1286/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 5 och 5 a §§ sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 5 § 1 mom. 3 a-punkten och 5 a §, sådana de lyder i lag av den 14 juni 1985 (479/85), som följer:

5 §

Såsom sjukvård ersätts i enlighet med vad nedan stadgas:


3 a) sådan salvbas för behandling av en långvarig hudsjukdom som ordinerats av läkare, tillverkats av läkemedelsfabrik eller apotek och anskaffats på apotek; samt


5 a §

Med läkemedel som skall ersättas enligt 5 § 1 mom. 3 punkten förstås ett läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87) och vars ändamål är att vid invärtes eller utvärtes bruk bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom. Med kliniskt näringspreparat förstås ett preparat som vid behandling av sjukdom används för att helt eller delvis ersätta eller komplettera diet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 152/87
Ekonomiutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 139/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.