1198/1987

i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av lagen om medling i arbetstvister

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 juli 1962 om medling i arbetstvister (420/62) 2 § och 20 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 6 november 1970 och den 24 oktober 1986 (668/70 och 760/86), samt

ändras 4 §, 8 § 1 mom. och 20 § 2 mom.,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 6 november 1970 och lag av den 30 maj 1980 (405/80) samt 8 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 6 november 1970, som följer:

4 §

Riksförlikningsmännen har en byrå vid social- och hälsovårdsministeriet.

Om det finns två riksförlikningsmän, förordnar statsrådet den ena av dem till föreståndare för byrån. I övrigt fastställs arbetsfördelningen mellan riksförlikningsmännen av social- och hälsovårdsministeriet.

8 §

Anses en på grund av en arbetstvist planerad arbetsinställelse eller utvidgning av den med hänsyn till sin omfattning eller arbetsområdets art beröra samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skada ett allmänt intresse, kan social- och hälsovårdsministeriet på framställning av förlikningsmannen eller förlikningsnämnden, i syfte att reservera tillräckligt lång tid för medling, meddela förbud mot den planerade arbetsinställelsen eller dess utvidgning eller mot dess genomförande för högst 14 dygn räknat från den uppgivna tidpunkten för stridsåtgärdens vidtagande. Då det är fråga om en tvist som gäller tjänstemäns anställningsvillkor, kan ministeriet på framställning av förlikningsmannen eller förlikningsnämnden av särskilda skäl förbjuda stridsåtgärden för ytterligare högst 7 dygn. Förbudet skall delges parterna senast tre dygn före den tidpunkt då den planerade stridsåtgärden skall vidtas eller, i det sistnämnda fallet, före utgången av förbudstiden.


20 §

Arvodena till distriktsförlikningsmän och tillfälliga förlikningsmän samt till ordföranden och ledamöterna i en förlikningsnämnd jämte övriga kostnader för förlikningsverksamheten betalas av statsmedel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 178/87
Socialutsk. bet. 26/87
Stora utsk. bet. 147/87

i Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.