3/1988

Utfärdat i Helsingfors den 7 januari 1988

Finansministeriets beslut om befrielse av vissa varor från utjämningsskatt

Finansministeriet har med stöd av 6 § 1 mom. lagen den 23 december 1971 om utjämningsskatt, sådant det lyder i lagen den 29 november 1985 (892/85), beslutat:

1 §

Nedannämnda varor är befriade från utjämningsskatt under förutsättning att de används vid industriell produktion och att motsvarande varor inte fabriksmässigt tillverkas i Finland:

1) till tulltariffens följande positioner hänförliga varor, på vilka enligt industritullförteckningen i tulltariffen t-tullförmån kan tillämpas:

18.03
18.04
18.05
34.02.B.
35.03.B.
38.09.A.
39.20.B.III
39.20.C.
39.26.C.
48.05.60.00
      70.00
      80.00
52.08
52.09
52.10
52.11
52.12
54.03
54.07
54.08
55.09
55.12
55.13
55.14
55.15
55.16
56.03.B.
58.06
59.01
59.02
59.03
59.06
63.07
69.09
73.12
73.15
76.06
83.07
84.02.B.
84.04.B.
84.04.C.
84.07.C.
84.08.B.II
84.09.B.
84.13
84.75.B.
84.83.B.
85.01
85.04.B.
85.04.C.
85.11
85.12.B.
85.12.C.
85.16.C.
85.29
85.32.A.
87.08.B.
87.09.B.II
87.14.B.

2) varor hänförliga till de positioner i tulltariffen, som nämns i den som bilaga till detta beslut fogade förteckningen, samt de i förteckningen skilt nämnda varorna.

2 §

Importör av ovan i 1 § avsedd vara skall för att erhålla befrielse från utjämningsskatt vid förtullningen förete en utredning över att varan kommer att användas vid industriell produktion och att motsvarande vara inte fabriksmässigt tillverkas i Finland.

3 §

I detta beslut avsedd skattefrihet verkställs av tullverket vid förtullning av varan. Ifall i 2 § avsedd utredning företes senare, tillämpas vad i tullagen (573/78) är stadgat om tullrättelse.

Den allmänna övervakningen av i detta beslut avsett förfarande ankommer på tullstyrelsen.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 13 januari 1988 och är i kraft t.o.m. den 30 september 1988, nämnda dagar medräknade. Beslutet tillämpas på vara som den 1 januari 1988 eller därefter, dock senast den 30 september 1988 utlämnas från tullkontroll.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut om befrielse av vissa varor från utjämningsskatt utfärdat den 7 december 1983, sådant det lyder delvis ändrat genom beslut av den 6 februari 1985 och den 23 december 1986 (134/85 och 1019/86).

Helsingfors den 7 januari 1988

Minister
Ulla Puolanne

Yngre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.