1333/1987

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1987

Finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt

Finansministeriet har med stöd av 18 § 4 mom. och 28 § 1 mom. lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt, dessa lagrum sådana de lyder, 18 § 4 mom. i lag av den 10 april 1964 (170/64) och 28 § 1 mom. i lag av den 9 juli 1982 (533/82), samt med stöd med 5 § 3 mom. och 6 § 2 mom. lagen den 1 december 1978 om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt (915/78) bestämt:

Tillämpningsområde
1 §

Såsom sådant avdrag och sådan till skatteåterbäring berättigande andel av råvara vilka avses i 18 § 2 mom. och 28 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt och 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. lagen om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt anses de procentsatser som nämns i 2 och 5 §§.

I samband med export och användning i hemlandet beräknas avdragets andel på varans försäljningspris. I samband med import beräknas råvarans andel på förädlingsproduktens tullvärde.

Import och export
2 §
Tabell
Utredning som skall företes vid import
3 §

Avviker andelen råvara som berättigar till skatteåterbäring väsentligt från det procenttal som fastställts i 2 §, kan tullmyndigheten på basen av en utredning som importören företer fastställa det procenttal som skall tillämpas. En utredning skall företes även på tullmyndighetens begäran och därav skall framgå arten och mängden av den i förädlingsprodukten ingående råvara som berättigar till skatteåterbäring samt råvarans andel av förädlingsproduktens pris. I fråga om andra förädlingsprodukter än de som avses i 2 § skall importören för att erhålla skatteåterbäring alltid förete ovan nämnda utredning.

Företer importören inte den utredning som nämns i 1 mom. och som tullmyndigheten begärt eller kan utredningen inte godkännas såsom grund för fastställande av ett procenttal, skall råvarans andel bestämmas enligt uppskattning.

Skatteåterbäring
4 §

Skatteåterbäringen är en i 16 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt avsedd procentuell andel av råvarans andel av förädlingsproduktens tullvärde.

Export och skattefri användning i hemlandet
5 §

Utöver vad som ovan i 2 § fastställts utgöra avdrag som nämns i 18 § 2 mom. lagen angående omsättningsskatt och i 6 § lagen om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt, anses i fråga om nedan nämnda varor som exporterats eller gått till skattefri användning i hemlandet såsom avdragets andel följande procentsatser av försäljningspriset.

Tabell
Utredning som skall företes vid export och leveranser i hemlandet
6 §

I samband med export och leveranser i hemlandet kan också andra procentandelar än de som nämns i 2 och 5 §§ användas för primärproduktavdraget, om en utredning företes därom.

Försäljningspris
7 §

Med försäljningspris avses i detta beslut exportpris fritt i finsk exporthamn med avdrag av den exportavgift som skall betalas enligt lag eller förordning eller beslut av statsrådet, och då av statens medel betalas ersättning för stödjande av exporten, exportgarantipriset eller annat med ersättning ökat exportpris samt då för exportprodukter betalas prisskillnadsersättning eller accisåterbäring enligt lagen om accis på livsmedelsprodukter, även med sagda prisskillnadsersättning eller accisåterbäring ökat exportpris.

Avdragets belopp i vissa fall
8 §

En skattskyldig som håller i 25 § tullagen avsett provianteringslager, där för varje vara redan på grundvalen av levererandet av varan till eller insättandet i lagret erläggs skatt på beloppet av primärproduktavdraget, är berättigad att alternativt såsom belopp för sagda avdrag i fråga om alla de varor, vilka inte säljs via provianteringslagret, beräkna 80 procent av varornas försäljningspris, under förutsättning att försäljningen av sagda varor fördelar sig på ett sätt som är sedvanligt inom skeppsprovianteringsbranschen.

Ikraftträdande
9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 27 april 1983 om grunderna för beräkning av primärproduktavdrag vid erläggande av omsättningsskatt på primärproduktavdrag (415/83) samt finansministeriets beslut av den 27 april 1983 om beräkningsgrunderna för återbäring av omsättningsskatt på importerade förädlingsprodukter (416/83).

Helsingfors den 30 december 1987

Minister
Ulla Puolanne

Vikarierande Yngre regeringssekreterare
Hannele Nikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.