1275/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om utövning av provisors- och farmaceutyrket

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I denna lag stadgas om rätt att vara verksam som provisor eller farmaceut.

Om en provisors verksamhet som apotekare, föreståndare för ett apotek eller ett filialapotek, föreståndare för ett sjukhusapotek, föreståndare för en läkemedelscentral och ansvarig föreståndare för en läkemedelsfabrik eller läkemedelspartiaffär samt om en farmaceuts verksamhet som föreståndare för en läkemedelscentral, ett apotek eller ett filialapotek gäller dessutom vad läkemedelslagen (395/87) stadgar och vad som stadgas eller bestäms med stöd av den.

2 §

Medicinalstyrelsen beviljar på ansökan rättighet att vara verksam som legitimerad provisor eller legitimerad farmaceut. För beviljande av rättigheten krävs att sökanden är finsk medborgare, att han har avlagt provisors- respektive farmaceutexamen eller en motsvarande examen vid en högskola i utlandet, att han genomfört de tilläggsstudier som medicinalstyrelsen anser nödvändiga och att han tjänstgjort vid ett apotek, ett filialapotek, en läkemedelsfabrik, en läkemedelspartiaffär eller ett sjukhusapotek.

Uppfyller sökanden de krav som nämns i 1 mom., skall medicinalstyrelsen bevilja honom provisors- eller farmaceuträttighet och införa honom som legitimerad provisor eller legitimerad farmaceut i förteckningen över dessa.

3 §

Om rätt för danska, norska och svenska medborgare att vara verksamma som provisorer eller farmaceuter i Finland stadgas särskilt.

Medicinalstyrelsen kan bevilja medborgare i ett annat land som uppfyller de krav som ställs i 2 § tillstånd att vara verksamma som provisor eller farmaceut i Finland på de villkor som medicinalstyrelsen bestämmer.

4 §

Medicinalstyrelsen kan bevilja en studerande, som ämnar avlägga provisorsexamen och som av utbildningsprogrammet för provisorsexamen har genomfört de studier som motsvarar farmaceutexamen och de tilläggsstudier som medicinalstyrelsen anser nödvändiga, och som under en av medicinalstyrelsen bestämd tid har tjänstgjort vid ett apotek, en läkemedelsfabrik, en läkemedelspartiaffär eller ett sjukhusapotek, tillstånd att tillfälligt vara verksam som farmaceut.

5 §

Den som utövar provisorsyrket eller farmaceutyrket är skyldig att upprätthålla och utveckla den yrkesskicklighet som utövandet av yrket förutsätter.

6 §

Har den som utövar provisors- eller farmaceutyrket genom sin verksamhet visat sig ha blivit, eller skall han på grund av sjukdom, lyte eller skada eller av någon annan orsak anses ha blivit helt eller delvis oförmögen att utöva provisors- eller farmaceutyrket, kan medicinalstyrelsen förklara honom förlustig sin rätt att utöva provisors- eller farmaceutyrket eller begränsa denna rätt.

7 §

Finns det grundad anledning att anta att en provisor eller en farmaceut är oförmögen att handha sina uppgifter, kan medicinalstyrelsen i syfte att utreda saken förordna att han skall läkarundersökas och inhämta annan behövlig utredning samt förbjuda honom att tjänstgöra som provisor eller farmaceut tills dess frågan om hans bristande förmåga har blivit slutligt avgjord. Motsätter han sig en läkarundersökning eller annan motsvarande utredning, skall polisen ge nödvändig handräckning.

8 §

Har en provisor eller farmaceut i sitt yrke handlat mot någon lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag eller annars gjort sig skyldig till felaktighet eller försummelse, och är felaktigheten eller försummelsen inte av sådan art att han bör åtalas vid domstol, kan medicinalstyrelsen straffa honom i disciplinär väg med skriftlig varning.

9 §

Den som utövar provisors- eller farmaceutyrke som avses i denna lag utan att ha beviljats rätt därtill, skall för olovlig utövning av provisorsyrke eller olovlig utövning av farmaceutyrke dömas till böter, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag.

10 §

Ändring i ett beslut som medicinalstyrelsen har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Medicinalstyrelsen kan bestämma att ett beslut som avses i 6 och 7 §§ omedelbart skall iakttas trots att besvär har anförts.

11 §

Närmare stadganden om utövning av provisors- och farmaceutyrket samt om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning. Medicinalstyrelsen meddelar vid behov närmare föreskrifter om utövningen av provisorsyrket och farmaceutyrket.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Var och en som medicinalstyrelsen har infört i förteckningen över legitimerade provisorer eller över legitimerade farmaceuter innan denna lag trätt i kraft, införs utan särskild ansökan också i den motsvarande förteckning som nämns i 2 § 2 mom.

Regeringens proposition 153/87
Ekonomiutsk. bet. 12/87
Stora utsk. bet. 168/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.