1339/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning om forskningscentralen för de inhemska språken

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 7 § lagen den 16 januari 1976 om forskningscentralen för de inhemska språken (48/76):

Uppgifter
1 §

Forskningscentralen för de inhemska språken har till uppgift

1) att bedriva forskning rörande de inhemska språken och med finskan besläktade språk,

2) att utveckla och vårda de inhemska språken som uttrycksmedel,

3) att redigera ordböcker och andra publikationer som beskriver språket, samt

4) att upprätthålla sina samlingar av språkligt material såsom offentliga arkiv och vid behov komplettera dem.

Med inhemska språk avses i denna förordning finska, svenska och samiska.

Förvaltning
2 §

Vid forskningscentralen finns följande byråer:

1) finska språkbyrån,

2) namnbyrån,

3) dialektbyrån,

4) byrån för med finskan besläktade språk,

5) byrån för svenska språket samt

6) förvaltningsbyrån.

Dessutom finns vid forskningscentralen en fristående utvecklingsenhet.

Närmare bestämmelser om byråerna och utvecklingsenheten, tjänstemännens uppgifter samt ärendenas behandling ges i forskningscentralens arbetsordning.

3 §

Vid forskningscentralen finns en direktörstjänst. Direktören har professors titel.

Varje byrå har en byråchef. Därtill kan det vid forskningscentralen finnas andra tjänster. Vid forskningscentralen kan också finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §

Forskningscentralen har en direktion, till vilken undervisningsministeriet för tre år åt gången förordnar en ordförande och fem andra medlemmar samt personliga suppleanter för dem, sedan ministeriet hört de centrala vetenskapliga sällskapen på området samt vederbörande högskolor. Till direktionen hör dessutom forskningscentralens direktör.

När medlemmarna förordnas skall ministeriet se till att forskningscentralens verksamhetsområde blir mångsidigt företrätt i innehållsmässigt, språkligt och regionalt avseende. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande för sin mandattid.

5 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för denne, av vice ordföranden.

Direktionen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Direktionen fattar sina beslut på föredragning.

Vid direktionens sammanträden avgörs ärendena genom enkel röstmajoritet. Om det uppstår meningsskiljaktighet i direktionen när ett ärende skall avgöras, fattas beslut genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid kollegial domstol.

6 §

Avviker föredragandens åsikt från beslutet, har han rätt att få sin åsikt antecknad i protokollet, om ärendet avgjorts vid sammanträde, och i liggarexemplaret av expeditionen, om ärendet avgjorts vid annan föredragning.

Till framställning eller utlåtande som riktas till högre myndighet skall fogas protokollsutdrag eller avskrift av expeditionens liggarexemplar, om omröstning har ägt rum i ärendet eller om föredraganden har anmält avvikande åsikt.

7 §

Direktionen har till uppgift att styra och övervaka forskningscentralens verksamhet och i detta syfte

1) fastställa forskningscentralens arbetsordning,

2) framlägga förslag till forskningscentralens verksamhets- och ekonomiplan samt budget,

3) bevilja stipendier,

4) fastställa forskningscentralens årliga verksamhetsplan,

5) fastställa forskningscentralens forskningspolitiska program samt

6) fatta beslut i andra forskningspolitiskt viktiga och vittbärande frågor.

8 §

Direktören skall leda, övervaka och utveckla forskningscentralens verksamhet samt sörja för beredningen av de ärenden som skall framläggas för direktionen och för verkställigheten av direktionens beslut.

Direktören kan förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som någon annan tjänsteman enligt arbetsordningen annars skulle få avgöra.

Vid förhinder för direktören sköts hans uppgifter av en av direktionen förordnad byråchef.

Behörighetsvillkor för tjänstemännen
9 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid forskningscentralen är:

1) för direktören doktorsexamen samt god förtrogenhet med forskningscentralens verksamhetsområde och med förvaltning,

2) för byråchef högskoleexamen samt förtrogenhet med forskning eller språkvård som hänför sig till byråns verksamhetsområde,

3) för förvaltningsbyråns byråchef högskoleexamen samt förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

4) för planeringschefen högskoleexamen samt förtrogenhet med forsknings- och planeringsuppgifter som hänför sig till forskningscentralens verksamhetsområde,

5) för specialforskare för tjänsten lämplig högskoleexamen samt särskild förtrogenhet med respektive arbetsområde,

6) för forskare och biträdande forskare för tjänsten lämplig högskoleexamen,

7) för bibliotekarie och biblioteksamanuens för tjänsten lämplig högskoleexamen och däri ingående eller därutöver genomgången utbildning på biblioteksområdet eller i informationstjänst.

Ett allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid forskningscentralen är dessutom sådan genom tidigare verksamhet eller på annat sätt visad skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Besättande av tjänster
10 §

Direktören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

De av forskningscentralens tjänster för vilka behörighetsvillkor är högskoleexamen, tillsätts av direktionen. Direktionen anställer också motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande. Övrig personal utnämns eller anställs av direktören.

11 §

Forskningscentralens direktör beviljas tjänstledighet av undervisningsministeriet. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock av statsrådet.

Forskningscentralens övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av forskningscentralens direktör. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år för de tjänstemän som utnämns av direktionen beviljas dock av direktionen.

Om anställning av en tjänstförrättande att sköta en vakant tjänst beslutar den myndighet som beviljar tjänstledigheten.

Nämnder
12 §

Som sakunnigorgan har forskningscentralen en finsk, en svensk och en samisk språknämnd. Nämndernas medlemmar förordnas av undervisningsministeriet på framställning av direktionen för tre år åt gången. Undervisningsministeriet utser också ordförande och vice ordförande för varje nämnd bland nämndernas medlemmar.

13 §

Den finska och den svenska språknämnden har till uppgift att för respektive språks vidkommande fatta beslut om allmänna och principiella rekommendationer om språkbruket.

Den finska språknämnden består av byråchefen vid finska språkbyrån och sex andra medlemmar. Av dessa sex medlemmar skall fyra vara väl förtrogna med forskning i finska och finskt språkbruk och två skall ha praktisk kännedom om något specialområde inom språkbruket eller om informationsverksamhet.

Den svenska språknämnden består av byråchefen vid byrån för svenska språket eller en av honom förordnad tjänsteman vid byrån, som är väl förtrogen med språkvård, samt sex andra medlemmar. Av dessa sex medlemmar skall fyra vara väl förtrogna med forskning i svenska och svenskt språkbruk och två skall ha praktisk kännedom om något specialområde inom språkbruket eller om informationsverksamhet.

14 §

Den samiska språknämnden består av en ordförande och tre andra medlemmar. Medlemmarna skall vara sakkunniga i fråga om forskning i samiska eller samiskt språkbruk. Nämnden har till uppgift att följa och främja forskning som gagnar vården av den samiska som talas i Finland, att hålla kontakt med den samnordiska samiska språknämnden samt att utveckla den praktiska rådgivningen inom samisk språkvård.

15 §

Nämnderna är beslutföra när minst hälften av medlemmarna, mötesordföranden inräknad, är närvarande.

Sekreterarna för nämnderna utses bland forskningscentralens tjänstemän av forskningscentralens direktör.

16 §

Vid nämndernas sammanträden avgörs ärendena genom enkel röstmajoritet. Om det framförs olika meningar när ett ärende skall avgöras i en nämnd, fattas beslut genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som i kollegial domstol.

Särskilda stadganden
17 §

Arvodena till direktionens och nämndernas ordförande samt medlemmar fastställs av undervisningsministeriet.

18 §

Direktören skall årligen före utgången av april till undervisningsministeriet avge en berättelse över forskningscentralens verksamhet föregående år.

19 §

I beslut av forskningscentralens direktion som gäller beviljande av stipendium får ändring inte sökas genom besvär.

20 §

Undervisningsministeriet utfärdar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 februari 1976 om forskningscentralen för de inhemska språken (187/76) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.