. utrikesminister, Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.