31/1988

Given i Helsingfors den 15 januari 1988

Förordning om ändring av förordningen om statsrådets kansli

På föredragning av statsministern

upphävs i förordningen den 24 februari 1984 om statsrådets kansli (217/84) 1 § 2 mom., 2 § 4 punkten och 6 §,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 17 januari 1986 (26/86), samt

ändras 3 § 1 och 2 punkten, 9-11 §§, 13 § 2 punkten, den inledande meningen i 19 § samt 19 § 3, 7 och 10 punkten som följer:

3 §

Administrativa byrån handlägger ärenden som angår:

1) riksdagens sammankommande och avslutande samt andra formella åtgärder med anledning av riksdag,

2) republikens presidents kansli,


9 §

Vid statsrådets kansli finns tjänster som kanslichef med avtalslön, regeringsråd, som är avdelningschef för allmänna avdelningen, byråchef för allmänna avdelningens translatorsbyrå och äldre regeringssekreterare, som är byråchef för allmänna avdelningens administrativa byrå. Vid kansliet finns dessutom tjänster som äldre och yngre regeringssekreterare, biträdande byråchef för translatorsbyrån, specialforskare, övertranslator, translator, arkivarie, kamrer, föredragningssekreterare, överregistrator, avdelningssekreterare, notarie, registrator, biträdande inspektör, chaufförsförman, vaktmästerichef, sessionsvakt, expeditionsvakt, vaktmästare, yngre vaktmästare, byråsekreterare, expeditör, bokförare, byråfunktionär, chaufför, arkivbiträde, arkivfotograf samt maskinskrivare.

Vid statsrådets kansli kan dessutom inom ramen för statsförslaget finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

10 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefstjänsten: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med den offentliga förvaltningen,

2) för regeringsråds- och regeringssekreterartjänsterna: vad som stadgas i reglementet för statsrådet (995/43),

3) för byråchefs-, biträdande byråchefs- och övertranslatorstjänsterna vid translatorsbyrån: juris kandidatexamen samt fullständigt behärskande av vartdera inhemska språket,

4) för translatorstjänsterna: vid universitet eller annan högskola avlagd, för tjänsten lämplig examen eller vid språkinstitut avlagd examen samt fullständigt behärskande av vartdera inhemska språket,

5) för arkivarietjänsterna: vid universitet eller annan högskola avlagd, för tjänsten lämplig examen samt vid riksarkivet avlagd arkivexamen,

6) för kamrerstjänsten: vid universitet eller annan högskola avlagd, för tjänsten lämplig examen samt förtrogenhet med bokföring och kännedom om statsverkets räkenskapsväsen,

7) för överregistrators- och notarietjänsterna: vicenotarieexamen eller annan vid universitet eller annan högskola avlagd, för tjänsten lämplig examen,

8) för föredragningssekreterartjänsterna: vid universitet eller annan högskola avlagd, för tjänsten lämplig examen samt

9) för avdelningssekreterar- och registratorstjänsterna: vid universitet eller annan högskola avlagd, för tjänsten lämplig examen eller annan för tjänsten lämplig examen. Av den avdelningssekreterare som är statsministerns sekreterare eller som är ministersekreterare krävs dessutom tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och engelska.

11 §

Angående utnämning av kanslichef, regeringsråd, byråchef och regeringssekreterare gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

Sekreteraren för statsministern samt andra tjänstemän som bistår statsministern anställs av statsministern för dennes verksamhetstid utan att tjänsterna ledigförklaras.

De politiska sekreterarna för ministrarna anställs av statsministern på framställning av vederbörande medlem av statsrådet för dennes verksamhetstid utan att tjänsten ledigförklaras.

Övrig personal utnämns eller anställs av statsrådets kansli.

13 §

Avdelningschef åligger:


2) att följa med utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde samt att ta erforderliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer,


19 §

Avdelningschefen avgör, om inte annat följer av 32 § reglementet för statsrådet, nedan nämnda ärenden, i vilka beslut skall fattas av statsrådets kansli och som gäller:


3) anställning och uppsägning av biträdande inspektör, chaufförsförman, vaktmästerichef, sessionsvakt, expeditionsvakt, vaktmästare, byråsekreterare, expeditör, bokförare, byråfunktionär, chaufför, arkivbiträde, arkivfotograf, maskinskrivare och motsvarande tjänstemän samt anställning och uppsägning av motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande,


7) beviljande av tjänstledighet med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal som ingåtts i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70),


10) fastställande av arvoden av engångsnatur,Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.

Helsingfors den 15 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.