1307/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning om tekniska kontrollcentralen

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 4, 6 och 11 §§ lagen den 20 januari 1984 om tekniska kontrollcentralen (65/84):

Tekniska kontrollcentralens uppgifter
1 §

Tekniska kontrollcentralen skall, utöver sina i lagen om tekniska kontrollcentralen (65/84) samt särskilt för sig stadgade eller föreskrivna uppgifter:

1) följa med den allmänna utvecklingen på sitt verksamhetsområde och göra framställningar för utvecklandet av lagstiftningen på området;

2) verkställa utredningar på sitt verksamhetsområde, utföra skadeforskning, deltaga i forskningsverksamheten på sitt område och avge utlåtanden om frågor i anslutning till sitt område;

3) utföra provning i anslutning till sitt område;

4) utföra på avtal baserade besiktningar i samband med export;

5) bedriva publikations- och informationsverksamhet på sitt område samt deltaga i utbildningsverksamheten på sitt område;

6) deltaga i det internationella samarbetet på sitt område; samt

7) utföra de övriga uppgifter som åläggs kontrollcentralen särskilt för sig.

Centralförvaltningens avdelningar och byråer
2 §

Vid kontrollcentralens centralförvaltning finns:

1) en administrativ avdelning;

2) en mätningsteknisk avdelning;

3) en tryckkärls- och maskinavdelning; samt

4) en allmänteknisk avdelning.

Avdelningarna är indelade i byråer i enlighet med vad nedan stadgas. I arbetsordningen för kontrollcentralens centralförvaltning kan bestämmas om indelning av byråerna i sektioner.

Uppgifter som hör till kontrollcentralen kan även utföras som särskilda projekt på det sätt som närmare bestäms i arbetsordningen.

3 §

Vid administrativa avdelningen finns en administrativ byrå och en planeringsbyrå.

4 §

Administrativa byrån handlägger de ärenden som angår:

1) personalförvaltningen;

2) lagstiftning, med de i 17 § stadgade undantagen, ävensom andra juridiska ärenden;

3) ekonomi- och verksamhetsplaneringen, budgeten, betalningsrörelsen, räkenskaperna och den övriga ekonomiförvaltningen;

4) registrering och expediering av handlingar, arkivering, matrikelföring och annan kansliservice;

5) verksamhetslokalerna; samt

6) sådana till kontrollcentralens verksamhetsområde hörande uppgifter som inte ankommer på annan byrå.

5 §

Planeringsbyrån handlägger de ärenden som angår:

1) det allmänna utvecklandet av tekniska kontrollverksamheten;

2) utvecklandet och beredningen av tekniska bestämmelser och standarder;

3) dataförvaltningen och uppgörandet av statistik;

4) publikations- och informationsverksamheten;

5) utbildningsverksamheten på området; samt

6) andra åt byrån anförtrodda planeringsuppgifter.

6 §

Vid mätningstekniska avdelningen finns en byrå för mätningsservice, en justeringsbyrå och en ädelmetallbyrå.

7 §

Byrån för mätningsservice handlägger de ärenden som angår:

1) allmän metrologi; samt

2) förenhetligande av och tillsyn över mätningsserviceverksamheten.

8 §

Justeringsbyrån handlägger de ärenden som angår:

1) justeringsverksamheten;

2) justering av mätningsredskap;

3) internationell jämförbarhet mellan mätningarna inom sitt eget område; samt

4) mätningsservicen inom sitt eget område.

9 §

Ädelmetallbyrån handlägger de ärenden som angår:

1) tillverkning av ädelmetallprodukter;

2) export och import av ädelmetallprodukter; samt

3) handel med ädelmetallprodukter.

Dessutom ombesörjer ädelmetallbyrån kontrollstämplingen på sin verksamhetsplats.

10 §

Vid tryckkärls- och maskinavdelningen finns en konstruktionsbyrå och en driftsbyrå.

11 §

Konstruktionsbyrån handlägger de ärenden som ansluter sig till tryckkärl och som angår:

1) planering;

2) konstruktionsmaterial och tillverkning;

3) materialprovning; samt

4) exportbesiktningar.

12 §

Driftsbyrån handlägger de ärenden som ansluter sig till tryckkärl och som angår:

1) driften och dess säkerhet;

2) kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar;

3) besiktningsverksamhet; samt

4) provning.

13 §

Vid allmäntekniska avdelningen finns en byrå för farliga ämnen, en byrå för explosiva varor och en gruvbyrå.

14 §

Byrån för farliga ämnen handlägger de ärenden som angår:

1) brännbara vätskor och gaser;

2) gifter;

3) oljeeldningsaggregat;

4) aerosoler; samt

5) transport av farliga ämnen.

15 §

Byrån för explosiva varor handlägger de ärenden som angår:

1) explosiva varor;

2) skjutvapen och skjutförnödenheter; samt

3) ammoniumnitrat.

16 §

Gruvbyrån handlägger de ärenden som angår:

1) gruvsäkerhet, gruvkartor och gruvornas avfallsområden och -dammar; samt

2) byggnadscement samt mineraliska ingredienser för betong.

17 §

Mätningstekniska avdelningen, tryckkärls- och maskinavdelningen och allmäntekniska avdelningen handlägger, utöver de i 6-16 §§ stadgade ärendena, de lagstiftningsärenden som ansluter sig till avdelningens verksamhetsområde.

Distriktsförvaltningen
18 §

För regionalt handhavande av tekniska kontrollcentralens uppgifter finns i varje besiktningsdistrikt en distriktsbyrå. I arbetsordningen för distriktsförvaltningen kan bestämmas om indelning av distriktsbyråerna i sektioner. Distriktsbyrån kan ha filialer.

19 §

Distriktsbyrån åligger att inom sitt verksamhetsområde utföra på kontrollcentralen ankommande teknisk kontroll och övervakningsuppgifter i anslutning till denna på det sätt som därom är särskilt stadgat eller bestämt.

Distriktsbyråns uppgifter gäller:

1) tillverkningen, importen och driften av tryckkärl;

2) brännbara vätskor och gaser, aerosoler, oljeeldningsaggregat, transport av farliga ämnen, gifter, explosiva varor, skjutvapen och skjutförnödenheter, byggnadscement och gruvor;

3) justering av mätningsredskap, märkning av transportbehållare och annan justeringsverksamhet; samt

4) ädelmetallarbeten.

Dessutom skall distriktsbyrån:

1) deltaga i utbildnings-, informations- och utvecklingsverksamheten inom sitt verksamhetsområde;

2) upprätthålla kontakt med olika myndigheter, anstalter och sammanslutningar inom sitt verksamhetsområde;

3) vidtaga erforderliga åtgärder i anledning av överträdelse av sådana stadganden och bestämmelser vilkas efterlevnad distriktsbyrån är skyldig att övervaka; samt

4) utföra de övriga uppgifter som genom stadganden och bestämmelser ålagts byrån.

Direktionen och dess uppgifter
20 §

Kontrollcentralens direktion består av en ordförande, en viceordförande samt tio andra medlemmar, vilka förordnas av statsrådet för tre kalenderår i sänder. För envar av dem utses även en personlig suppleant. Till direktionen hör ytterligare kontrollcentralens överdirektör som medlem.

Till ordförande i direktionen skall förordnas en representant för handels- och industriministeriet. Av de övriga medlemmarna och på motsvarande sätt av suppleanterna skall en företräda inrikesministeriets, en försvarsministeriets, en finansministeriets, en jord- och skogsbruksministeriets, en trafikministeriets, en handels- och industriministeriets, en social- och hälsovårdsministeriets och en miljöministeriets förvaltningsområde samt en statens tekniska forskningscentral, en industrin och en arbetstagarna.

Direktionsmedlemmarnas arvoden fastställs av handels- och industriministeriet.

21 §

Direktionen åligger att leda och övervaka kontrollcentralens verksamhet samt att utfärda härför erforderliga anvisningar.

22 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för honom, av viceordföranden. Direktionen är beslutför när sammanträdets ordförande och minst sex andra medlemmar är närvarande.

Vid meningsskiljaktighet avgörs ärendet genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som i kollegiala domstolar.

Besvärsavdelningen
23 §

Angående sammansättningen av besvärsavdelningen är stadgat i 6 § 2 mom. lagen om tekniska kontrollcentralen.

Viceordförande vid besvärsavdelningens plenum är en av handels- och industriministeriet förordnad medlem av besvärsavdelningen.

24 §

Besvärsavdelningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för honom, av viceordföranden.

Besvärsavdelningen är beslutför när vid dess plenum är närvarande sammanträdets ordförande samt tre andra medlemmar, av vilka en är chefen för administrativa avdelningen och en chefen för den avdelning till vars verksamhetsområde besvärsärendet hör.

Vid meningsskiljaktighet avgörs ärendet genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som i kollegiala domstolar.

25 §

Föredragande av ärende vid besvärsavdelningens plenum är en av ordföranden förordnad medlem från den avdelning, till vars område ärendet hör, eller av ordföranden förordnad vederbörande byråchef eller annan tjänsteman vid kontrollcentralen.

26 §

Sekreterare och protokollförare vid besvärsavdelningen är en av överdirektören förordnad tjänsteman vid kontrollcentralen.

Protokollet undertecknas av ordföranden och protokollföraren. Protokollet anses som justerat, då det undertecknats.

27 §

Då av tekniska kontrollcentralen inbegärs utlåtande i ärende som avgjorts av besvärsavdelningen, skall denna om möjligt avge sitt utlåtande i den sammansättning i vilken frågan avgjordes.

Kontrollcentralens tjänstemän och deras uppgifter
28 §

Chef för kontrollcentralen är en överdirektör.

Chef för administrativa avdelningen, mätningstekniska avdelningen, tryckkärls- och maskinavdelningen och allmäntekniska avdelningen är en direktör.

Chef för envar byrå är en byråchef.

Chef för distriktsbyrå är en distriktschef.

Överdirektören har titeln professor och direktörerna har titeln tekniskt råd. Byråcheferna med undantag av byråchefen vid administrativa byrån har titeln överingenjör.

Vid kontrollcentralen kan dessutom finnas annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande inom ramarna för statsförslaget.

29 §

Överdirektören åligger att leda, övervaka och utveckla kontrollcentralens verksamhet på sådant sätt att inrättningen fungerar effektivt.

I och för skötseln av sina åligganden skall överdirektören:

1) följa med den allmänna utvecklingen inom den tekniska besiktningen och taga initiativ till nödiga reformer och förbättringar;

2) upprätthålla och främja kontrollcentralens samarbete med andra besiktningsmyndigheter och forskningsanstalter; samt

3) sörja för samarbetet mellan kontrollcentralens verksamhetsenheter.

På överdirektören ankommer ytterligare att sörja för beredningen och föredragningen av de ärenden som skall avgöras av direktionen samt ombesörja verkställandet av direktionens beslut.

30 §

Direktör åligger:

1) att leda, övervaka och utveckla sin avdelnings verksamhet samt skötseln av de ärenden som hör till dess verksamhetsområde;

2) att fördela uppgifterna mellan byråerna vid sin avdelning och handlägga de viktigaste av de på avdelningen ankommande ärendena;

3) att tillse att de ärenden som ankommer på avdelningen sköts effektivt; samt

4) att följa med den allmänna utvecklingen på sitt verksamhetsområde.

31 §

Byråchef åligger:

1) att leda och utveckla byråns verksamhet och tillse att de uppgifter som ankommer på byrån sköts effektivt och omsorgsfullt;

2) fördela uppgifterna på de tjänstemän som är underställda honom;

3) att följa med den allmänna utvecklingen på sitt verksamhetsområde; samt

4) att bereda och föredraga de på byrån ankommande ärenden, vilkas handläggning inte ålagts annan tjänsteman vid byrån.

32 §

Distriktschef åligger:

1) att leda och utveckla distriktsbyråns verksamhet och tillse att de uppgifter som ankommer på byrån sköts effektivt och omsorgsfullt;

2) fördela uppgifterna på de tjänstemän som är underställda honom;

3) att följa med den allmänna utvecklingen på sitt verksamhetsområde; samt

4) att utföra de övriga uppgifter som ålagts honom.

Handläggningen och avgörandet av ärendena
33 §

De ärenden som ankommer på kontrollcentralen avgörs, i enlighet med vad nedan stadgas, av direktionen, besvärsavdelningen vid dess plenum eller överdirektören, en direktör eller någon annan tjänsteman vid kontrollcentralen åt vilken sådan beslutanderätt givits.

Angående föredragningen av ärendena vid besvärsavdelningen är stadgat i 25 §. Även direktionen och kontrollcentralens tjänstemän fattar sina beslut på föredragning, om inte i arbetsordningen annorlunda bestäms.

34 §

Direktionen avgör de ärenden som angår:

1) kontrollcentralens budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan och årsberättelse samt arbetsordningen för kontrollcentralens centralförvaltning;

2) de allmänna riktlinjerna för kontrollcentralens verksamhet ävensom frågor i anslutning till utvecklandet av kontrollcentralen; samt

3) övriga synnerligen vittbärande och principiellt viktiga frågor, dock ej enskilda ärenden rörande tillstånd och utlåtande.

35 §

Besvärsavdelningen handlägger de besvär som anförts över beslut av kontrollcentralens distriktsförvaltning samt de besvär som anförts över beslut av besiktningsman som är anställd vid eller som har förordnats av kontrollcentralen.

36 §

Överdirektören avgör de ärenden, om vilka inte i 34 § är stadgat att de skall avgöras av direktionen eller om vilka inte i 35 § är stadgat att de skall avgöras av besvärsavdelningen vid dess plenum eller vilkas avgörande inte i arbetsordningen ombetrotts direktör, byråchef, distriktschef eller annan tjänsteman. Direktör avgör dock de ärenden angående tillstånd, vilka skall handläggas vid hans avdelning, såvida inte i arbetsordningen annorlunda bestäms.

Överdirektören kan, om han anser ärendets natur det kräva, i enskilda fall förbehålla sig avgörandet av även sådant ärende som eljest borde avgöras av direktör, byråchef, distriktschef eller annan tjänsteman. Samma rätt tillkommer direktör i fråga om ärenden, som borde avgöras av byråchef eller någon annan tjänsteman vid hans avdelning, och byråchef i fråga om ärenden, som borde avgöras av tjänsteman vid hans byrå, samt distriktschef i fråga om ärenden som borde avgöras av tjänsteman vid distriktsbyrån.

37 §

Uppstår ovisshet om av vilken tjänsteman ärende skall avgöras eller anser tjänsteman att ärende, i vilket han har beslutanderätt, är vittbärande eller annars viktigt, skall frågan om vem som skall avgöra ärendet hänskjutas till överdirektören för avgörande.

38 §

Ärende som berör två eller flera avdelningars eller byråers verksamhetsområde handläggs vid den avdelning eller den byrå till vars verksamhetsområde ärendet huvudsakligen hör. I oklart fall bestämmer överdirektören vid vilken avdelning eller byrå ärendet skall handläggas.

39 §

Vid förfall för överdirektören är ställföreträdare för honom en av handels- och industriministeriet förordnad direktör.

Ställföreträdare för direktör är en av överdirektören förordnad byråchef eller annan tjänsteman vid samma avdelning. Ställföreträdare för byråchef och distriktschef förordnas likaså av överdirektören.

40 §

Tjänsteman vid kontrollcentralen är skyldig att vid behov på förordnande av överdirektören, direktör, byråchef eller distriktschef utföra även sådan uppgift, som enligt vederbörande arbetsordning inte ankommer på honom.

41 §

Närmare bestämmelser om de ärenden som skall handläggas inom kontrollcentralens centralförvaltning och distriktsförvaltning, om föredragningen och handläggningen av dem ävensom därom av vilken tjänsteman ärende skall avgöras, utfärdas i arbetsordningarna för centralförvaltningen och för distriktsförvaltningen.

Arbetsordningen för distriktsförvaltningen fastställs av överdirektören.

Behörighetskrav för tjänster
42 §

Allmänt behörighetskrav för kontrollcentralens tjänster är sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter.

Därutöver fordras:

1) av överdirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till kontrollcentralens verksamhetsområde och med administrativa uppgifter;

2) av direktör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor som ansluter sig till avdelningens verksamhetsområde samt förtrogenhet med administrativa uppgifter; av direktör som är chef för administrativa avdelningen fordras dock juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med administrativa uppgifter;

3) av byråchefen vid administrativa byrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen ävensom förtrogenhet med administrativa uppgifter samt av de övriga byråcheferna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med byråns verksamhetsområde;

4) av distriktschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med till tjänsten hörande uppgifter;

5) av överinspektör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen respektive examen vid tekniskt institut och god förtrogenhet med till tjänsten hörande uppgifter;

6) av planerare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen; samt

7) av kamrer för tjänsten lämplig högskoleexamen och god förtrogenhet med räkenskapsföring.

Besättande av tjänster samt tjänstledighet och entledigande av tjänstemän
43 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten lediganslås.

Direktör utnämns av statsrådet efter det att kontrollcentralen avgivit utlåtande i ärendet.

Byråchef och distriktschef utnämns av handels- och industriministeriet efter det kontrollcentralen avgivit utlåtande i ärendet.

44 §

Den övriga personalen utnämns eller antages av kontrollcentralens överdirektör, om inte i centralförvaltningens arbetsordning annorlunda bestäms. Utan lediganslående kan vid behov besättas andra än de i 42 § 2 mom. punkterna 2-7 nämnda tjänsterna.

45 §

Tjänstledighet beviljas överdirektören av handels- och industriministeriet och direktör av tekniska kontrollcentralen.

Annan tjänstledighet än sådan som tjänsteman har rätt till enligt lag, förordning eller enligt tjänstekollektivavtal i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70) beviljas emellertid överdirektören av statsrådet och direktör av handels- och industriministeriet för längre tid än ett år.

Angående beviljande av tjänstledighet åt övriga tjänstemän bestäms i centralförvaltningens arbetsordning.

Angående handhavandet av tjänst under tiden för tjänstledighet eller då tjänst är vakant beslutar den myndighet som beviljar tjänstledigheten.

Tjänsteman entledigas av den myndighet på vilken det ankommer att besätta tjänsten.

46 §

I beslut av kontrollcentralen, som gäller förordnande av person till uppgift som är arvodesbaserad eller entledigande från hans uppgifter, får ändring inte sökas genom besvär.

Särskilda stadganden
47 §

Överdirektören och direktör vid kontrollcentralen åtalas för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt och övriga tjänstemän vid kontrollcentralen vid vederbörande underrätt.

48 §

Tjänsteman vid kontrollcentralen eller annan som hör till kontrollcentralens personal eller inspektör som förordnats av kontrollcentralen får inte äga eller leda företag, rörelse eller inrättning som är underkastad hans besiktning, ej heller eljest vara delaktig däri så, att han enligt stadgandena om jäv för tjänsteman blir i sin verksamhet jävig. Han får inte heller inneha patent- eller mönsterrätt i fråga om maskin, anordning, tillverkningsmetod eller mönster som används i sådant företag eller sådan rörelse eller inrättning.

Tjänsteman vid kontrollcentralen eller annan som hör till kontrollcentralens personal har inte rätt att utan överdirektörens tillstånd avge enskilt sakkunnigutlåtande som rör sådant område som hör till kontrollcentralens verksamhetsområde. Tillstånd kan ges, om avgivande av utlåtande inte är i strid med de uppgifter som härrör av vederbörandes tjänsteställning eller anställningsförhållande.

Tjänsteman vid kontrollcentralen eller annan som hör till kontrollcentralens personal eller inspektör som förordnats av kontrollcentralen får inte åt utomstående yppa eller för egen vinning utnyttja vad han i sin besiktningsverksamhet erfarit om näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet.

49 §

Upptäcker tjänsteman vid kontrollcentralen eller av kontrollcentralen förordnad inspektör i samband med besiktning missförhållande eller bristfällighet i maskin, anordning eller redskap på arbetsplats och ankommer tillsynen över efterlevnaden av stadgandena och bestämmelserna angående dessas säkerhet inte på tekniska kontrollcentralen, skall han anmäla om saken till vederbörande tillsynsmyndighet.

50 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av handels- och industriministeriet.

51 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 januari 1984 om tekniska kontrollcentralen (66/84) jämte senare ändringar.

Mandatperioden för den direktion som tillsatts för kontrollcentralen med stöd av 20 § i den nu upphävda förordningen fortgår dock i enlighet med beslutet om tillsättandet.

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.