1167/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om tillämpning av tulltarifflagen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 7 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87):

1 §

För en vara, vars motsvarighet inte tillverkas fabriksmässigt i Finland, beviljas i 3 § tulltarifflagen (660/87) avsedd e-tull i enlighet med vad som stadgas i denna förordning.

2 §

Tullstyrelsen beslutar om en utländsk vara skall anses vara sådan, att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland.

3 §

Tullstyrelsen publicerar en förteckning över de varor som avses i 2 §.

Om en varuhavare önskar att e-tull skall tillämpas på en annan vara än en sådan som nämns i den förteckning som avses i 1 mom., skall en ansökan om detta göras hos tullstyrelsen på en blankett enligt fastställt formulär. Till ansökningen skall fogas en detaljerad utredning om varan, dess pris och användning samt i 2 § avsedd tillverkning i Finland.

4 §

Tullstyrelsens beslut enligt 2 § kan förordnas att gälla antingen en viss tid eller tills vidare.

5 §

Varuhavaren skall vid förtullningen av en vara yrka på att e-tull skall tillämpas på en vara som nämns i den förteckning som avses i 3 § 1 mom. eller förete det beslut som utfärdats på grund av en ansökan enligt 3 § 2 mom.

Framställs yrkandet eller företes beslutet senare, iakttas vad som i tullagen stadgas om tullrättelse och ändringssökande.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 maj 1981 angående tillämpning av lagen om tulltariff (347/81). Beslut av tullstyrelsen som meddelats med stöd av den kan dock i det syfte som stadgas i 5 § användas under beslutens giltighetstid.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.