1323/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av lagen om temporära produktionskvoter för mjölk

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 27 juli 1984 om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84) 14 § 2 mom., 19 §, 25 § 1 mom. och 34 § 1 mom.,

av dessa lagrum 19 § och 34 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 22 augusti 1986 (623/86) samt 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1985 (1086/85), som följer:

14 §

Statsrådet skall också besluta om den sammanlagda mängd produktionskvoter inom ramen för vilken fastställanden och höjningar enligt 1 mom. kan ske. Statsrådet skall då beakta mjölkproduktionens utveckling och det rådande marknadsläget i varje lantbruksdistrikt. I Lapplands län och landskapet Åland skall de produktionskvoter som beviljas med stöd av 1 mom. motsvara minst den mjölkmängd som producerats på basis av de produktionskvoter som upphört att gälla under föregående kalenderår.

19 §

I de fall som avses i 13 och 14 §§ fastställer lantbruksdistriktets lantbruksbyrå produktionskvoten på ansökan.

Lantbruksdistriktets lantbruksbyrå har, då särskilt vägande skäl finns och det med beaktande av skälighetssynpunkter måste anses påkallat, dessutom rätt att inom ramen för de kvoter som jordbruksstyrelsen fastställer och på grunder som styrelsen närmare bestämmer besluta om fastställande eller höjning av produktionskvoten eller om sammanslagning helt eller delvis av kvoterna för gårdsbruksenheter som har kommit i en och samma jordbrukares ägo.

De produktionskvoter som avses i 2 mom. kan årligen fastställas eller höjas högst till totalt 2 miljoner liter.

25 §

Ändring i lantbruksbyråns och jordbruksstyrelsens beslut med stöd av denna lag får sökas genom besvär enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). I jordbruksstyrelsens beslut med anledning av besvär, som anförts över beslut som lantbruksbyrån meddelat med stöd av statsrådets beslut enligt 14 § 1 mom. och 20 § 1 mom. eller över beslut som avses i 19 § 2 mom. får ändring likväl inte sökas genom besvär.


34 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Kvoter enligt den tillämpas till och med den 31 december 1988. Genom denna lag upphävs stadgandena om mjölkboskapshushållning i lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1080/81). De ansökningar om tillstånd att bedriva eller utvidga dylik hushållning som är anhängiga när denna lag träder i kraft skall dock slutbehandlas i enlighet med nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. De produktionskvoter som gällt 1987 års mjölkproduktion tillämpas utan särskilda åtgärder också år 1988.

Regeringens proposition 87/87
Jord- och skogsbrukutsk. bet. 10/87
Statsutsk. bet. 63/87
Stora utsk. bet. 114/87

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.