47/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 januari 1988

Statsrådets beslut om understöd till föräldrar för sjukvård och rehabilitering av barn

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel har statsrådet vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 76 b § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant nämnda lagrum lyder i lag av den 30 december 1982 (1089/82), beslutat:

1 §

Inom ramen för de anslag som anvisats i statsförslaget betalar folkpensionsanstalten på det sätt som bestäms i detta beslut sjukvårds- och rehabiliteringsunderstöd till barns föräldrar som är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen (364/63).

2 §

Ersättning betalas till barns förälder för varje vardag under vilken föräldern på grund av sitt barns sjukvård eller rehabilitering varit förhindrad att utföra eget eller annans arbete, såvida föräldern för denna tid inte har sådan arbetsinkomst som avses i sjukförsäkringslagen. Såsom arbetsinkomst beaktas dock inte i detta beslut stöd för vård i hemmet av invalid, åldring eller kroniker och inte heller vårdarvode till fosterföräldrar. Såsom eget arbete anses arbete som avses i 15 § 2 mom. sjukförsäkringslagen. Ringa arbetsinkomst för annan tid än deltagande i barnets sjukvård eller rehabilitering utgör inte något hinder för betalning av understöd.

Understöd betalas högst till dess barnet fyller 16 år.

Vad som i detta beslut sagts om barn tillämpas på barn, adoptivbarn och fosterbarn till den som ansöker om understöd eller dennes make samt på barn som dessa eller den ena av dem har för avsikt att adoptera. Understöd betalas även till dem som på samma sätt som föräldrar faktiskt sköter barnet. Med make jämställs person med vilken den försäkrade fortgående lever i äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap.

3 §

Understöd betalas till förälder som på sjukhus eller på sjukhuspoliklinik i enlighet med läkares föreskrifter, på grund av svår sjukdom eller svårt handikapp som hans eller hennes barn lider av, deltar i vården eller rehabiliteringen av barnet.

Vad som sagts i 1 mom. gäller även av läkare ordinerad hemvård anknuten till sjukvård eller rehabilitering som givits på sjukhus eller sjukhuspoliklinik.

I 1 mom. avsedda svåra sjukdomar eller handikapp är leukemier och andra elakartade tumörer, svåra hjärtfel, svåra olycksfall och brännskador, svårbalanserad diabetes och inledningsskedet vid behandling av diabetes, svåra mentala rubbningar, svår utvecklingsskada, svår bronkialastma och svår ledgångsreumatism samt andra sjukdomar, handikapp och sjukdomstillstånd som i fråga om svårighetsgrad kan jämföras med de ovan nämnda sjukdomarna.

4 §

Till förälder med barn under sex år, som på sjukhus i enlighet med läkares föreskrifter deltar i vården eller rehabiliteringen av barnet, kan understöd betalas även om barnets sjukdom inte är svår. Understöd kan betalas även då förälder på sjukhuspoliklinik i enlighet med läkares föreskrifter, på grund av svår eller tidskrävande behandling, deltar i vården eller rehabiliteringen av barnet.

5 §

Understöd betalas även till förälder, som deltar i på lag grundad anpassningstränings- eller rehabiliteringskurs, som anordnas på grund av barnets sjukdom, eller i annan därmed jämförbar på lag grundad rehabiliteringsverksamhet.

6 §

Understödet per dag är lika stort som den dagpenning enligt sjukförsäkringslagen som skulle ha utbetalats om understödstagaren hade blivit arbetsoförmögen, dock högst 200 mark per vardag.

Understödets maximibelopp justeras varje kalenderår på det sätt som avses i 76 § 2 mom. sjukförsäkringslagen. Maximibeloppet avrundas till närmaste pennibelopp som är jämnt delbart med fem

7 §

Per kalenderår betalas för ettvart barn understöd enligt 3 § 1 mom. samt 4 och 5 §§ för sammanlagt högst 60 vardagar samt enligt 3 § 2 mom. ytterligare för högst 60 vardagar.

Av särskilda terapeutiska skäl kan understöd betalas för en tid som överskrider de maximitider som avses i 1 mom., för den tid barnet vårdas hemma dock högst för 90 vardagar, om det inte med beaktande av barnets sjukdomsutveckling är oskäligt att upphöra med betalningen.

Understöd betalas för samma tid för ett barn endast till den ena av föräldrarna. Understöd kan betalas till båda föräldrarna för tiden för deltagande i vård eller rehabilitering som givits på sjukhus eller sjukhuspoliklinik eller i rehabiliteringsverksamhet som avses i 5 §, om läkaren har ansett det vara nödvändigt.

8 §

Understöd betalas inte till den del försäkrad har på lag grundad rätt att på samma grund få ersättning som motsvarar i detta beslut avsett understöd.

9 §

Beträffande ansökande om understöd, behandling av ansökan och utbetalning av understöd gäller sjukförsäkringslagens stadganden om dagpenning i tillämpliga delar, såvida inte annat följer av detta beslut. Om understöd skall ansökas hos socialförsäkringskommissionen för den kommun inom vilken sökanden har sitt egentliga bo och hemvist.

Till ansökan skall fogas utredning om barnets sjukdom och en utredning som ansluter sig till frånvaron från arbetet samt annan utredning som är nödvändig för att beslut som gäller ansökningen skall kunna fattas.

10 §

I socialförsäkringskommissionens beslut som gäller understöd får ändring inte sökas genom besvär.

11 §

För utbetalning av i detta beslut avsett understöd erläggs till folkpensionsanstalten, förskott i enlighet med vad social- och hälsovårdsministeriet beslutar särskilt.

Folkpensionsanstalten skall återbetala överbetalt förskottsbelopp till social- och hälsovårdsministeriet på det sätt som ministeriet bestämmer.

12 §

Folkpensionsanstalten ombesörjer verkställigheten av detta beslut.

Folkpensionsanstalten leder och övervakar beviljandet och utbetalningen av i detta beslut avsett understöd samt utfärdar allmänna anvisningar om avgörandet beträffande ansökan om understöd.

13 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1988 och det tillämpas på understöd som betalas för den 1 februari 1988 eller för tiden efter detta.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 5 februari 1987 om understöd till föräldrar för sjukvård och rehabilitering av barn (93/87), dock så att sistnämnda beslut tillämpas på understöd som betalas för tiden före den 1 februari 1988.

Markbeloppet, som nämns i beslutets 6 § 1 mom., motsvarar löneindextalet för år 1987.

Helsingfors den 21 januari 1988

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.