1328/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras för statens kontrollanstalts för mjölkprodukter prestationer

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 2 § 1 mom. och 4 § 3 punkten förordningen den 28 juni 1985 om avgifter som skall uppbäras för statens kontrollanstalts för mjölkprodukter prestationer (513/85) samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

2 §

På åtgärder i anslutning till kontroll och undersökning av prov tillämpas följande priser:

Tabell
4 §

Kan avgift inte bestämmas med stöd av 2 §, skall den bestämmas genom att för varje prestation särskilt beräknas de totalkostnader som åstadkommandet av densamma tillskyndar staten, eller prestationens självkostnadsvärde. De i självkostnadsvärdet ingående kostnaderna, som nedan indelas i arbets-, maskin- och övriga kostnader, beräknas på följande sätt:


3) Övriga kostnader. Av anstalten erlagda betalningar för tjänster som den köpt av utomstående och som ansluter sig till åstadkommandet av prestationen och för anskaffningar som den gjort för prestationen samt för personalens resekostnader beaktas separat till fullt belopp. Såsom i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) avsedda indirekta kostnader debiteras ett belopp, som utgör 80 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

4 a §

Befriad från betalningsskyldighet som avses i denna förordning är jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning beträffande undersökningar i anslutning till kontrollanstaltens verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. För prestationer, som inletts vid statens kontrollanstalt för mjölkprodukter före denna förordnings ikraftträdande, uppbärs dock avgift enligt de tidigare stadgandena.

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.