1195/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om strålsäkerhetscentralen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 6 februari 1987 om strålsäkerhetscentralen (107/87) 15 § 4 mom. samt 26 och 29 §§ samt

ändras 15 § 2 och 3 mom., mellanrubriken före 23 §, 23 §, mellanrubriken före 24 §, 24 § 2 och 3 mom., 25 § och 27 § 2 mom. som följer:

15 §

Vid strålsäkerhetscentralen kan ytterligare finnas tjänster som biträdande avdelningschef, byråchef, laboratorieföreståndare, överinspektör, specialforskare, inspektör, forskare, bibliotekarie, arkivarie, avdelningssekreterare, byråsekreterare, vaktmästare, byråfunktionär, maskinskrivare, laboratoriemästare, forskningsbiträde och laboratoriebiträde samt andra ordinarie tjänster.

Vid strålsäkerhetscentralen kan också anställas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
23 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid strålsäkerhetscentralen är

1) för gereraldirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med kärn- och strålsäkerhetsuppgifter och erfarenhet av administrativa uppgifter,

2) för chefen för allmänna avdelningen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter, för övriga avdelningschefer och för biträdande avdelningscheferna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt för föreståndaren för laboratoriet för strålningsbiologi att han är legitimerad läkare och förtrogen med laboratoriets verksamhetsområde,

3) för chefen för administrativa byrån juris kandidatexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter samt för övriga byråchefer och laborarorieföreståndare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med byråns eller laboratoriets verksamhetsområde,

4) för specialforskare och överinspektör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

5) för forskare och inspektör för tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen vid tekniskt institut samt

6) för övriga tjänstemän för tjänsten lämplig utbildning.

Besättande av tjänster samt tjänstledighet
24 §

Avdelningschef, biträdande avdelningschef, laboratorieföreståndare och byråchef utnämns av strålsäkerhetscentralens direktion.

Övrig personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte annat bestäms i arbetsordningen.

25 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av social- och hälsovårdsministeriet. Annan tjänstledighet än sådan som han har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal som ingåtts i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70) beviljas dock för längre tid än ett år av statsrådet.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av generaldirektören, om inte annat bestäms i arbetsordningen. Annan tjänstledighet än sådan som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal som ingåtts i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal beviljas dock av direktionen, om tjänsteledigheten beviljas en avdelningschef för längre tid än ett år.

Om anställning av en vikarie eller av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt beslutar den myndighet som beviljar tjänstledighet.

27 §

Arbetsordningen fastställs av strålsäkerhetscentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.