1319/1987

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1987

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullgörande av skyldigheten att förmala inhemsk råg och inhemskt vete

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § 1 mom. lagen den 18 april 1958 om främjande av den inhemska spannmålens avsättning (168/58) beslutat:

1 §

Kvarnrörelse, som bedriver förmalning av egen spannmål för handel och vid förmalning använder både inhemsk och utländsk råg samt både inhemskt och utländskt vete, skall vid denna förmalning tillsvidare använda inhemsk råg minst 70 % och inhemskt vete minst 85 % beräknat på hela den mängd av motsvarande spannmålsslag som under envar redovisningsperiod förmalats.

Med avvikelse från vad som sagts ovan i 1 mom. kan vederbörande kvarnrörelse av ett av statsrådet särskilt fastställt försäljningsparti, i stället för inhemsk råg, för förmalning använda utländsk råg som den köpt till samma pris som inhemsk råg så, att vid denna förmalning används inhemsk råg till minst 50 % beräknat på hela den mängd råg som förmalts under redovisningsperioden.

2 §

Kvarnrörelse, som mot betalning förmalar annan tillhörig spannmål och på grund av avtal med statens spannmålsförråd för förmalning använder jämväl utländsk råg eller utländskt vete, skall tillsvidare vid denna förmalning använda inhemsk råg minst 70 % och inhemskt vete minst 85 % beräknat på den totala mängd av vederbörande spannmålsslag, som en beställare samtidigt låtit mala.

3 §

Detta beslut gäller inte

1) framställning av kex- och lakritsmjöl eller stärkelse av utländskt vete;

2) förmalning av utländskt vete som importerats för att användas som råvara för makaroniprodukter;

3) framställning av mjöl av utländsk råg eller utländskt vete för exportprodukter; eller

4) förmalning av utländsk råg och utländskt vete, som av statens spannmålsförråd sålts för förmalning till foder.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och genom detsamma upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut den 23 oktober 1985 om fullgörande av skyldigheten att förmala inhemsk råg och inhemskt vete (823/85) sådant det lyder ändrat den 19 mars 1987.

Helsingfors den 29 december 1987

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Specialforskare
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.