1330/1987

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1987

Statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador och som baserar sig på nötboskapsenheter

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 2 § förordningen den 24 oktober 1975 om ersättande av skördeskador (820/75) beslutat:

1 §

I sådan allmän ersättning som avses i 1 § 2 mom. 2 punkten statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador (1329/87) och som baserar sig på antalet nötkreatur, får och getter kan sammanlagt 134 miljoner mark betalas på det sätt som stadgas i detta beslut.

2 §

Ersättning kan betalas till en enskild odlare eller till en sammanslutning av enskilda odlare som har som syfte att bedriva samarbete inom lantbruket.

3 §

Grund för bestämmande av ersättningen är det totala antalet nötboskapsenheter, som uträknas på grundval av det antal nötkreatur, får och getter som sökanden för idkande av boskapsskötsel har i sin besittning den 31 december 1987, varvid ett fullvuxet nötkreatur motsvarar en nötboskapsenhet, ett ungnöt 0,5 nötboskapsenheter samt en kalv, ett får och en get var och en 0,2 nötboskapsenheter. På jordbruksstyrelsen ankommer att närmare precisera ovan avsedda djur.

Om antalet djur på en gårdsbruksenhet till följd av slakt eller förnyelse av djurbeståndet den 31 december 1987 jämfört med de två föregående åren tillfälligt är mindre än normalt, kan lantbruksnämnden såsom det antal djur som avses i 1 mom. godkänna det antal djur som normalt hålls på lägenheten.

En förutsättning för att ersättning skall erhållas är dessutom att det antal nötboskapsenheter på lägenheten som beräknas i enlighet med 1 mom. är minst ett.

4 §

I ersättning betalas inom område I enligt den områdesindelning som fastställs nedan i denna paragraf 800 mark per nötboskapsenhet. I fråga om de övriga områden som nämns nedan fastställer statsrådet särskilt ersättningens storlek inom ramen för de anslag som står till buds så, att den är mindre i dessa områden än i område I och regionalt avtrappad. Områdesindelningen är följande:

Område I

Kemi och Rovaniemi lantbruksdistrikt i sin helhet;

I Uleåborgs norra lantbruksdistrikt Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner;

I Kajana lantbruksdistrikt Suomussalmi kommun.

Område II

Uleåborgs norra lantbruksdistrikt med undantag av Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner;

Uleåborgs södra lantbruksdistrikt med undantag av Pyhäjoki och Pyhäjärvi kommuner;

Kajana lantbruksdistrikt med undantag av Suomussalmi kommun.

Område III

Ylivieska lantbruksdistrikt i sin helhet;

Vasa lantbruksdistrikt med undantag av städerna Kaskö och Kristinestad samt Närpes kommun;

I Uleåborgs södra lantbruksdistrikt Pyhäjoki och Pyhäjärvi kommuner;

I Jyväskylä lantbruksdistrikt städerna Äänekoski och Saarijärvi samt Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Multia, Pihtipudas, Pylkönmäki och Viitasaari kommuner;

I Kuopio lantbruksdistrikt Idensalmi stad samt Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Nilsiä, Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Tuusniemi, Varpaisjärvi, Vesanto och Vieremä kommuner;

I Joensuu lantbruksdistrikt städerna Outokumpu, Lieksa och Nurmes samt Juuka, Polvijärvi och Valtimo kommuner;

I Seinäjoki lantbruksdistrikt Alajärvi stad samt Alahärmä, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Soini, Kortesjärvi, Lehtimäki och Lillkyro kommuner.

Ersättning betalas för högst 25 nötboskapsenheter per gårdsbruksenhet. Lägenheter, lägenhetsdelar och områden, som besitts av äkta makar och deras minderåriga barn, anses som en gårdsbruksenhet, oberoende av om de är belägna i en eller flera kommuner. Ersättningsområdet bestäms enligt den kommun där den gårdsbruksenhet som har det största antalet i 1 mom. avsedda nötboskapsenheter är belägen.

5 §

Ersättning beviljas på ansökan, vilken före 1.2.1988 skall tillställas lantbruksnämnden i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Ersättning beviljas inte på grundval av försenad ansökan.

Ansökan görs på en blankett enligt ett formulär som fastställts av jordbruksstyrelsen.

Den lantbruksnämnd som avses i 1 mom. beslutar om beviljande av ersättning och betalar ersättning till dem som är berättigade därtill. I fråga om område I, som avses i 4 § 1 mom., kan ersättningen betalas efter att detta beslut har trätt i kraft samt i fråga om områdena II och III efter att jordbruksstyrelsen, sedan den erhållit sammandragen över ersättningsansökningarna och efter att statsrådet med stöd av 4 § 1 mom. har fastställt ersättningens storlek inom områdena i fråga, har ställt de medel som behövs för ändamålet till lantbruksnämndens disposition. Ersättning betalas från det statliga postgirokonto som jordbruksstyrelsen föreskriver. Ersättning betalas till ersättningstagaren eller på den penninginrättnings postgirokonto som ersättningstagaren i ansökningen eller annars skriftligen har angivit.

6 §

Har en ersättningssökande erhållit ersättning utan grund eller till ett högre belopp än vad honom skulle ha kunnat beviljas enligt detta beslut, skall i fråga om återkrav av det belopp som har betalts för mycket iakttas vad som stadgas i lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut och anvisningar om tillämpningen av det utfärdas av jordbruksstyrelsen.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 31 december 1987

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Yngre regerinssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.