1311/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av naturnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84) 26 § 4 mom. och

fogas till 44 § ett nytt 2 mom. som följer:

26 §

Bidraget beviljas av lantbruksdistriktet.

44 §

Jordbruksstyrelsen kan i fråga om beviljandet av lån, bidrag och andra i denna lag nämnda förmåner meddela föreskrifter som är mera detaljerade än denna lag och den förordning som utfärdas med stöd av 1 mom. samt det statsrådsbeslut som utfärdas med stöd av 4 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Regeringens proposition 113/87
Jord- och skogsbrukutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 111/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.