1310/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av lagen om gårdsbruksenheter

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 18 februari 1977 om gårdsbruksenheter (188/77) 18, 26, 34, 44 och 45 §§, 70 § 4 mom., 77 § 1 och 2 mom. samt 79 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 26 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 5 december 1986 (885/86), 70 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 18 januari 1985 (44/85) och 77 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 31 maj 1985 (435/85), som följer:

18 §

En dispositionsplan för förvärvad jord och annan egendom skall, på förordnande av lantbruksdistriktet, uppgöras av dess lantmäteriingenjör. Då det gäller bildande av samfälld skog eller annars ett större område eller då lantbruksdistriktet annars av särskild orsak anser det vara nödvändigt, skall dock den i 9 § nämnda planeringskommissionen uppgöra dispositionsplanen på förordnande av lantbruksdistriktet.

Dispositionsplanen görs upp vid en dispositionsplansförrättning. Då en läntmäteriingenjör gör upp dispositionsplanen kan planen även utarbetas enbart genom skriftligt förfarande.

Om förfarandet vid uppgörandet av dispositionsplanen stadgas närmare genom förordning.

26 §

Dispositionsplanen fastställs av lantbruksdistriktet. Lantbruksdistriktet kan även ändra planen, låta bli att fastställa den eller fastställa den endast delvis. En part som är missnöjd med planeringskommissionens dispositionsplan kan göra anmärkning mot den inom en viss tid före fastställandet.

Med part avses en person som har ansökt om gårdsbruksenhet, tillskottsområde eller annat område eller rättighet eller andel som dispositionsplanen gäller. Part är även den kommun vars område planen avser.

Dispositionsplan som gäller bildandet av samfälld skog skall underställas jordbruksstyrelsen. Även när egendom föreslås bli använd för andra än i denna lag angivna ändamål och lantbruksdistriktet inte, enligt vad som särskilt stadgas, har rätt att överlåta statens jordegendom, skall dispositionsplanen till denna del underställas jordbruksstyrelsen.

I lantbruksdistriktets beslut enligt 1 mom. får ändring sökas hos jordbruksstyrelsen genom besvär. I jordbruksstyrelsens beslut enligt 3 mom. får ändring inte sökas genom besvär. Det sistnämnda gäller även jordbruksstyrelsens beslut med anledning av besvär som anförts över lantbruksdistriktets beslut.

34 §

Lantbruksdistriktets lantmäteriingenjör kan verkställa lantmäteriförrättning som hänför sig till verkställigheten av denna lag. Härvid gäller om förrättningsmännen vad som stadgas i lagen om skifte.

44 §

I fråga om egendom som överlåts för andra än i denna lag angivna ändamål uppgörs och undertecknas köpebrevet på statens vägnar av jordbruksstyrelsen. Då lantbruksdistriktet fastställer dispositionsplanen med stöd av 26 § 3 mom. skall dock lantbruksdistriktet uppgöra och underteckna köpebrevet.

45 §

Observeras det innan ett köpebrev undertecknas eller ett prisindrivningsbeslut fattas att något räknefel eller annat misstag inträffat vid bestämmandet av priset, kan lantbruksdistriktet eller, då det gäller en dispositionsplan som fastställts av jordbruksstyrelsen, denna fastställa priset på nytt med iakttagande av grunderna enligt 25 §.

Lantbruksdistriktet eller, då det gäller en dispositionsplan som fastställts av jordbruksstyrelsen, denna skall likaså fastställa priset på nytt, om lägenhetens eller områdets värde har förändrats väsentligt efter det priset fastställdes och köpebrevet inte ännu har undertecknats.

Vad 2 mom. stadgar iakttas i tillämpliga delar i fråga om andelar och rättigheter.

I lantbruksdistriktets och jordbruksstyrelsens beslut enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

70 §

Om beviljande av uppskov i fråga om försäljningspriset på tillskottsområde, på andel i samfälld skog och på gårdsbruksenhet beslutar lantbruksdistriktet. Om beviljande av uppskov i fråga om lån som nämns i 1 mom. och som beviljats ur gårdsbrukets utvecklingsfond beslutar den kreditinrättning som beviljat lånet, vid förfarande enligt 55 § 2 mom. På motsvarande sätt beslutar lantbruksdistriktet eller kreditinrättningen om återkallande av uppskov.

77 §

Har inte det arbete för vilket beviljats bidrag som nämns i 74 § blivit slutfört inom en tid som stadgas genom förordning, kan lantbruksdistriktet ålägga bidragstagaren eller hans rättsinnehavare att helt eller delvis återbetala bidraget till staten. Bidrag som skall återkrävas får, oberoende av hur lång tid som har förflutit från återkravsbeslutet, tas ut ur den lägenhet för vilken arbetena skulle utföras, med den förmånsrätt som gäller för offentligrättsliga prestationer från en fastighet. Indrivningen får verkställas i den ordning som stadgas för utsökning av skatter.

Har inte mottagaren av byggnadsbidrag eller, om han är död, någon av hans rättsinnehavare på tre år varit bosatt på gårdsbruksenheten eller odlat den, eller har lägenheten av bidragstagaren eller hans rättsinnehavare överlåtits till någon annan än den som enligt 2 § 1 mom. är berättigad till stöd, eller har lägenheten enligt 4 § 1 mom. och 5 § splittrats, kan lantbruksdistriktet, om inte femton år har förflutit sedan bidraget beviljades, bestämma att bidraget helt eller delvis skall återbetalas till staten. På återkravet och beslutet därom skall tillämpas 1 mom. 2 och 3 meningen.


79 §

Har vid uppgörandet av en dispositionsplan inträffat ett räknefel eller något annat misstag som kommer fram sedan köpebrevet har undertecknats eller beslutet om indrivning av priset har fattats, kan lantbruksdistriktet eller, i fråga om dispositionsplan som fastställts av jordbruksstyrelsen, denna efter att ha hört sakägarna verkställa rättelse, om ansökan därom gjorts inom fem år från det köpebrevet undertecknades eller prisindrivningsbeslutet fattades.


I beslut som lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen fattat med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Regeringens proposition 113/87
Jord- och skogsbrukutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 111/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.