39/1988

Given i Helsingfors den 22 januari 1988

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 64 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) och

fogas till lagen nya 30 a, 56 a, 64 a och 65 b §§ som följer:

30 a §

Ärenden enligt denna lag som är gemensamma för de försäkringsanstalter som nämns i 29 § 1 mom. och 30 § 1 mom. sköts av ett gemensamt organ för dessa anstalter, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund r.f.

6 kap.

Straffbestämmelser


56 a §

Den som olovligen röjer vad han vid fullgörandet av en uppgift enligt denna lag fått veta om någons ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller om en affärshemlighet som gäller försäkringstagaren, skall för brott mot tystnadsplikt enligt lagen om olycksfallsförsäkring dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag.

Allmänna åklagaren har inte rätt att väcka åtal för ett brott som nämns i 1 mom., om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.

8 kap.

Särskilda stadganden


64 §

Det gemensamma organ som nämns i 30 a § skall föra statistik över sådana olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som avses i denna lag, lagen om yrkessjukdomar (638/67) och lagen angående innehavares av statstjänst och -befattning rätt till skadestånd vid olycksfall (154/35) samt över de ersättningar som utbetalts för dem.

Försäkringsanstalterna skall lämna det gemensamma organet de upplysningar som behövs för statistiken enligt 1 mom. Upplysningarna skall innehålla uppgifter om olycksfall i arbete och yrkessjukdomar, de skador och sjukdomar som orsakats av dem, de ersättningar som utbetalas till varje skadeståndstagare och de faktorer som inverkar på ersättningens storlek samt uppgifter om försäkringstagaren, dennes bransch, utbetalda löner och försäkringspremier.

Försäkringsanstalterna skall vid behov ge arbetarskyddsstyrelsen de uppgifter som behövs för statistiken och som gäller olycksfallsanmälningar enligt 39 §.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om hur uppgifter skall lämnas till det gemensamma organet och arbetarskyddsstyrelsen.

64 a §

En försäkringsanstalt eller försäkringsanstalternas gemensamma organ kan ge institutet för arbetshygien uppgifter för registret över arbetsrelaterade sjukdomar.

65 b §

En försäkringsanstalt eller försäkringsanstalternas gemensamma organ kan för vetenskaplig forskning lämna sådana uppgifter om försäkrings- eller ersättningsärenden som de förfogar över, förutsatt att det inte är fråga om uppgifter som enligt 56 a § 1 mom. är sekretessbelagda. Social- och hälsovårdsministeriet kan dock ge tillstånd till att uppgifter som avses i 56 a § 1 mom. lämnas ut för vetenskaplig forskning, om utlämnandet och användningen av uppgifterna inte äventyrar de intressen som tystnadsplikten skall skydda. Om inte annat följer av tillståndet, gäller i fråga om tillståndshavarens tystnadsplikt vad som stadgas i 56 a § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988, men skall likväl tillämpas från och med den 1 januari 1988.

Vad 64 § 2 mom. stadgar om försäkringsanstalternas skyldighet att lämna uppgifter för statistik tillämpas dock på statskontoret från och med den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 202/87
Socialutsk. bet. 29/87
Stora utsk. bet. 171/87

Helsingfors den 22 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.