1213/1987

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1987

Skattestyrelsens beslut om befrielse från förskottsinnehållning på dividend, ränta och vinstandel i vissa fall

Skattestyrelsen har med stöd av 32 § 3 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lagen den 26 juni 1987 (584/87), bestämt:

1 §

Förskottsinnehållning skall inte verkställas på dividend, ränta eller på vinstandel som placeringsfond betalat, som utbetalas till penninginrättning, försäkrings- eller pensionsanstalt eller till ett i 13 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett allmännyttigt samfund.

2 §

Förskottsinnehållning skall inte verkställas på ränta på obligationslån och masskuldebrevslån, om lånet beviljats en i lagar om skattelättnader för obligationslån avsedd skattelättnad.

3 §

Penninginrättning verkställer inte förskottsinnehållning på ränta, som den utbetalar på postgiro- eller checkräkning. Penninginrättning och andelslags sparkassa verkställer inte heller förskottsinnehållning på ränta på annan deposition, som utbetalas till samfund eller sammanslutning som avses i 4 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet.

4 §

Ränta som utbetalas på deposition i arbetsgivares intressekontor eller i andelslag som bedriver lånerörelse och som avses i 18 a § lagen om andelslag, beaktas vid förskottsinnehållningen endast till den del som den till samma person under ett kalenderår utbetalda räntan överstiger 2 000 mark.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och genom det upphävs skattestyrelsens beslut den 19 december 1985 om befrielse från förskottsinnehållning på dividend och ränta i vissa fall (1065/85).

Helsingfors den 18 december 1987

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Vik. Överinspektör
Kari Rauhala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.