1331/1987

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1987

Statsrådets beslut om prissänkningsersättningar som för ersättande av 1987 års skördeskador betalas för vete som säljs som foder eller används i tillverkningen av alkohol

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 2 § förordningen den 24 oktober 1975 om ersättande av skördeskador (820/75) beslutat:

1 §

Prissänkningsersättning, som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador (1329/87), kan betalas i hela landet på det sätt som stadgas i detta beslut.

2 §

Prissänkningsersättning kan betalas för sänkning av priset på vete som avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning på vete som säljs som foder skördeåret 1987/88.

Prissänkningsersättning kan betalas till en enskild odlare eller till en sammanslutning av enskilda odlare som har som syfte att bedriva samarbete inom lantbruket.

3 §

Prissänkningsersättning kan betalas för vete, som har producerats av en odlare eller sammanslutning skördeåret 1987/88 och som odlaren eller sammanslutningen sålt till industrin eller statens spannmålsförråd för vidare användning som foder eller i tillverkningen av alkohol.

Prissänkningsersättningen är 20 penni per kilo, förutsatt att den prisjustering som kvalitetsprissättningen förutsätter har beräknats på det icke säsongdifferentierade riktpriset.

4 §

Producerade spannmålspartier kan säljas till sådan användning som avses i 3 § 1 mom. antingen direkt eller genom förmedling av en spannmålsaffär. Statens spannmålsförråd eller den spannmålsaffär eller industriinrättning till vilken spannmålspartiet har sålts utbetalar prissänkningsersättningen i samband med spannmålspriset till den producent som är berättigad till den. I den redovisning över priset som ges till producenten skall prissänkningsersättningens andel av det totala priset specificeras.

Statens spannmålsförråd, spannmålsaffärerna och industriinrättningarna har rätt att mot redovisning debitera staten för det tilläggspris de betalar.

5 §

Den andel av spannmålspriset som motsvarar den erlagda prissänkningsersättningen betalas till statens spannmålsförråd, spannmålsaffärerna eller industriinrättningarna av jordbruksstyrelsen på grundval av ansökan. I ansökan skall, i enlighet med vad som jordbruksstyrelsen närmare bestämmer, ingå de uppgifter som behövs för utbetalningen.

6 §

Har statens spannmålsförråd eller den spannmålsaffär eller industriinrättning som erlagt prissänkningsersättningen betalat eller på grundval av redovisning erhållit prissänkningsersättningen utan grund eller till högre belopp än vad till sökanden skulle ha kunnat betalas enligt detta beslut, skall i fråga om återkrav av det belopp som har betalts för mycket iakttas vad som stadgas i lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

7 §

Lantbruksbyrån och, inom landskapet Åland, länsstyrelsen skall för sin del övervaka iakttagandet av detta beslut och de bestämmelser som utfärdats med stöd av beslutet.

Statens spannmålsförråd, spannmålsaffärerna och industriinrättningarna är förpliktade att för revisor som förordnats av jordbruksstyrelsen samt av lantbruksbyrån och, inom landskapet Åland, av länsstyrelsen förete samtliga vid revision behövliga räkenskaps- och andra handlingar samt även i övrigt bistå vid revisionen.

8 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av detta beslut utfärdas av jordbruksstyrelsen.

9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 31 december 1987

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Yngre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.