1305/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 4 § 1 mom. lagen den 30 januari 1987 om Statens utvecklingscentral (110/87) samt 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

Statens utvecklingscentral (nedan utvecklingscentralen) uppbär för sina tjänster och andra prestationer avgifter till staten i enlighet med denna förordning. Prestationer som hör till utvecklingscentralens utbildnings-, konsult-, publikations- och forskningsverksamhet samt övriga verksamhet är utbildningsprogram, kurser och annan utbildning, utbildningsmaterial, utbildning för enskilda ämbetsverk och inrättningar samt övriga tjänster i samband härmed, konsultverksamhet och övriga tjänster i samband med den, publikationer, forskningsarbete samt användning av lokaler och utrustning.

2 §

De avgifter som avses i denna förordning bestäms av utvecklingscentralen, som även uppbär dem hos beställaren.

3 §

Har en prestation inte nämnts i den prislista som är fogad till denna förordning, bestäms avgiften särskilt för varje prestation. Den avgift som bestäms på detta sätt skall motsvara det sammanlagda beloppet av statens totalkostnader för prestationen, dvs. prestationens självkostnadsvärde, om inte annat stadgas nedan.

De kostnader som ingår i självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) Arbetskostnaderna beräknas med beaktande av det antal arbetstimmar som använts för att utföra prestationen samt arbetets art. Arbetskostnaderna per timme fås genom att den genomsnittliga månadsavlöningen jämte normala tillägg för dem som utfört arbetet divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet höjs med 68 procent.

2) Maskinkostnaderna beräknas genom att maskinens timpris, med beaktande av användningssättet, multipliceras med den tid maskinen använts för att utföra prestationen. Maskinens timpris fås genom att dividera en hyrd maskins månadshyra eller en egen maskins beräknade månadshyra med talet 130. Utöver timpriset beaktas såsom maskinkostnader alla direkta kostnader som förorsakas av maskinens funktion och användning.

3) Övriga kostnader. De avgifter som utvecklingscentralen har betalt för tjänster som den köpt av utomstående och som hänför sig till utförandet av prestationen och för anskaffningar som utvecklingscentralen gjort för prestationen beaktas till fullt belopp. Resekostnaderna beaktas enligt de kostnader som i genomsnitt förorsakats av resorna. Såsom i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) avsedda indirekta kostnader debiteras ett belopp, som utgör 50 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna. För användning av lokaler som behövts till den för ämbetsverk och inrättningar avsedda gemensamma utbildningsverksamhet som anordnats av utvecklingscentralen debiteras dessutom i indirekta kostnader 50 procent av prisen enligt bilagan, om tillställningen anordnas i utvecklingscentralens lokaler.

4 §

Är de totalkostnader som utvecklingscentralens prestation medför mindre än marknadspriset för motsvarande prestationer som utförs av utomstående, kan en avgift till marknadspris som motsvarar rådande prisnivå uppbäras för prestationen.

5 §

Avgiften för utbildningsmaterial för utbildningsverksamheten vid statens ämbetsverk och inrättningar och för gemensam utbildning för ämbetsverk och inrättningar kan uppbäras till ett belopp som understiger självkostnadsvärdet eller slopas helt. Hos statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar och statens affärsverk uppbärs avgiften dock till fullt belopp.

6 §

Anhåller utvecklingscentralens kund därom, fastställs avgiftens storlek innan prestationen utförs, om avgiftens exakta storlek kan räknas ut på förhand.

7 §

Utvecklingscentralen kan uppbära avgifter i förskott samt partiella avgifter. Den slutliga avgiften uppbärs mot räkning sedan prestationen har utförts. Avgiften skall betalas inom 14 dagar efter det räkningen har tillställts beställaren. En räkning som har sänts per post anses ha kommit beställaren till handa den sjunde dagen efter det räkningen har postats. Av särskilda skäl kan betalningstiden förlängas, varvid en årlig dröjsmålsränta om 12 procent uppbärs för den tid förlängningen gäller. Betalas avgiften inte senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

En avgift som fastställts enligt denna förordning får indrivas utan dom eller utslag på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 februari 1987 om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer (206/87). Avgifter enligt denna förordning uppbärs inte för sådana prestationer inom konsultverksamheten som har påbörjats innan förordningen träder i kraft och som avslutas senast den 30 juni 1988. Beträffande utbildningsverksamheten tillämpas förordningen under år 1988 endast på prestationer i samband med utbildning för enskilda ämbetsverk och på utbildning som direktionen för utvecklingscentralen särskilt bestämmer.

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.