1336/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 21 § lagen om temporära produktionskvoter för mjölk

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 21 § lagen den 27 juli 1984 om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 22 augusti 1986 (623/86) ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

21 §

En produktionskvot skall alltid dras in, om odlaren med stöd av 6 § 4 mom. (1335/87) lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen har förbundit sig att helt avstå från mjölkproduktion. En odlare som har ingått ett sådant avtal får inte beviljas någon produktionskvot förrän 7 år har förflutit från det att avtalet ingicks. Någon produktionskvot för lägenheten får under denna tid inte heller beviljas den till vilken äganderätten eller besittningsrätten till gårdsbruket eller en del därav har övergått efter det att avtalet ingicks.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 117/87
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 113/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.