1338/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om inhemsk produktion av oljeväxter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Allmänna stadganden

För att trygga den inhemska produktionen av oljeväxter skall mängden producerade oljeväxter regleras, beslut fattas om priset på oljefrö samt produktionen av oljeväxter stödas på det sätt som stadgas i denna lag.

I denna lag avses med skördeår en period om ett år som börjar den 1 juli och slutar den 30 juni följande år.

2 §
Mängden producerade oljeväxter

Maximimängden inhemskt oljefrö som erhåller stöd är 115 miljoner kilogram per skördeår.

Statsrådet kan, sedan överenskommelse därom träffats med lantbruksproducenternas centralorganisationer och den organisation som företräder livsmedelsindustrin, före utgången av juni justera den maximimängd som erhåller stöd enligt 1 mom. och som gäller det skördeår som börjar under följande kalenderår.

3 §
Grundpriset på oljefrö

Statsrådet fastställer före utgången av mars året före skördeåret inom ramen för den maximimängd som avses i 2 § grundpriserna på inhemskt oljefrö som odlas på basis av odlingsavtal.

Statsrådet skall, innan grundpriserna på frö fastställs, förhandla med lantbruksproducenternas centralorganisationer och den organisation som företräder livsmedelsindustrin. Om enighet nås vid förhandlingarna, fastställs priserna i enlighet därmed.

När särskilda skäl kräver det, kan statsrådet, efter att ha förhandlat med lantbruksproducenternas centralorganisationer och den organisation som företräder livsmedelsindustrin, senast den 15 september justera de fastställda grundpriserna på oljefrö.

4 §
Växtoljefabrikernas förädlingsandelar

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer årligen varje växtoljefabriks marknadsandel av den mängd oljefrö som avses i 2 §, i enlighet med ett enhälligt avtal mellan fabrikerna. Om avtal inte nås, skall statsrådet fastställa marknadsandelarna senast den 15 mars.

5 §
Allmänna villkor för statsstöd

Inom ramen för den maximimängd som avses i 2 § sänks det inhemska priset på oljefrö genom statsstöd till den nivå som gäller för importerat oljefrö. Oljefrö vars pris har sänkts med hjälp av statens medel får användas endast som råvara för växtoljeindustrin.

Stöd kan betalas endast till ett samfund som drivit en växtoljefabrik den 1 januari 1987 eller till ett samfund som fortsätter verksamheten vid en växtoljefabrik som var i drift vid nämnda tidpunkt.

Växtoljefabrikerna skall inom ramen för sina andelar sörja för att odlingsavtal ingås.

6 §
Beräkningsgrunder för prissänkningsersättningen

Priset på inhemskt oljefrö beräknas så att en ändring som motsvarar kvalitetsskillnaderna mellan inhemskt och utländskt frö görs i det prisdifferentierade grundpris som gäller den 1 februari, varefter skäliga anskaffningskostnader fogas till det sålunda erhållna priset. Om det pris som fastställts på detta sätt är högre än priset på motsvarande importerat frö, beviljas växtoljefabrikerna kalendermånadsvis en prissänkningsersättning av statens medel till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan priset per kilogram på här producerat frö och det genomsnittliga importpriset på motsvarande utländskt frö.

Ett villkor för erhållande av prissänkningsersättning är att växtoljefabriken har förbundit sig att till odlaren betala det i 3 § nämnda grundpriset för frö, vilket i enlighet med de grunder som jord- och skogsbruksministeriet efter hand fastställt justerats med hänsyn till de ändringar i priset som eventuellt föranleds av fröets kvalitet och av upplagringen, samt att växtoljefabriken även i övrigt iakttar denna lag och de med stöd av den utfärdade författningarna.

7 §
Priset på utländskt oljefrö

Kalendermånadens kilopris på utländskt oljefrö som motsvarar inhemskt frö är medeltalet av de representativa världsmarknadsprisnoteringarna under samma kalendermånad för motsvarande utländskt oljefrö, ökat med skäliga importkostnader.

Om det inte går att få en representativ världsmarknadsprisnotering, kan priset beräknas utgående från ändringarna i världsmarknadspriserna på växtolja och oljekraftfoder eller motsvarande produkter.

8 §
Betalning av prissänkningsersättning

Prissänkningsersättning betalas i enlighet med de mängder frö som under en kalendermånad använts i förädlingen.

Ansökan om betalning av prissänkningsersättning skall jämte behövliga utredningar månatligen tillställas jordbruksstyrelsen inom en av denna bestämd tid.

Jordbruksstyrelsen bestämmer prissänkningsersättningen och sköter utbetalningen av den till växtoljefabrikerna.

9 §
Växtoljefabrikernas skyldigheter

En växtoljefabrik skall föra odlingsavtalsregister och bok över inhemska oljeväxter så att därav framgår de frömängder som köpts enligt odlingsavtal, användningen av frö för oljeutvinning och de erhållna mängderna olja och oljekraftfoder samt de till odlarna redovisade priserna jämte prissättningsgrunder.

Växtoljefabriken skall på begäran tillställa näringsstyrelsen prissättningskalkylerna för växtoljeprodukterna samt rapporter om sin kostnads- och lönsamhetsuppföljning.

Växtoljefabriken är skyldig att för en tjänsteman som förordnats av jordbruksstyrelsen eller näringsstyrelsen för granskning förete sin kostnadskalkyl och alla behövliga räkenskapshandlingar och andra handlingar samt att även annars bistå vid granskningen.

10 §
Följder av underlåtelse

Om en växtoljefabrik trots uppmaning underlåter att föra bok enligt 8 § 1 mom. eller att fullgöra vad som ålagts fabriken i 2 mom. i samma paragraf, kan jordbruksstyrelsen med beaktande av orsakerna till underlåtelsen ställa in utbetalningen av prissänkningsersättningen räknat från den tidpunkt då underlåtelsen konstaterades.

Prissänkningsersättningen återkrävs i enlighet med lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

11 §
Affärshemligheter

Uppgifter som skall anses som affärshemligheter och som inhämtats med stöd av denna lag får inte användas till enskild fördel eller röjas för utomstående.

12 §
Fullmaktsstadgande

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag meddelas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Den gäller oljefrö som odlas här åren 1988-1990.

På skördeåret 1987/88 tillämpas lagen den 17 december 1982 om inhemsk produktion av oljeväxter (965/82).

Till följd av den brist på spannmålsutsäde som orsakas av skördeskadorna år 1987 kan statsrådet för skördeåret 1988/89 höja den i 2 § 1 mom. nämnda maximimängden odlat oljefrö som erhåller stöd till 130 miljoner kilogram.

Regeringens proposition 86/87
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 4/87
Stora utsk. bet. 82/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.