1334/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om stärkelseproduktionen i Finland

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Stöd för stärkelseproduktionen

För tryggande av stärkelseproduktionen i Finland kan sammanslutningar som framställer stärkelse av inhemsk potatis och inhemsk spannmål ges stöd inom ramen för statsförslaget på det sätt som stadgas i denna lag.

I denna lag avses med skördeår en period som börjar den 1 juli och slutar den 30 juni följande år.

2 §
Stärkelsemängder

De sammanslutningar som framställer potatisstärkelse beviljas per skördeår statsstöd för marknadsföring av en basmängd stärkelse på 18 miljoner kilogram och en tilläggsmängd stärkelse på 6 miljoner kilogram.

Om marknadsläget för potatisstärkelse som inte ges stöd förändras väsentligt, kan statsrådet justera den basmängd som får stöd och som avses i 1 mom.

För marknadsföringen av spannmålsstärkelse som framställs av inhemsk spannmål kan stöd årligen beviljas inom ramen för statsförslaget.

3 §
Priset på råvara för stärkelse

Statsrådet fastställer årligen för det följande skördeåret priset på stärkelsepotatis som odlas enligt odlings- och leveransavtal. Priset på stärkelsepotatis som ingår i tilläggsmängden är 75 procent av priset på den stärkelsepotatis som ingår i basmängden.

Statsrådet skall innan priset fastställs förhandla med lantbruksproducenternas centralorganisationer och den organisation som företräder livsmedelsindustrin samt höra den industri som använder stärkelse. Nås enighet vid förhandlingarna, fastställer statsrådet inom februari priset för följande skördeår i enlighet med förhandlingsresultatet. Har enighet inte nåtts vid förhandlingarna, fastställer statsrådet priset på potatis inom mars.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer kvalitetskraven för stärkelsepotatis samt grunderna för kvalitetsprissättningen av stärkelsepotatis.

I fråga om priserna och kvalitetskraven för spannmål som används som råvara för stärkelse gäller vad som föreskrivs med stöd av lantbruksinkomstlagen (629/82) och lagen om spannmålshandeln (580/78).

4 §
Bestämmelser om statsstödet

I fråga om potatisstärkelse som får stöd skall statsrådet senast den 15 oktober varje år fastställa grunderna för statsstödet under det pågående skördeåret.

Statsrådet fastställer årligen inom februari varje år de grunder enligt vilka stöd kan betalas för spannmålsstärkelse som marknadsförs under kalenderåret.

Stödet kan fastställas antingen per kilogram stärkelse eller per kilogram råvara, och för stödet fastställs ett maximibelopp.

5 §
Syftena med användningen av stärkelse och sammanslutningarnas marknadsföringsandelar

Statsrådet fastställer de syften för användning av inhemsk stärkelse som kan berättiga till statsstöd för marknadsföringen.

För varje sammanslutning som framställer stärkelse bestämmer jord- och skogsbruksministeriet sammanslutningens marknadsföringsandel av den i 2 § 1 mom. nämnda mängden, i enlighet med ett enhälligt avtal mellan sammanslutningarna. Om enighet inte nås, bestämmer statsrådet marknadsföringsandelarna senast den 15 mars.

6 §
Förutsättningarna för statsstöd

En förutsättning för statsstöd är att sammanslutningen förbinder sig att till odlaren betala det pris på stärkelsepotatis som avses i 3 §, justerat med eventuella prisförändringar på grund av potatiskvaliteten, enligt grunder som jord- och skogsbruksministeriet efter hand fastställer och att sammanslutningen också i övrigt iakttar denna lag och de författningar som har utfärdats med stöd av den.

En sammanslutning som framställer stärkelse kan beviljas stöd endast om den har inlett sin verksamhet före den 1 januari 1987 eller om den har fortsatt den verksamhet som bedrivits av en sammanslutning som inlett sin verksamhet före nämnda tidpunkt.

Ansökan om statsstöd jämte behövliga uppgifter skall tillställas jordbruksstyrelsen inom den tid som denna bestämmer.

Jordbruksstyrelsen beslutar om beviljandet av stöd och ombesörjer utbetalningen av stödet till sammanslutningar som framställer eller marknadsför stärkelse.

Stödet kan utbetalas till sammanslutningar som marknadsför stärkelse som framställts av inhemsk råvara, i stället för att utges till sammanslutningar som nämns i 1 § 1 mom.

7 §
Upplagring

Om stärkelse som avses i denna lag måste upplagras, kan kostnaderna för upplagringen av särskilda skäl ersättas av statens medel i enlighet med vad statsrådet bestämmer.

8 §
Sammanslutningarnas skyldigheter

En sammanslutning som får statsstöd skall föra odlingsavtalsregister och ha en bokföring av vilken framgår alla råvarumängder som har köpts enligt odlings- eller leveransavtal och priserna jämte prissättningsgrunder samt de köpta och sålda stärkelsemängderna.

Sammanslutningen är skyldig att på begäran tillställa jordbruksstyrelsen eller näringsstyrelsen prissättningskalkylerna för stärkelse samt rapporter om sin kostnads- och lönsamhetsuppföljning.

Sammanslutningen är skyldig att för en tjänsteman som förordnats av jordbruksstyrelsen eller näringsstyrelsen för granskning förete sin kostnadskalkyl och alla behövliga bokföringshandlingar och övriga handlingar samt även annars biträda vid granskningen.

9 §
Följder av underlåtelse

Om en sammanslutning som får statsstöd trots uppmaning underlåter att iaktta vad 8 § stadgar om sammanslutningarnas skyldigheter, kan jordbruksstyrelsen dra in statsstödet från den tidpunkt då underlåtelsen har konstaterats.

När beviljat stöd återkrävs skall lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71) iakttas.

10 §
Delegationen för stärkelseärenden

För beredning av de åtgärder som avses i denna lag tillsätter statsrådet en delegation för stärkelseärenden, som skall bistå jord- och skogsbruksministeriet i frågor som gäller produktion och marknadsföring av stärkelse samt följa prisutvecklingen för stärkelse. I delegationen skall finnas en representant för jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, handels- och industriministeriet, jordbruksstyrelsen, näringsstyrelsen, lantbruksproducenternas centralorganisationer respektive den organisation som företräder livsmedelsindustrin.

Om delegationens andra uppgifter och om dess sammansättning bestäms närmare genom beslut av statsrådet.

11 §
Affärshemligheter

Upplysningar som skall anses som affärshemligheter och som inhämtats med stöd av denna lag får inte användas till enskild fördel eller röjas för utomstående.

12 §
Fullmaktsstadgande

Närmare föreskifter om verkställigheten av denna lag meddelas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Den gäller potatisstärkelse som marknadsförs i Finland under skördeåren 1988/89-1990/91 och spannmålsstärkelse som marknadsförs här under åren 1988-1990.

Regeringens proposition 85/87
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 12/87
Stora utsk. bet. 116/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.