1244/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen den 20 februari 1987 om handels- och industriministeriet (191/87) 45 § 2 mom. och 71 §,

ändras 3 § 3 punkten, 9 §, 36 § 1 och 2 mom., 37-39 §§, 50-53 §§, 55 § och 60 § 1 punkten samt

fogas till förordningen en ny 39 a § som följer:

3 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som angår:


3) allmän kontroll av effektivitet och ekonomi inom ministeriets verksamhetsområde, utveckling av förvaltning samt datasystem och samordning av den automatiska databehandlingen till de delar som gäller hela ministeriet,


9 §

Ekonomiplaneringsbyrån handlägger ärenden som angår:

1) verksamhets- och ekonomiplanering,

2) förslag till budget, specialbudget och finansieringsplanering,

3) planering och samordning av den automatiska databehandlingen samt

4) planeringssystem och utveckling av dem.

36 §

Vid ministeriet finns en kanslichef med avtalslön, avdelningschefer med avtalslön för handelsavdelningen, industriavdelningen, energiavdelningen och avdelningen för företagsutveckling samt ett regeringsråd som är avdelningschef för allmänna avdelningen, konsultativa tjänstemän med avtalslön, regeringsråd, biträdande avdelningschefer med avtalslön, ett regeringsråd som byråchef, äldre regeringssekreterare som byråchefer, äldre och yngre regeringssekreterare, byråchefer med avtalslön och andra byråchefer, ett handelsråd som byråchef, överinspektörer och inspektörer, företagsforskare med avtalslön, specialforskare med avtalslön, forskare med avtalslön och andra forskare, planerare med avtalslön, en utbildningschef, föredragande, handelssekreterare, translatorer, en överaktuarie, en kamrer och en biträdande kamrer, en informationssekreterare, en rådgivare och en redovisningssekreterare, avdelningssekreterare och ministersekreterare, en revisor, en huvudbokförare och bokförare, en biträdande inspektör, registratorer och en arkivarie, byråsekreterare, statistiksekreterare, byråfunktionärer och maskinskrivare samt en vaktmästerichef, expeditionsvakter och vaktmästare.

Vid ministeriet kan dessutom inom ramen för statsförslaget finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.


37 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med näringslivet och förvaltningsangelägenheter,

2) för regeringsråd och regeringssekreterare vad som stadgas i reglementet för statsrådet (929/87),

3) för regeringsråd som avdelningschef vid allmänna avdelningen vad som i reglementet för statsrådet stadgas om regeringsråd,

4) för regeringsråd som byråchef och för äldre regeringssekreterare som byråchef vid allmänna avdelningen vad som i reglementet för statsrådet stadgas om regeringsråd och regeringssekreterare,

5) för byråchef vid allmänna avdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till verksamhetsområdet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

6) för avdelningschefen vid handelsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till handelspolitik och handel, kännedom om näringslivet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

7) för biträdande avdelningschef vid handelsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med frågor i anslutning till handelspolitik och handel, kännedom om näringslivet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

8) för handelsråd som byråchef och för byråchef vid handelsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till verksamhetsområdet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

9) för avdelningschefen vid industriavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med industripolitiska frågor, kännedom om näringslivet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

10) för konsultativ tjänsteman vid industriavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med industripolitiska och ekonomiska frågor samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

11) för biträdande avdelningschef och byråchef vid industriavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till verksamhetsområdet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

12) för avdelningschefen vid energiavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med energifrågor, kännedom om näringslivet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

13) för byråchef vid energiavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till verksamhetsområdet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

14) för avdelningschefen vid avdelningen för företagsutveckling för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till regionalpolitiken samt småindustrin och den medelstora industrin, kännedom om näringslivet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

15) för byråchef vid avdelningen för företagsutveckling för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till verksamhetsområdet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

16) för specialforskare, överinspektör, utbildningschef och handelssekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med frågor i anslutning till verksamhetsområdet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

17) för företagsforskare, planerare, forskare och inspektör för tjänsten lämplig högskoleexamen, förtrogenhet med frågor i anslutning till verksamhetsområdet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

18) för föredragande beroende på uppgifternas karaktär antingen juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

19) för translator för tjänsten lämplig högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen samt sådan språkkunskap som skötseln av tjänsten förutsätter,

20) för informationssekreterare för tjänsten lämplig examen och god förtrogenhet med informationsuppgifter,

21) för registrator för tjänsten lämplig högskoleexamen,

22) för överaktuarie, kamrer, biträdande kamrer, rådgivare, redovisningssekreterare, avdelningssekreterare, ministersekreterare, revisor, biträdande inspektör, huvudbokförare och bokförare för tjänsten lämplig examen, samt

23) för övriga tjänstemän sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

38 §

Angående utnämning av kanslichef, avdelningschef, biträdande avdelningschef, regeringsråd, byråchef och regeringssekreterare stadgas i reglementet för statsrådet.

Regeringsråd som avdelningschef och konsultativ tjänsteman utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

Regeringsråd som byråchef, handelsråd som byråchef och äldre regeringssekreterare som byråchef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Avdelningssekreterare, tjänstemän i motsvarande och lägre tjänsteställning utnämns av och motsvarande tillfälliga tjänstemän och tillfällig personal i arbetsavtalsförhållande anställs av avdelningschefen för allmänna avdelningen.

Övrig personal utnämns eller anställs av ministern.

Ministeriet förordnar av allmänna avdelningens regeringsråd som byråchefer, äldre regeringssekreterare som byråchefer samt byråchefer en till chef för administrativa byrån, en till chef för sjöfartsbyrån, en till chef för näringsbyrån, en till chef för byrån för livsmedelsärenden, en till chef för ekonomiplaneringsbyrån samt en till chef för ekonomibyrån, av handelsavdelningens handelsråd som byråchefer samt byråchefer en till chef för planeringsbyrån, en till chef för byrån för multilateral handel, en till chef för allmänna byrån och en till chef för byrån för exportfrämjandet, av industriavdelningens byråchefer en till chef för industripolitiska byrån, en till chef för teknologiska byrån, en till chef för kontrollbyrån, en till chef för byrån för internationella ärenden, en till chef för allmänna byrån för statsbolagen och en till chef för planeringsbyrån för statsbolagen, samt av energiavdelningens byråchefer en till chef för elbyrån, en till chef för atombyrån, en till chef för bränslebyrån, en till chef för planeringsbyrån och en till chef för energiforskningsbyrån samt av byråcheferna vid avdelningen för företagsutveckling den ena till chef för utvecklingsbyrån och den andra till chef för företagsfinansieringsbyrån.

39 §

Tjänstledighet, som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal samt motsvarande ledighet för personal i arbetsavtalsförhållande, beviljas av den som har förordnats till byråchef för allmänna avdelningens administrativa byrå.

Annan än i 1 mom. nämnd tjänstledighet eller motsvarande ledighet beviljas:

1) en tjänsteman som har utnämnts av republikens president, för högst ett år av ministern och för mer än ett år av statsrådet,

2) en tjänsteman som har utnämnts av ministern, för högst ett år av avdelningschefen för allmänna avdelningen och för mer än ett år av ministern,

3) en tjänsteman som har utnämnts av avdelningschefen för allmänna avdelningen av chefen för allmänna avdelningen, samt

4) tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande av den som har anställt dem.

39 a §

Beslut om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet fattas av den som enligt 39 § 2 mom. beviljar tjänstledigheten.

50 §

Avdelningschefen för allmänna avdelningen avgör, förutom i 38 § 4 mom., 39 § 2 mom. och 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:

1) placeringen av avdelningssekreterare, motsvarande och lägre tjänstemän samt motsvarande tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande inom ministeriets avdelningar,

2) fastställandet av avlöningen för den personal i arbetsavtalsförhållande som avses i 38 § 4 mom.,

3) beviljande av bisysslotillstånd för avdelningssekreterare, tjänstemän med motsvarande eller lägre tjänsteställning samt för motsvarande tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande,

4) sådana ouppdelade förbruknings- och inventarieutgifter som betalas ur ministeriets gemensamma anslag samt övriga utgifter för internationellt samarbete,

5) tillstånd som avses i 4 § lagen angående rättighet att idka näring,

6) användning av anslag för forsknings- och publikationsverksamhet som gäller närings- och trafikpolitik inom sjöfarten, dock inte om användningsbehovet i ett enskilt fall överstiger 200 000 mk,

7) beviljande av nedsättning av eller befrielse från betalning av farledsavgifter,

8) beviljande av nedsättning av eller befrielse från betalning av lotsningsavgifter, samt

9) tillstånd till annan än i Finland bosatt finsk medborgare att vara prokurist, stiftare av aktiebolag, styrelsemedlem, verkställande direktör eller firmatecknare.

51 §

Avdelningschefen för industriavdelningen avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:

1) användning av anslag för forskning och publikationsverksamhet eller statsunderstöd som beviljas för dessa ändamål, dock inte om användningsbehovet eller statsunderstödet i ett enskilt fall överstiger 400 000 mk,

2) statsunderstöd för stödjande av i specialbudgeten angivna samfunds och stiftelsers verksamhet,

3) medlemsavgifter till internationella organisationer samt

4) utgifter till ett belopp av högst 400 000 mk i samband med internationellt tekniskt samarbete.

52 §

Avdelningschefen för energiavdelningen avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:

1) användning av anslag för forskning, planering, tillsyn, försöksverksamhet, information samt rådgivnings- och publikationsverksamhet inom energiområdet eller statsunderstöd för dessa ändamål, dock inte om användningsbehovet eller statsunderstödet i ett enskilt fall överstiger 400 000 mk,

2) statsunderstöd för landsbygdens elektrifiering, dock inte om statsunderstödet i ett enskilt fall överstiger 400 000 mk,

3) statsunderstöd för främjande av energibesparing samt av produktion och användning av inhemska bränslen, dock inte om statsunderstödet i ett enskilt fall överstiger 400 000 mk,

4) beviljande av lån och räntestöd för främjande av energibesparing, av produktion och användning av inhemska bränslen samt av distribution och användning av naturgas, dock inte om beloppet av lån eller räntestöd i ett enskilt fall överstiger 400 000 mk,

5) till energiavdelningens verksamhetsområde hörande beslut om utbetalning av understöd som beviljats med stöd av lagen om sysselsättning (275/87), då understödsmedlen har överförts till handels- och industriministeriets förfogande,

6) medlemsavgifter till internationella organisationer inom energiområdet samt

7) statsunderstöd för stödjande av i specialbudgeten angivna samfunds och stiftelsers verksamhet.

53 §

Avdelningschefen för avdelningen för företagsutveckling avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:

1) användning av anslag för forskning och publikationsverksamhet eller statsunderstöd som beviljas för dessa ändamål, dock inte om användningsbehovet eller statsunderstödet i ett enskilt fall överstiger 400 000 mk,

2) statsunderstöd som beviljas för små och medelstora företags rådgivnings- och utbildningsprojekt till ett belopp av högst 400 000 mk,

3) till handels- och industriministeriets beslutanderätt hörande understöd som motsvarar lättnaderna i omsättningsskatten till ett belopp av högst 400 000 mk åt kommuner och fastighetsföretag,

4) till handels- och industriministeriets beslutanderätt hörande understöd, som avses i lagen om regionalt stödjande av produktionsverksamheten (533/81) till ett belopp av högst 400 000 mk,

5) statsandelar och statsunderstöd för utbetalning av avlöningen för kommunernas näringsombudsmän samt

6) statsunderstöd för stödjande av i specialbudgeten angivna samfunds och stiftelsers verksamhet.

55 §

Den som förordnats till byråchef för allmänna avdelningens administrativa byrå avgör, förutom i 39 § 1 mom. nämnda ärenden, ärenden som angår:

1) ålderstillägg,

2) tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor,

3) avskrivning av inventarier och annan därmed jämförbar egendom, samt

4) avförande ur räkenskaperna till den del dessa ärenden skall handläggas vid ministeriet.

60 §

Den som förordnats till byråchef för industriavdelningens byrå för internationella ärenden avgör:

1) ärenden, som hänför sig till industrisekreterarverksamheten, med undantag av utnämning av tjänstemän och frågor som gäller anställningsvillkoren samtDenna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.