7/1988

Utfärdat i Helsingfors den 8 januari 1988

Statsrådets beslut om priserna på flytande bränslen

Statsrådet har med stöd av 12 § och 14 § 1 mom. lagen den 15 februari 1974 om prisövervakning (156/74) vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

Försäljningspriser på flytande bränslen för landsvägstrafik
1 §

De högsta försäljningspriserna för tillverkare och importör av motorbensiner och dieselolja är inklusive omsättnings- och bränsleskatter samt övriga av myndighet påförda avgifter oberoende av leveransorten:

motorbensin
99-oktanig 271,02 p/l
92-oktanig 253,46 p/l
dieselolja
sommarkvalitet 183,65 p/l
vinterkvalitet 189,05 p/l
specialvinterkvalitet 195,05 p/l

Marknadsföringsbolags och service- eller distributionsstations försäljningsprovision fastställs inte.

Högsta försäljningspriser på brännoljor
2 §

De högsta försäljningspriserna inklusive omsättningsskatt för lätt och tung brännolja är i hela landet följande:

lätt brännolja
såld på service- eller distributionsstation 108,40 p/l
hemtransporterad i tankbil 95,36 p/l
tung brännolja
hemtransporterad i tankbil 71,86 p/kg
Pristillägg
3 §

Till hemtransportpriset på lätt brännolja får som kärltillägg läggas högst 9,52 penni per liter, då varan saluförs och den säljs till köparen förpackad i kärl om högst 230 liter samt då lätt brännolja på köparens begäran uppmäts från tankbil till sådant kärl.

4 §

Till de fastställda priserna på lätt brännolja får läggas ett pristillägg för vinterkvalitet om 8,33 penni per liter. Vid leverans av köldhärdig specialkvalitet (POK TEF) är pristillägget 14,40 penni per liter.

Vid hemleverans av lätt brännolja i tankbil får som småleveranstillägg uppbäras 60,00 mark, då den mängd som köparen beställt för engångsleverans understiger 1 000 liter. Oberoende av beställd mängd får småleveranstillägg uppbäras även då köparens cisterner vid leveranstillfället rymmer mindre än 1 000 liter lätt brännolja.

Rabatter
5 §

På de ovan i 1 och 2 §§ fastställda försäljningspriserna skall tillverkaren och importören bevilja marknadsföringsbolaget rabatter i enlighet med det avtal som har ingåtts mellan oljebolagen beträffande lagringen samt de rabatter, som motsvarar de granskade kostnaderna för priserna i överensstämmelse med enhetsprissystemet.

Därutöver skall tillverkaren och importören vid bestämning av sina försäljningspriser exklusive bränsleskatt beakta förhöjningarna av bränsleskatten den 1.1.1988 och 9.1.1988:

för bensiner 20,24 p/l inkl. omsättningsskatt
för dieseloljor 20,24 p/l inkl. omsättningsskatt.

På det i 2 § fastställda högsta försäljningspriset för lätt brännolja skall tillverkaren och importören bevilja marknadsföringsbolaget ytterligare rabatt 0,96 p/l inklusive omsättningsskatt. Övriga rabatter, som skall beviljas marknadsföringsbolaget och återförsäljaren på priserna för lätt och tung brännolja, förblir oförändrade.

6 §

Bostads- och fastighetsbolag samt handelsträdgårdar skall beviljas rabatt 0,60 penni per liter på det i 2 § nämnda högsta försäljningspriset på lätt brännolja.

Ikraftträdande
7 §

Detta beslut träder i kraft den 9 januari 1988.

Helsingfors den 8 januari 1988

Minister
Pertti Salolainen

Byråchef
Kristian Tammivuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.