1332/1987

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1987

Statsrådets beslut om tilläggspris för råg och vete i ersättning för 1987 års skördeskador

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 2 § förordningen den 24 oktober 1975 om ersättande av skördeskador (820/75) beslutat:

1 §

I 1 § 2 mom. 4 punkten statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador (1329/87) avsett tilläggspris för råg och vete, som utges såsom allmän ersättning, kan i hela landet betalas ett av statsrådet särskilt fastställt antal penni per kilo på det sätt som stadgas i detta beslut.

Tilläggspris kan betalas till en enskild odlare eller till en sammanslutning av enskilda odlare som har som syfte att bedriva samarbete inom lantbruket.

2 §

Tilläggspris kan betalas för råg och vete som har producerats år 1987 och som har sålts till spannmålsaffär 1.7.1987-30.6.1988.

Tilläggspris betalas för allt vete och all råg, då avräkningspriset på grund av kvalitetsfaktorer har underskridits med minst 14 penni jämfört med det gällande fastställda riktpriset. Vid uträkning av prissänkningen beaktas såsom kvalitetsfaktorer halten av avfall, halten av orenligheter, hektolitervikten, falltalet och glutenet.

Tilläggspris betalas på grundval av den spannmålsvikt som motsvarar 15,0 % fukthalt. Tilläggspris betalas till ett belopp av högst 20 000 mark per gårdsbruksenhet. Lägenheter, lägenhetsdelar och områden som besitts av äkta makar och deras minderåriga barn betraktas som en gårdsbruksenhet oberoende av om lägenheterna är belägna i en eller flera kommuner.

3 §
Tilläggspris betalas på ansökan, som senast 31.7.1988 skall tillställas lantbruksnämnden i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Till ansökningen skall fogas av spannmålsaffär utfärdat inköpskvitto eller bestyrkt avskrift därav eller annan motsvarande utredning. Ersättning beviljas inte på grundval av försenad ansökan.
4 §

Lantbruksnämnden fattar beslut om tilläggspris och betalar tilläggspris till den som är berättigad därtill, sedan jordbruksstyrelsen, efter att ha erhållit sammandragen av ansökningarna och efter att statsrådet har fastställt storleken av det i 1 § 1 mom. avsedda tilläggspriset, ställt för ändamålet erforderliga medel till lantbruksnämndens disposition och meddelat anvisningar om betalningen av tilläggspris.

5 §

Har tilläggspris betalts utan grund eller till högre belopp än vad till sökanden skulle ha kunnat betalas enligt detta beslut, skall i fråga om återkrav av det belopp som har betalts för mycket iakttas vad som stadgas i lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

6 §

De uppgifter som i 3 och 4 §§ har ålagts lantbruksbyråerna och lantbruksnämnderna handhas inom landskapet Åland av länsstyrelsen och kommunstyrelserna eller av de kommunala nämnder som har tillsatts för att sköta dessa uppgifter. Den som är missnöjd med beslut får söka ändring däri hos länsstyrelsen i Ålands län inom trettio dagar efter den dag då han har fått del av beslutet.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut och anvisningar om tillämpningen av det utfärdas av jordbruksstyrelsen.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 31 december 1987

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Yngre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.