43/1988

Given i Helsingfors den 22 januari 1988

Förordning om försäkringsföreningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 16 kap. 12 § lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/87):

1 §

Handlingar rörande fusion mellan försäkringsföreningar, överlåtelse av försäkringsbeståndet eller ombildning av försäkringsförening till ömsesidigt försäkringsbolag skall hållas tillgängliga vid social- och hälsovårdsministeriet till utgången av den tid som stadgas i 8 kap. 2 § 2 mom. och 14 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkringsföreningar.

2 §

Om social- och hälsovårdsministeriet förbjuder försäkringsföreningen att bevilja nya försäkringar eller att överlåta eller pantsätta egendom som föreningen besitter, skall ministeriet på föreningens bekostnad kungöra detta i officiella tidningen och meddela delägarna i föreningen på det sätt som föreskrivs i stadgarna.

3 §

När bokslutet, om vilket stadgas i 13 kap. 9 § lagen om försäkringsföreningar, och den berättelse som nämns i 12 § samma kap. samt revisionsberättelsen är färdiga, skall en kopia av dem utan dröjsmål inlämnas till social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet skall även ges en kopia av det meddelande från likvidatorerna som nämns i förstnämnda lagrum.

4 §

När försäkringsföreningen har införts i handelsregistret eller när en anteckning i handelsregistret har ändrats, skall föreningens styrelse utan dröjsmål meddela social- och hälsovårdsministeriet detta.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.

Helsingfors den 22 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.