1233/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Länsstyrelselag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Länsstyrelsens ställning

1 §

Länsstyrelsen är allmän förvaltningsmyndighet i länet. Chef för länsstyrelsen är landshövdingen.

I skötseln av uppgifter inom olika förvaltningsområden lyder länsstyrelsen under respektive ministerium.

I ärenden, om vilka så stadgas särskilt, lyder länsstyrelsen även under det centrala ämbetsverk till vars verksamhetsområde de uppgifter hör som länsstyrelsen sköter.

Den allmänna administrativa ledningen och övervakningen av länsstyrelserna ankommer på inrikesministeriet.

2 §

Länsstyrelsen leder och övervakar följande myndigheter och verksamhetsenheter:

1) registerbyråerna enligt vad som stadgas särskilt,

2) länsmännen och polisinrättningarna, med beaktande av vad som om polisinrättningen i Helsingfors stadgas särskilt,

3) undervisnings- och kulturförvaltningens verksamhetsenheter enligt vad som stadgas särskilt,

4) social- och hälsovårdens verksamhetsenheter enligt vad som stadgas särskilt, samt

5) de andra myndigheter och inrättningar om vilka så särskilt stadgas eller bestäms.

2 kap.

Länsstyrelsens allmänna uppgifter

3 §

Länsstyrelsen skall ge akt på tillståndet och behoven i länet samt på allt sätt främja länets utveckling och dess befolknings bästa.

Länsstyrelsen skall utveckla förhållandena i länet genom att främja samarbetet med myndigheterna inom både den statliga distriktsförvaltningen och kommunalförvaltningen samt med olika sammanslutningar.

4 §

Länsstyrelsen skall övervaka verksamheten vid de myndigheter som lyder under den och verksamheten vid de andra myndigheter som länsstyrelsen har tillsyn över.

5 §

Länsstyrelsen skall också sköta de uppgifter som enligt särskilda stadganden eller bestämmelser ankommer på den eller som skall anses ankomma på länsstyrelsen i dess egenskap av allmän förvaltningsmyndighet i länet.

6 §

Länsstyrelsen skall ge andra myndigheter handräckning när detta enligt något stadgande eller annars till följd av länsstyrelsens ställning som allmän förvaltningsmyndighet ankommer på den.

Länsstyrelsen har rätt att av andra myndigheter få handräckning och de upplysningar som länsstyrelsen behöver i sin verksamhet och som myndigheterna enligt lag får ge.

7 §

Länsstyrelsen kan genom föreläggande av vite, hot om att det försummade utförs på den försumliges bekostnad eller hot om att ett arbete eller annan verksamhet avbryts ålägga den som saken gäller att iaktta ett påbud eller förbud som länsstyrelsen meddelar eller som någon annan myndighet som har begärt handräckning har meddelat inom ramen för sina befogenheter.

3 kap.

Särskilda stadganden

8 §

Vid länsstyrelsen kan finnas delegationer, kommissioner och nämnder, i enlighet med vad som särskilt stadgas eller bestäms om dem.

9 §

I fråga om länsstyrelsen i landskapet Åland gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i denna lag samt vad som stadgas särskilt.

10 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

4 kap.

Ikraftträdande

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna lag upphävs 11 § förordningen den 3 december 1895 om införande av ny utsökningslag och vad i avseende därå skall iakttagas.

12 §

Vad som tidigare har stadgats om landshövdingen gäller länsstyrelsen, om inte uttryckligen endast landshövdingen har avsetts.

13 §

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 157/87
Andra lagutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 167/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.