1252/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 1 mom. 1 punkten, 13 §, 14 § 2 mom., 15 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. samt 18 § 2 mom. handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) som följer:

3 §

Grundanmälan skall göras av:

1) öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, andelslag, sparbank, hypoteksförening och försäkringsförening;


13 §

I en försäkringsförenings grundanmälan skall nämnas

1) föreningens firma;

2) den dag då vid konstituerande stämma fattats beslut om bildande av föreningen;

3) den dag då föreningens stadgar har fastställts;

4) den försäkringsrörelse som föreningen bedriver;

5) föreningens hemort;

6) föreningens postadress;

7) garantikapitalet samt garantiandelarnas antal och nominella värde ävensom grundfonden samt dess belopp och maximibelopp, om det i stadgarna ingår bestämmelser om dem;

8) den betalda delen av garantikapitalet och grundfonden;

9) en i stadgarna eventuellt ingående bestämmelse om att föreningen kan ha olika slag av garantiandelar samt antalet garantiandelar av varje slag;

10) fullständigt namn, medborgarskap och hemort i fråga om ordföranden, de övriga medlemmarna och suppleanterna i styrelsen;

11) verkställande direktörens fullständiga namn, medborgarskap och hemort;

12) om föreningen har ett förvaltningsråd, ordförandens samt varje medlems och suppleants fullständiga namn, medborgarskap och hemort; samt

13) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med en annan, hans fullständiga namn, medborgarskap och hemort.

14 §

Ändringsanmälan skall även göras, om ändring sker i kommanditbolags bolagskontrakt, aktiebolags bolagsordning eller andelslags, sparbanks, hypoteksförenings eller försäkringsförenings stadgar.

15 §

Ansvariga för avgivande av registeranmälan är:


4) för aktiebolag, andelslag, sparbank, hypoteksförening, försäkringsförening och stiftelse styrelsens ordinarie medlemmar;


I ett aktiebolag och en försäkringsförening ansvarar även verkställande direktören för att ändringsanmälan avges. Omfattar överlåtelse av näringsverksamheten även firman, är den nya innehavaren ansvarig för att anmälan om överlåtelsen avges. Avlider en enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en personligen ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, är även delägarna i dödsboet efter honom, dock inte i 21 kap. 18 § ärvdabalken (40/65) nämnda delägare, ansvariga för att anmälan avges.

18 §

Om de meddelanden och anmälningar som skall insändas till registermyndigheten med anledning av ett aktiebolags, ett andelslags, en sparbanks och en försäkringsförenings likvidation samt med anledning av aktiebolags och andelslags fusion stadgas särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På registeranmälan som avgivits till registermyndigheten innan denna lag trätt i kraft skall tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 40/87
Lagutsk. bet. 5/87
Stora utsk. bet. 129/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.