1161/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

dning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 16 september 1983 (753/83) 14 a och 47 §§,

av dessa lagrum 14 a § sådan den lyder i förordning av den 6 februari 1987 (106/87),

ändras 5 § 10 punkten, 8 § 1 mom., 11 § 1, 2 och 4 mom., 13 §, 14 §, 24 §, 25 § 1 mom., 27 §, 31 § 2 punkten, 33 § 1 punkten, 36 §, 38 §, 40 §, 43 § och 44 §,

av dessa lagrum 11 § 1 och 2 mom. och 25 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 6 februari 1987 (106/87), 13 § och 14 § sådana de lyder i förordning av den 24 januari 1986 och den 6 februari 1987 (80/86 och 106/87) samt 40 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 24 januari 1986, samt

fogas till förordningen i stället för den upphävda 47 § en ny 47 § som följer:

5 §

Läns- och kommunavdelningen handlägger ärenden som angår:


10) kommunala arbetsmarknadsverket; samt


8 §

Vid räddningsavdelningen finns:

1) en administrativ byrå;

2) en beredskapsbyrå;

3) en utbildnings- och informationsbyrå; samt

4) en teknisk byrå


11 §

Vid ministeriet finns:

1) en kanslichef med avtalslön;

2) en polisöverdirektör med avtalslön såsom avdelningschef vid polisavdelningen;

3) en konsultativ tjänsteman med avtalslön;

4) avdelningschefer med avtalslön vid allmänna avdelningen, läns- och kommunavdelningen, regionalpolitiska avdelningen och räddningsavdelningen;

5) biträdande avdelningschefer med avtalslön vid läns- och kommunavdelningen och regionalpolitiska avdelningen;

6) polisöverinspektörer med avtalslön;

7) regeringsråd såsom byråchefer;

8) byråchefer med avtalslön;

9) en äldre regeringssekreterare såsom byråchef;

10) en kamrer såsom byråchef;

11) en äldre regeringssekreterare och yngre regeringssekreterare;

12) en generalsekreterare;

13) överinspektörer med avtalslön och andra överinspektörer;

14) en överingenjör med avtalslön och en överingenjör;

15) en projektchef;

16) byråingenjörer;

17) en specialplanerare med avtalslön och specialplanerare;

18) en specialforskare;

19) forskare med avtalslön och andra forskare;

20) en utbildningschef;

21) en ekonomisekreterare;

22) utbildningsplanerare;

23) forskare med avtalslön;

24) inspektörer;

25) föredragande;

26) en translator;

27) informationssekreterare;

28) en biträdande kamrer, en revisor och en huvudbokförare;

29) en arbetsstudieman, biträdande forskare och ett forskningsbiträde;

30) avdelningssekreterare, en ministersekreterare, biträdande inspektörer och en registrator;

31) byråsekreterare, en blankettplanerare, byråfunktionärer och maskinskrivare; samt

32) en vaktmästerichef, expeditionsvakter, vaktmästare, en yngre vaktmästare och en biträdande vaktmästare.

Vid ministeriet kan dessutom inom ramen för statsförslaget finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.


Om tjänsterna vid gränsbevakningsavdelningen stadgas särskilt.

13 §

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefen, en avdelningschef och en biträdande avdelningschef vad som stadgas i reglementet för statsrådet (929/87) och dessutom

för kanslichefen god förtrogenhet med den offentliga förvaltningen samt

för avdelningschef och biträdande avdelningschef god förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde;

2) för polisöverdirektören juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med polisväsendet och med förvaltningsuppgifter;

3) för den konsultativa tjänstemannen vad som stadgas i reglementet för statsrådet samt god förtrogenhet med kommunalförvaltningen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

4) för polisöverinspektör juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med polisväsendet och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

5) för regeringsråd såsom byråchef och äldre regeringssekreteraren såsom byråchef vad som stadgas i reglementet för statsrådet om behörighetsvillkoren för regeringsråd och regeringssekreterare;

6) för byråchefen vid läns- och kommunavdelningens länsbyrå och kommunbyrå juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde;

7) för byråchefen vid regionalpolitiska avdelningens administrativa byrå och polisavdelningens utlänningsbyrå juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

8) för byråchefen vid polisavdelningens tekniska byrå och räddningsavdelningens tekniska byrå för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde och med förvaltningsuppgifter;

9) för annan byråchef och kamrern såsom byråchef vad som stadgas i reglementet för statsrådet om behörighetsvillkoren för byråchefer samt förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde och med förvaltningsuppgifter;

10) för regeringssekreterare vad som stadgas i reglementet för statsrådet;

11) för överingenjör för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen;

12) för överinspektör, med undantag av överinspektören vid polisavdelningens polisbyrå och överinspektör vid datasystembyrån, enligt uppgifternas art antingen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter eller för den ena av överinspektörerna vid räddningsavdelningen officersexamen;

13) för överinspektören vid polisavdelningens polisbyrå juris kandidatexamen samt förtrogenhet med polisväsendet och med förvaltningsuppgifter;

14) för överinspektören och specialplaneraren vid polisavdelningens datasystembyrå antingen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl och förtrogenhet med databehandling;

15) för generalsekreteraren för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med kommunalekonomi;

16) för annan specialplanerare, projektchefen, utbildningschefen, ekonomisekreteraren, planerare, specialforskare, forskare, utbildningsplanerare och för informationssekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller för utbildningsplanerare vid polisavdelningen tjänsteexamen för polisbefäl eller för informationssekreteraren vid polisavdelningen tjänsteexamen för polisbefäl och förtrogenhet med informationsverksamhet;

17) för byråingenjör enligt uppgifternas art antingen för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen;

18) för inspektör vid polisavdelningens administrativa byrå och utlänningsbyrå juris kandidatexamen, för inspektör vid polisbyrån antingen juris kandidatexamen eller vicenotarieexamen och förtrogenhet med polisväsendet eller tjänsteexamen för polisbefäl samt för inspektör vid tekniska byrån för tjänsten lämplig examen på institutsnivå, dock så, att för den inspektör som sköter polisens arbetarskyddsärenden antingen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl;

19) för andra inspektörer för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola eller annan för tjänsten lämplig examen;

20) för föredragande enligt uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

21) för translatorn för tjänsten lämplig högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen samt sådan språkkunskap som skötseln av tjänsten kräver;

22) för registratorn för tjänsten lämplig högskoleexamen;

23) för biträdande kamrern, revisorn, huvudbokföraren, avdelningssekreterare, ministersekreteraren, biträdande inspektör och biträdande forskare för tjänsten lämplig examen; samt

24) för övriga tjänstemän sådan skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

14 §

Om utnämning av kanslichefen, avdelningschef, biträdande avdelningschef, byråchef och regeringssekreterare stadgas i reglementet för statsrådet.

Polisöverdirektören, den konsultativa tjänstemannen och den polisöverinspektör som är biträdande chef för polisavdelningen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten har varit ledigförklarad.

Regeringsråd såsom byråchef, polisöverinspektör såsom byråchef, kamrern såsom byråchef och äldre regeringssekreterare såsom byråchef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av ministeriet.

Om besättande av tjänsten som generalsekreterare samt tjänsterna som specialforskare och överinspektör vilka är sekreterare i delegationen för kommunal ekonomi liksom även om besättande av tjänsterna vid gränsbevakningsavdelningen stadgas särskilt.

24 §

Kanslichefen avgör, om inte annat följer av 32 § i reglementet för statsrådet eller om en minister inte har förbehållit sig rätten att avgöra ärendet, de ärenden som skall avgöras vid ministeriet och som angår:

1) ministeriets dispositionsmedel;

2) den konsultativa tjänstemannens, avdelningschefernas och deras vikariers semesterordning och semestrar;

3) uppförande på indragningsstat;

4) den inre ordningen i ministeriet;

5) utnämning av och tjänstledighet för de tjänstemän som nämns i 11 § 1 mom. 28-30 punkterna samt anställning av tjänstförrättande som interimistiskt skall sköta dessa tjänster och anställning av vikarie för dessa tjänster;

6) anställning av tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet;

7) tjänstledighet enligt prövning för kortare tid än ett år för de tjänstemän som nämns i 11 § 1 mom. 13-27 punkterna samt anställning av tjänstförrättande som interimistiskt skall sköta dessa tjänster och anställning av vikarie för dessa tjänster för kortare tid än ett år.

25 §

Avdelningscheferna, biträdande avdelningscheferna, polisöverinspektörerna, byråcheferna och övriga tjänstemän avgör i 26-45 §§ nämnda ärenden som hör till deras verksamhetsområde och som skall avgöras vid ministeriet, om inte annat följer av 32 § reglementet för statsrådet eller om en minister, kanslichefen eller en avdelningschef inte har förbehållit sig rätten att avgöra ärendet.


27 §

Avdelningschefen vid allmänna avdelningen avgör ärenden som angår:

1) användning av medel som ställts till ministeriets förfogande för allmänna konsumtionsutgifter och för inventarieanskaffningar, med undantag av ministeriets dispositionsmedel;

2) utnämning av och tjänstledighet enligt prövning för de tjänstemän som nämns i 11 § 1 mom. 31-32 punkterna samt anställning av tjänstförrättande som interimistiskt skall sköta dessa tjänster och anställning av vikarie för dessa tjänster;

3) tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller förordning eller enligt tjänstekollektivavtal som ingåtts i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70);

4) utgivande av de intyg som avses i 49 § 4 mom. och 50 § 3 mom. statstjänstemannalagen (755/86) samt utgivande av intyg över att arbetsförhållandet upphört på grund av uppsägning;

5) ålderstillägg;

6) betalning av för sent företedda reseräkningar;

7) tillstånd att använda egen bil för tjänsteresor;

8) avskrivningar av inventarier och annan därmed jämförbar egendom; samt

9) kontoavskrivningar.

31 §

Polisöverdirektören avgör ärenden som angår:


2) beviljande av tillstånd för import av skjutvapen och skjutförnödenheter;


33 §

Byråchefen vid polisavdelningens administrativa byrå avgör ärenden som angår:

1) tjänstledighet för de polistjänstemän som utnämns av ministeriet och skötsel av deras tjänster;


36 §

Byråchefen vid polisavdelningens tekniska byrå avgör ärenden som angår:

1) materiel och tekniska redskap samt anskaffning och fördelning av dem;

2) lokaliteter och anskaffning av dem;

3) polisdepåerna och polishundsinrättningen, om ärendet inte skall handläggas av någon annan byrå;

4) omhändertagande av gods som dömts förbrutet och inlösning av skjutvapen till staten;

5) utländska soldaters gravar; samt

6) användning av anslag inom ramen för dispositionsplanen.

38 §

Byråingenjören vid polisavdelningens tekniska byrå avgör jämte byråchefen på det sätt som bestäms i arbetsordningen ärenden som gäller installerings- och arbetsorder för polisförbindelsedepån.

40 §

Överinspektören, inspektören, föredraganden, avdelningssekreteraren, biträdande inspektören och byråsekreteraren vid polisavdelningens utlänningsbyrå avgör jämte byråchefen i 39 § nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i arbetsordningen.

Avdelningssekreterare, biträdande inspektör och byråsekreterare vilka har anställts vid ministeriet som föredragande får dock tilldelas endast sådana ärenden för avgörande där avgörandet baserar sig på byråchefens allmänna anvisningar.

Överinspektören avgör ärendena på föredragning. Beslut om ansökningar som inte anses kunna bifallas fattas av inspektören på föredragning. Övriga avgöranden träffas utan föredragning.

43 §

Byråchefen vid räddningsavdelningens beredskapsbyrå avgör ärenden som angår:

1) inspektion av beredskapen och därav föranledda åtgärder;

2) reservering av byggnader;

3) mindre ändringar av skyddsorters gränser; samt

4) annan än teknisk forskningsverksamhet.

44 §

Byråchefen vid räddningsavdelningens utbildnings- och informationsbyrå avgör ärenden som angår:

1) ledning och övervakning av frivilliga organisationer verksamhet;

2) genomförande av fastställd allmän organisering rörande utbildning och av fastställda utbildningsprogram; samt

3) publikationsverksamhet.

Ytterligare avgör byråchefen utan föredragning ärenden som gäller kallelse till den utbildning som avses i 6 § 2 mom. lagen om befolkningsskydd (438/58).

47 §

Med tjänstledighet enligt prövning avses i denna förordning annan än sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller förordning eller enligt tjänstekollektivavtal som ingåtts i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.