1211/1987

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1987

Statsrådets beslut angående ändring av 7 och 11 §§ statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet ändrat 7 och 11 §§ statsrådets beslut den 6 augusti 1943 om tillämpning av lagen angående stämpelskatt,

sådana de lyder i statsrådets beslut av den 16 december 1983 (961/83), som följer:

7 §

Skattebrev beläggs med stämpel till ett belopp av 1 mark för varje fullt belopp av 10 mark av det värde som lägenheten av länsstyrelsen prövas ha, dock så, att skatten utgör minst 110 och högst 4 500 mark.

11 §

Beslut eller protokollsutdrag, för vilket stämpelskatt skall erläggas enligt 5 punkten under rubriken Beslut i 10 § lagen angående stämpelskatt, beläggs med stämpel till följande belopp, då tillstånd beviljas:

a) att mot avgift hålla för nöjesändamål uppsatt penningautomat eller annan sådan anordning, vid vars begagnande kan utfalla vinst i penningar eller i spelmarker, vilka kan utbytas mot penningar eller varor, för varje särskilt 230 mark;

b) att mot avgift hålla för nöjesändamål uppsatt automat eller annan därmed jämförbar anordning, vid vars begagnande vinst i varor kan utfalla, för varje särskilt 135 mark;

c) att mot avgift hålla för nöjesändamål uppsatt annan än i punkterna a och b avsedd automat eller därmed jämförlig anordning, såsom automat för utförande av musik eller förevisning av bilder, målskjutningsautomat eller anordning innefattande boll- eller annat spel, för varje särskilt 110 mark;

d) att anordna målskjutning, pil- eller ringkastning, miniatyrgolfspel, kortspel eller andra därmed jämförbara för nöjesändamål mot avgift anordnade tidsfördriv eller tävlingar, samt att mot avgift anordna annat än ovan i punkterna a, b och c nämnt skicklighets- eller lyckospel eller annat sådant spel, för varje särskilt 90 mark.

Alla ovan i denna paragraf angivna belopp skall beräknas för varje kalendermånad eller del av kalendermånad, för vilken tillståndet beviljas.

Angående beläggandet av beslut med stämpel i det fall att skatten för samma tid redan erlagts på annan ort, stadgas i 5 punkten 2 stycket under rubriken Beslut i 10 § lagen angående stämpelskatt.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 30 december 1987

Minister
Ulla Puolanne

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.