1320/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av lagen om gårdsbruksenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 februari 1977 om gårdsbruksenheter (188/77) 1 § 2 mom., 7 § 1 mom., 13 §, 52 § 1 mom. 8 punkten samt 2, 3 och 4 mom., 53 § 1 mom., 57 § 2 mom. och 71 § 5 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom., 7 § 1 mom., 52 § 3 mom. och 53 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 31 maj 1985 (435/85), 52 § 1 mom. 8 punkten sådan den lyder i lag av den 23 juli 1982 (571/82), 52 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 19 december 1980 (919/80), 57 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 5 december 1986 (885/86) och 71 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 26 mars 1982 (228/82), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 31 maj 1985, ett nytt 3 mom., och till 20 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Denna lag gäller även trädgårdsodling, pälsdjursuppfödning, hästuppfödning, företagsverksamhet som hänför sig till ridsport samt biodling och fiskodling, antingen särskilt för sig eller vid sidan av egentligt gårdsbruk, samt annat specialjordbruk, liksom även renskötsel och fiskerihushållning som bedrivs vid sidan av egentligt gårdsbruk.

Vad som i denna lag stadgas om gårdsbruk och gårdsbruksenheter gäller på motsvarande sätt skogsbruk och skogsbrukslägenheter, om inte annat anges särskilt.

7 §

Med gårdsbruksenhet avses i denna lag ett gårdsbrukskomplex som består av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar som har samma ägare, samt med skogsbrukslägenhet ett motsvarande skogsbrukskomplex, som omfattar åtminstone så mycket skogsmark att virkesavkastningen, beroende på området, är minst 150 - 300 kubikmeter per år i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning. Med bostadslägenhet avses i denna lag en lägenhet eller ett område som jämte byggnader skall användas för varaktigt boende. En gårdsbruksenhet på vilken enbart eller i huvudsak bedrivs pälsdjursuppfödning kan även vara belägen på arrendejord.


13 §

Forststyrelsen har rätt att byta statsjord, som den har i sin besittning och som ändamålsenligt kan användas såsom tillskottsområden enligt denna lag, mot mark som jordbruksstyrelsen besitter och som till sitt värde motsvarar värdet av forststyrelsens jord. Motsvarar de områden som skall bytas inte till sitt värde fullt varandra, ersätts skillnaden i pengar. Överstiger det belopp som skall ersättas forststyrelsen ett i förordning fastställt belopp, skall forststyrelsen dessutom utverka tillstånd av statsrådet till bytet.

20 §

Till en skogsbrukslägenhet får inte anslutas mera än 0,5 hektar jordbruksjord, om det inte är fråga om ett område som är avsett för beskogning enligt 49 §.

52 §

Enligt denna lag kan lån beviljas


8) för anskaffning av lant- och skogsbrukslösöre, renar och dött lösöre som behövs i renskötseln samt maskiner och anordningar som behövs i torvproduktion och annan motsvarande produktion av inhemskt bränsle (lösörelån);


Grundförbättringslån kan beviljas även för andra lägenheter än gårdsbruksenheter, och lån för vatten och avlopp, elektrifieringslån och torvproduktionslån samt lösörelån för anskaffning av maskiner och anordningar som behövs i torvproduktion även andra enskilda personer än de som odlar lägenheter eller idkar skogsbruk. Sådana personer kan även beviljas väglån för deltagande i vägbyggnadsarbete som skall utföras såsom gemensamt företag, om de i företaget delaktiga odlarna och idkarna av skogsbruk, för vilkas del för samma företag har beviljats dylika lån eller i 74 § 1 mom. 1 punkten nämnd bidrag, företräder minst hälften av företagets vägenheter. Lån för vatten och avlopp kan även beviljas sammanslutningar.

Jordinköpslån kan under förutsättningar som närmare stadgas genom förordning även beviljas den vars föräldrar eller ena förälder äger en gårdsbruksenhet eller som tillsammans med sina föräldrar eller den ena av dem äger en gårdsbruksenhet, för anskaffning av en sådan lägenhet eller ett sådant område som enligt denna lag lämpar sig som tillskottsområde till gårdsbruksenheten. Jordinköpslån kan under förutsättningar som närmare stadgas genom förordning även beviljas för anskaffning av en viss andel eller vissa andelar av en lägenhet som sökandens föräldrar eller den ena av dem har andel i. Vad som nämns ovan i detta moment gäller dock inte skogsbrukslägenheter. Jordbruksstyrelsen kan tillåta att jordinköpslån beviljas för betalning av den utjämning som odlaren eller idkaren av skogsbruk vid avvittring av makarnas egendom ålagts att betala och för utgivande av den utfyllnad av laglott som odlaren eller idkaren av skogsbruk i samband med arvskifte har ålagts att betala, i den mån utjämningen beror på värdet av den gårdsbruksenhet eller del därav som stannat uteslutande i hans ägo, eller om utfyllnaden av laglotten beror på värdet av den gårdsbruksenhet eller del därav som han, medan arvlåtaren levde, i sin helhet eller till en del fått som förskott på arv eller som gåva. Jordinköpslån kan också beviljas samfälld skogs delägarlag för anskaffning av andel i samfälld skog eller av jord som lämpar sig för skogsbruk.

Av enskilda odlare bildade sammanslutningar, vilka har till syfte att bedriva lantbrukssamarbete, kan beviljas lån för ändamål som avses i 1 mom. En enskild odlare kan även beviljas lösörelån för finansiering av andel i en sådan lantbruksmaskin eller lantbruksanordning som anskaffas för att användas gemensamt tillsammans med en eller flera andra odlare. Lösörelån kan även beviljas för anskaffning av en lantbruksmaskin eller lantbruksanordning som är avsedd att användas gemensamt av odlarna och att ägas av en lantmannaförening eller någon annan av odlarna bildad förening.


53 §

Jordinköpslån får uppgå till högst 75 procent av överlåtelsepriset för egendom som avses i 52 § 1 mom. 1 punkten och 5 mom. eller av beloppet av den utjämning eller den utfyllnad av laglott som avses i 52 § 3 mom., och till högst 50 procent av priset för egendom som avses i sistnämnda moment, samt syskonandelslån till högst 75 procent av överlåtelsepriset för egendom som avses i 52 § 1 mom. 2 punkten och 5 mom. Är sökanden en person som anskaffar sin första gårdsbruksenhet innan han har fyllt 35 år, får i det överlåtelsepris för vilket lånet beviljas, i enlighet med vad jordbruksstyrelsen närmare bestämmer, även inkluderas en del av lant- och skogsbrukslösörets andel av priset. Jordinköps- eller syskonandelslån får inte beviljas för finansiering av köp, om överlåtelsepriset för den egendom som skall anskaffas, då egendomen används för gårdsbruksändamål, uppenbart överstiger gängse pris på orten. Vid uppskattning av gängse pris på åker skall särskilt beaktas jordens beskaffenhet och läge, odlingens lönsamhet på orten samt andra liknande, på priset inverkande omständigheter.


57 §

På lån som beviljats av medel som nämns i 51 § betalas till kreditinrättningen av medel som anvisas i statsförslaget i räntegottgörelse ett belopp som erhålls då som ränteprocent används skillnaden mellan den grundränta som Finlands Bank uppbär, ökad med 2,25 procentenheter, och den ränta som låntagaren betalar.

71 §

Då ett i 3 mom. nämnt uppskov gäller räntan på räntestödslån, betalas till kreditinrättningen för uppskovstiden i räntegottgörelse ett belopp som erhålls då såsom ränteprocent tillämpas den grundränta som Finlands Bank uppbär, ökad med två procentenheter för räntestödslån som beviljats efter den 1 januari 1986 och med 2,25 procentenheter för de räntestödslån som beviljas efter den 1 januari 1988.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Stadgandena i 57 § 2 mom. och 71 § 5 mom. tillämpas från ingången av år 1988. Dock tillämpas den i det sistnämnda momentet nämnda räntegottgörelsen för räntestödslån, som beviljats efter den 1 januari 1986, redan från denna tidpunkt. I övrigt iakttas de tidigare stadgandena i fråga om räntestödslån som har beviljats före år 1988.

Regeringens proposition 115/87
Jord- och skogsbrukutsk. bet. 13/87
Stora utsk. bet. 117/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.